Zmiana zarządu a odpowiedzialność jego członków za zaległości podatkowe

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, które stały się wymagalne w czasie pełnienia przez nich funkcji. Czytaj dalej

Praca po znajomości – TAK!

Ze względu na najniższe od lat bezrobocie i coraz zacieklejszą walkę o pracowników firmy decydują się na wprowadzenie programów poleceń pracowniczych. W Polsce praca po znajomości ma negatywne konotacje, jednak w tym koncepcie nie chodzi o załatwianie komuś pracy, a raczej polecenie kogoś, kto byłby odpowiedni na konkretne stanowisko.

Czytaj dalej

25 lat więzienia za wystawianie pustych faktur

Jednym z tematów burzliwych dyskusji stała się jakiś czas temu nowelizacja Kodeksu karnego wprowadzająca karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat za wystawianie tzw. pustych faktur, a więc faktur niedokumentujących żadnego obrotu gospodarczego. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Czytaj dalej

Wpływ roszczeń ubezpieczeniowych na wartość godziwą nieruchomości | Real Estate case studies – nr 12

Spółka „Inwestor 8” posiada dwukondygnacyjny budynek biurowy. Dolna kondygnacja budynku uległa zalaniu w wyniku powodzi w dniu 1 listopada 2016 r. Spółka wycenia nieruchomość wg wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Nieruchomość była ubezpieczona. W wyniku likwidacji szkody spółka uzyskała potwierdzenie wypłaty odszkodowania w kwocie 4 000 000 PLN.

Czytaj dalej

Członek zarządu odpowiedzialny za marketing nie uniknie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Na gruncie Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych rozciąga się na członków zarządu pełniących swoje obowiązki w chwili powstania zaległości podatkowej. Czytaj dalej

Rozpoznanie wyniku na sprzedaży w kontekście dodatkowych umów | Real Estate case studies – nr 11

Spółka „Deweloper 12” 1 października 2016 r. sprzedała budynek biurowy spółce „Fundusz Inwestycyjny 1” za kwotę 100 000 000 PLN. Koszty wybudowania budynku wraz z gruntem wyniósł 80 000 000 PLN. W ramach transakcji fundusz inwestycyjny przelał na rachunek bankowy spółki „Deweloper 12” kwotę 95 000 000 PLN, a kwota 5 000 000 PLN została zatrzymana przez kupującego jako depozyt zabezpieczający tzw. umowę„rental guarantee”.

Czytaj dalej

Termin na złożenie informacji ORD-U upływa 31 marca

Ordynacja podatkowa nakłada na podatników obowiązek złożenia informacji podatkowej ORD-U o umowach zawartych z zagranicznymi podmiotami powiązanymi (nierezydentami). Informacje ORD-U należy sporządzić oraz złożyć, bez wezwania przez organ podatkowy, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Co uprawnia do skorzystania z ulgi i na czym polega korzyść?

  1. z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, np. przeprowadzający badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe, realizujący prace innowacyjne, np. nakierowane na opracowanie Czytaj dalej

Przygotowanie optymalnej struktury inwestycyjnej nabywcy | Real Estate case studies – nr 10

Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Republice Czeskiej planuje nabycie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie. Nabycie będzie częściowo finansowane kredytem bankowym zaciągniętym w czeskim banku i częściowo pożyczką z powiązanego podmiotu z siedzibą w Austrii.

Czy z perspektywy podatkowej korzystniejsze dla Funduszu jest nabycie nieruchomości poprzez spółkę celową czy bezpośrednio?

Czytaj dalej