TAX Alert | Duża nowelizacja CIT od 2018 r.

tax alert, zmiany w ustawodawstwie, zmiany w podatkach,

Już w znacznej mierze od stycznia 2018 r. podatników podatków dochodowych czekają zmiany projektowane na podstawie tzw. dużej nowelizacji CIT. Zgodnie z informacjami legislatora, zmiany te mają na celu:

 • wdrożenie postanowień Dyrektywy ATAD

 • reakcję na zachowania podatników służące erozji bazy podatkowej, takie jak:

  • kompensowanie sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z działalności operacyjnej

  • nadmierne finansowanie długiem

  • transferowania dochodów do preferencyjnych jurysdykcji podatkowych

  • nieopodatkowane przeszacowywanie wartości aktywów, w tym znaków towarowych (step-up)

 • wykorzystywanie PGK do optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z projektem ustawy najistotniejsze zmiany mają dotyczyć następujących obszarów:

WYDZIELENIE DOCHODÓW Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH OD POZOSTAŁYCH DOCHODÓW PODATNIKÓW CIT

 • Projekt zakłada wprowadzenie odrębnego źródła przychodów z zysków kapitałowych

 • Brak możliwości kompensacji straty z zysków kapitałowych z dochodem z działalności operacyjnej

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY ATAD

Modyfikacja reguł CFC:

 • zmodyfikowana definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego progu powiązań podatnika z 25% do 50%)

 • status CFC uzależniony m.in. od rzeczywiście uiszczonego podatku przez jednostkę zależną (a nie od nominalnej stawki podatkowej)

 • obniżenie progu przychodów pasywnych z 50% do 33%

Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji:

 • ograniczenie kosztów finansowania do 30% EBIDTA

 • rozszerzenie ograniczeń na odsetki od wszystkich form zadłużenia

 • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych i gdy koszt zadłużenia nie przekracza 120 000 PLN.

MODYFIKACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PGK

 • Obniżenie progów dla PGK (m.in. rentowność 2%, udział w spółkach zależnych 75%, kapitał zakładowy 500 tys. PLN)

 • Wyłączenie z kosztów podatkowych darowizn dokonywanych w ramach PGK.

LIMIT KOSZTÓW PODATKOWYCH DOTYCZĄCY NABYTYCH USŁUG NIEMATERIALNYCH

 • Limit dotyczy takich usług jak np. umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 % EBITDA.

 • Limit ma zastosowanie do kosztów przekraczających 1 200 000 PLN.

NOWY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

 • Dotyczy budynków handlowo-usługowych lub biurowych, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln PLN

 • Stawka podatku wyniesie ok. 0,5 % wartości początkowej rocznie (podatek płatny w okresach miesięcznych w wysokości 0.042% wartości)

 • Podatek będzie obowiązywał nawet dla funduszy zwolnionych z CIT

 • Podatek będzie odliczany od podatku obliczonego na zasadach ogólnych.

INNE ZMIANY

 • Zmiana w opodatkowaniu podziału spółek przez wydzielenie dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej

 • Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej na niemal wszystkie rodzaje podmiotów komercyjnych, w tym na instytucje wspólnego inwestowania

 • Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji z 3 500 PLN do 5 000 PLN

 • Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

 • Ustalenie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych również w przypadku przekazania takich rzeczy nieodpłatnie

 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego, w tym nagród wypłacanych z zysku

 • Strata na zbyciu wierzytelności uznawana za koszt podatkowy tylko w kwocie netto.

 

Powyższy alert nie stanowi porady podatkowej, a jedynie informację na temat wybranych i naszym zdaniem istotnych aspektów prezentowanej nowelizacji. Nie nosi zatem znamion kompletności. Wpływ projektowanych zmian wymaga każdorazowej analizy, jednak ze względu na ich zakres istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie dotyczył sporej liczby podmiotów gospodarczych.
 
Pobierz pdf