Podatek od nieruchomości komercyjnych

Minister Finansów wyjaśnia jak rozliczać podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Od stycznia b.r. wprowadzono nową formę opodatkowania podatników posiadających nieruchomości o istotnej wartości gospodarczej. Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy podatników (w tym podatkowych grup kapitałowych), którzy posiadają na terenie RP środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, sklasyfikowane jako:

1) budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały budynek  handlowo – usługowy;

2) budynki sklasyfikowane w KŚT jako budynki biurowe.

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, którą jest  przychód równy wartości początkowej środka trwałego, ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej przez podatnika ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł.

Podatek od nieruchomości komercyjnych powinien zostać obliczony i wpłacony do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Przedmiotowy podatek podlega odliczeniu od zaliczki na poczet podatku dochodowego. W sytuacji, gdy wpłacane są zaliczki kwartalne, odliczana jest kwota podatku obliczona za miesiące przypadające na dany kwartał.

Kwoty wpłaconego i nieodliczonego podatku w roku podatkowym mogą zostać odliczone w zeznaniu w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatek od nieruchomości komercyjnych jest niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, podatnicy mogą go nie wpłacać.

W związku z tym, że różne źródła prasowe prezentowały nieprawidłową wykładnię przepisów, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę podatku minimalnego, nawet wówczas, gdy nie został zapłacony z uwagi na to, że jego wysokość jest niższa od kwoty zaliczki, na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat stanowczo przeczący takiej interpretacji przepisów. Jak wskazano w komunikacie, takie wyjaśnienia nie uwzględniają celu zachowania ich neutralności dla podatników.

Konstrukcja przepisu dotyczącego podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych ma zapobiegać bowiem dokonywaniu przez podatników dwóch płatności: podatku minimalnego oraz zaliczki na podatek dochodowy, pomniejszonej o kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości komercyjnych.

Podatnik zobowiązany do zapłaty analizowanego podatku minimalnego może więc:

  • uregulować podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych, a przy kalkulacji zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od należnego podatku dochodowego

albo

  • wpłacić w całości zaliczkę na podatek CIT (PIT), jeżeli kwota podatku minimalnego jest niższa niż kwota tej zaliczki.

Spółka komandytowa korzystniejsza podatkowo

Przekształcenie działalności z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Rozwój działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorców restrukturyzacji działalności. Popularną formą prowadzenia działalności jest z pewnością spółka komandytowa, znacznie korzystniejsza pod względem podatkowym od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapewniająca jednocześnie analogiczny poziom bezpieczeństwa majątku prywatnego właścicieli.

Czytaj dalej

Nadal będą kłopoty z podatkiem od budowli

Mimo zmian w przepisach o podatku od nieruchomości i zmiany definicji obiektu budowlanego w prawie budowlanym, urzędnicy nadal mają szerokie pole do profiksalnej interpretacji tych przepisów. Wymaga to od podatników dużej uwagi przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych.

Czytaj dalej