Doradztwo dla spółek giełdowych

Skupiamy się na poznaniu i dobrym zrozumieniu środowiska, w którym działają nasi Klienci, aby wspierać ich w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu procesów zarządzania. Podczas naszej pracy identyfikujemy i informujemy naszych Klientów o stwierdzonych ryzykach i istotnych nieprawidłowościach. Przedstawiamy jednocześnie propozycje zmian, które pozwolą rozwiązać dany problem.

Audyt finansowy

Oferta usług audytu finansowego dla spółek notowanych na GPW obejmuje:

 • przeglądy półroczne oraz badania rocznych skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz grup kapitałowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi (HB II, US GAAP), a także z ustawą o rachunkowości (UoR)
 • wsparcie w przygotowaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, w tym przejście na MSSF (first time adoption)
 • dostosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z UoR do przepisów międzynarodowych (m.in. HB II, MSSF, US GAAP)
 • doradztwo i obsługę audytorską w procesie IPO dla spółek planujących debiut giełdowy, w tym wsparcie w procesie sporządzania prospektów emisyjnych
 • doradztwo i obsługę rachunkową przy połączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw oraz optymalizacje podatkowe
 • alokację ceny nabycia jednostek przejmowanych zgodnie z MSSF 3
 • rozwiązania techniczne w zakresie konsolidacji grup kapitałowych
 • wsparcie w przygotowywaniu prognoz finansowych spółek giełdowych

Gwarantujemy przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego według procedur spełniających najwyższe standardy rynkowe. Dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które są zgodne nie tylko z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa bilansowego, ale także prawa handlowego i podatkowego. Zapewniamy Państwu również wartość dodaną w formie raportów, prezentacji i dyskusji na temat problemów, szans i zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie naszych prac.

Optymalizacja podatkowa i finansowa

Nasza rola nie kończy się jednak na badaniu sprawozdań finansowych, ale obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu wszelkich biznesowych problemów. Przedsiębiorcy rozważający różne opcje rozwoju oraz zwiększanie wartości przedsięwzięć, w tym poprzez pozyskanie finansowania, IPO lub wejście spółki na NewConnect, stają przed podjęciem kluczowych decyzji mogących mieć istotny wpływ na wiele aspektów planowanych procesów, w tym na przyszłą wartość przedsięwzięcia.

Opracowaliśmy optymalizacyjny pakiet doradczy, którego celem jest uzyskanie optymalnej struktury bilansowej oraz podatkowej przedsięwzięcia, przy minimalizacji ryzyka prowadzenia całego procesu. Przygotowane przez nas autorskie i sprawdzone rozwiązania obejmują wyspecjalizowaną obsługę w obszarach doradztwa księgowego, podatkowego, transakcyjnego, prawnego oraz wycen.

W zakres pakietu wchodzi m.in.:

 • analiza aktualnej sytuacji podatkowej, prawnej oraz finansowo-księgowej jednostki/ grupy kapitałowej
 • przygotowanie od strony podatkowej, prawnej oraz finansowo-księgowej (wg MSSF lub PSR) optymalnej (wariantowej) docelowej struktury biznesowej wraz z kalkulacją oraz przedstawieniem wartości korzyści podatkowych i finansowych (bilansowych) osiągniętych po zrealizowaniu procesu
 • przygotowanie niezbędnych wycen dla potrzeb realizacji procesu
 • przygotowanie pro forma księgowego bilansu oraz rachunku zysków i strat obrazującego sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki/grupy w przypadku wdrożenia procesu optymalizacyjnego wraz z oszacowaniem planowanych korzyści
 • wsparcie w procesie restrukturyzacji zarówno od strony księgowo-rachunkowej, jak również podatkowej i prawnej, aż do zakończenia całego procesu

Dzięki skorzystaniu z pełnego pakietu optymalizacyjnego lub jego wybranych elementów, w ramach jednego wynagrodzenia, przedsiębiorca może liczyć z jednej strony na profesjonalną i kompleksową obsługę ze strony jednego doradcy, z drugiej natomiast na istotne obniżenie kosztów oraz usprawnienie całego procesu.

Inne usługi

Współpracujemy z naszymi Klientami oraz dostarczamy użyteczne rozwiązania w takich obszarach, jak:.

 • due diligence, vendor due diligence oraz wyceny przedsiębiorstw
 • IPO – doradztwo i obsługa spółek planujących debiut giełdowy
 • procedury zarządzania i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów
 • wdrożenie MSFF oraz przygotowanie kompleksowego zestawu sprawozdawczości finansowej zgodnej z nimi
 • monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów dla celów utrzymania finansowania otrzymanego od banków oraz innych instytucji
 • doradztwo gospodarcze w zakresie finansów oraz księgowości, w tym badania planów połączenia, podziału lub przekształcenia spółek
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (przy współudziale specjalistów z zespołu Corporate Finance)
 • doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem oraz przeglądów systemów kontroli wewnętrznej (między innymi w celu ograniczenia ryzyka defraudacji)
 • doradztwo oraz praktyczne szkolenia z zakresu UoR oraz MSSF
Kontakt: