ACC Alert | Brak ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS

tax alert, zmiany w ustawodawstwie, zmiany w podatkach,
 Pobierz PDF

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej Ustawa), zgodnie z którym od stycznia 2018 r. zniesione zostanie ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wejście w życie proponowanych zmian oznaczać będzie, w przypadku lepiej zarabiających pracowników, wzrost składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę, a w konsekwencji zmniejszenie wynagrodzenia netto dla pracownika i wyższe koszty wynagrodzeń dla pracodawcy.

PLANOWANE ZMIANY

W złożonym projekcie proponuje się zmianę art. 19 Ustawy poprzez zniesienie górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku kwota ta wynosiła 127.890,00 zł. Szacuje się, że ok. 350 tys. osób osiąga zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia.

KONSEKWENCJE ZMIAN

Poniżej przedstawiamy wpływ proponowanej zmiany na wysokość składek ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę, wynagrodzenie netto i łączne koszty wynagrodzeń dla pracodawcy.

Jak wynika z przedstawionej kalkulacji wprowadzone zmiany spowodują wzrost łącznych kosztów wynagrodzeń dla pracodawcy oraz zmniejszenie wynagrodzenia netto dla pracownika. Kwestia ta może być istotna w procesie budżetowania kosztów w 2018 roku.

Będziemy Państwa informować o procesie legislacyjnym, jednakże zgodnie z zapowiedziami rządu należy założyć, że zaproponowane zmiany wejdą w życie z początkiem 2018 roku.

KALKULACJA

ZAŁOŻENIA:

  1. Roczne wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 240.000,00 zł

  2. Ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w kwocie 127.890,00 zł (obowiązującej w 2017 r.)

  3. ZUS pracodawcy w standardowej wysokości 20,61%.

Obecne zasady (w ujęciu rocznym)

Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne 20.280,41 zł
Składki ZUS - ubezpieczenie zdrowotne 19.774,76 zł
Podatek 40.625,00 zł
Wynagrodzenie netto 159.319,83 zł
ZUS pracodawcy 31.234,91 zł

Po wprowadzeniu proponowanych zmian (w ujęciu rocznym)

Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne 32.904,00 zł
Składki ZUS - ubezpieczenie zdrowotne 18.638,64 zł
Podatek 37.565,00 zł
Wynagrodzenie netto 150.892,36 zł
ZUS pracodawcy 49.464,00 zł
   
Wzrost łącznych kosztów wynagrodzeń 7%
Zmniejszenie wynagrodzenia netto -5%

 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.