TAX Alert | Zaliczki uproszczone

tax alert, zmiany w ustawodawstwie, zmiany w podatkach,

Uproszczone zaliczki można wybrać do
20 lutego

Podatnicy podatku dochodowego, prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy wpłacania zaliczek na ten podatek. Zamiast standardowych zaliczek skalkulowanych w oparciu o wynik podatkowy osiągnięty w danym roku, istnieje możliwość wyboru metody uproszczonej, która w wielu przypadkach może się okazać korzystniejsza pod względem bieżących obciążeń podatkowych.

ISTOTA METODY UPROSZCZONEJ

Uproszczona metoda obliczania zaliczek na podatek dochodowy charakteryzuje się tym, że przez cały rok podatkowy odprowadza się zaliczki w stałej kwocie, ustalonej w oparciu o wynik podatkowy z lat ubiegłych. Zaliczkę ustala się w wysokości 1/12 kwoty podatku wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzedzającym nie wykazano podatku należnego).

W przypadku wyboru metody uproszczonej od 2017 r., kwota miesięcznej zaliczki wyniosłaby 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego
w zeznaniu rocznym za rok 2015 (złożonych w roku 2016). Jeśli w 2015 r. poniesiono stratę, wówczas podstawą dla ustalenia wysokości zaliczek będzie dochód osiągnięty w roku 2014 (poprzedzający bieżący rok podatkowy o 2 lata).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Skorzystanie z uproszczonej metody odprowadzania zaliczek jest niemożliwe, jeśli:

  • ani w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy, ani zeznaniu sprzed dwóch lat nie wykazano podatku do zapłaty
  • podatnik w danym lub w poprzednim roku rozpoczął działalność gospodarczą
  • w wymaganym terminie nie zostanie złożone zawiadomienie o wyborze tej formy rozliczeń.

JAK WYBRAĆ

Aby skorzystać z metody uproszczonej rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy rozliczeń w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni złożyć ww. zawiadomienie w terminie do 20 lutego roku, od którego stosowana będzie ta forma rozliczenia.
W przypadku wyboru metody uproszczonej, należy ją stosować także w kolejnych latach podatkowych - chyba, że
w terminie do 20 lutego danego roku zostanie złożone zawiadomienie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

KIEDY WARTO WYBRAĆ

Wybór metody uproszczonej może się okazać szczególnie korzystny dla podatników, którzy:

  • notują coroczny, systematyczny wzrost dochodów
  • planują osiągnięcie w 2017 r. ponadprzeciętnych dochodów (np. ze sprzedaży aktywów, czy realizacji kontraktu o znacznej wartości finansowej).

Korzyści ze stosowania zaliczek uproszczonych to m.in.:

  • płatne w ciągu roku zaliczki na podatek są niższe w porównaniu do podstawowej metody kalkulacji zaliczek, co pozwala na poprawę płynności finansowej
  • uniknięcie ewentualnych dopłat (wraz z odsetkami za zwłokę) w porównaniu z sytuacją, gdy na skutek różnych zdarzeń zaistniałaby konieczność korekty wysokości zaliczki za dany miesiąc.

Przy czym należy podkreślić, że wybór metody uproszczonej powinien być poprzedzony analizą indywidualnej sytuacji finansowej, perspektyw i prognoz na rok 2017, jak również oczekiwanych korzyści. O ile bowiem metoda ta ma wiele zalet, w niektórych przypadkach jej zastosowanie może przynieść efekt przeciwny do oczekiwanego. Przykładowo, jeśli podatnik w roku 2017 generowałby jedynie straty, w przypadku wyboru metody uproszczonej ciążyłby na nim obowiązek płacenia zaliczek na podatek dochodowy w stałej wysokości (bez możliwości zrezygnowania w trakcie roku z tej formy rozliczenia).

Poprzednie alerty TPA Poland

Pobierz pdf