Podatek od nieruchomości komercyjnych

Minister Finansów wyjaśnia jak rozliczać podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Od stycznia b.r. wprowadzono nową formę opodatkowania podatników posiadających nieruchomości o istotnej wartości gospodarczej. Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy podatników (w tym podatkowych grup kapitałowych), którzy posiadają na terenie RP środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, sklasyfikowane jako:

1) budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały budynek  handlowo – usługowy;

2) budynki sklasyfikowane w KŚT jako budynki biurowe.

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, którą jest  przychód równy wartości początkowej środka trwałego, ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł.

Podatek od nieruchomości komercyjnych powinien zostać obliczony i wpłacony do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Przedmiotowy podatek podlega odliczeniu od zaliczki na poczet podatku dochodowego. W sytuacji, gdy wpłacane są zaliczki kwartalne, odliczana jest kwota podatku obliczona za miesiące przypadające na dany kwartał.

Kwoty wpłaconego i nieodliczonego podatku w roku podatkowym mogą zostać odliczone w zeznaniu w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatek od nieruchomości komercyjnych jest niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, podatnicy mogą go nie wpłacać.

W związku z tym, że różne źródła prasowe prezentowały nieprawidłową wykładnię przepisów, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę podatku minimalnego, nawet wówczas, gdy nie został zapłacony z uwagi na to, że jego wysokość jest niższa od kwoty zaliczki, na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat stanowczo przeczący takiej interpretacji przepisów. Jak wskazano w komunikacie, takie wyjaśnienia nie uwzględniają celu zachowania ich neutralności dla podatników.

Konstrukcja przepisu dotyczącego podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych ma zapobiegać bowiem dokonywaniu przez podatników dwóch płatności: podatku minimalnego oraz zaliczki na podatek dochodowy, pomniejszonej o kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości komercyjnych.

Podatnik zobowiązany do zapłaty analizowanego podatku minimalnego może więc:

  • uregulować podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych, a przy kalkulacji zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od należnego podatku dochodowego

albo

  • wpłacić w całości zaliczkę na podatek CIT (PIT), jeżeli kwota podatku minimalnego jest niższa niż kwota tej zaliczki.

Warto zbadać rolę nieruchomości w świadczonych usługach

Ustawa o VAT zawiera istotne wyjątki od ogólnej zasady ustalania miejsca świadczenia usług. Jednym z nich, sprawiającym znaczące trudności w praktyce obrotu gospodarczego oraz powodującym wiele sporów, jest miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami.

Czytaj dalej

Zmiany w podatku od nieruchomości. Kres optymalizacji podatkowych.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadziła ona kilka zmian w opodatkowaniu podatkiem od  nieruchomości. Zmiany dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Czytaj dalej

Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomościami o charakterze mieszkalnym

Na rynku nieruchomości każdego dnia zawieranych jest wiele transakcji o znacznej wartości. Dotyczą one również budynków mieszkalnych, ich części oraz pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych.

Czytaj dalej