Doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Międzynarodowa grupa doradców europejskich TPA posiada szeroką ofertę usług kierowanych dla sektora prywatnego, samorządowego i publicznego.

Oferujemy wsparcie przy modelowaniu projektów inwestycyjnych, sporządzaniu dokumentacji, a także na etapie rozliczeniowym podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji
 • pożyczek preferencyjnych
 • pożyczek preferencyjnych z możliwością umorzenia
 • zwolnień z podatku dochodowego
 • zwolnień z podatku od nieruchomości

Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania

Analiza projektu oraz rekomendacje w zakresie modelowania

 • Analiza możliwości uzyskania dotacji. Szczegółowe zbadanie planów inwestycyjnych przyszłego wnioskodawcy w konfrontacji z jego potencjałem organizacyjnym i finansowym pozwala szybko określić realne szanse pozyskania grantu z dostępnych programów pomocowych i rekomendować optymalne rozwiązania.
 • Stały monitoring programów pomocowych. Nabory wniosków w poszczególnych programach i działaniach operacyjnych stanowią odrębne postępowania administracyjne i są prowadzone przez niezależne instytucje wdrażające pod względem kryteriów merytorycznych, formalnych oraz czasowych. Na ogół profil planowanego projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego umożliwia rozważenie więcej niż jednego programu lub działania pomocowego.

Przygotowanie dokumentacji wniosku

Przy współudziale Klienta przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek wraz z załącznikami), zgodną z wymaganiami instytucji wdrażającej. Zakres prac obejmuje przygotowanie:

 • wniosków o dofinansowanie
 • biznesplanów
 • studiów wykonalności
 • modeli finansowych
 • analiz kosztów i korzyści społecznych.

Wsparcie w postępowaniu aplikacyjnym

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się etap jego oceny przez instytucje wdrażające oraz wprowadzania ewentualnych poprawek i uzupełnień dokumentacji czy też ustalania warunków dopuszczalnego wsparcia. We wszystkich tych etapach oferujemy aplikującym naszą pomoc.

Asysta w rozliczaniu projektu

 • Obsługa procesu rozliczania grantu. Po otrzymaniu dotacji wnioskodawca jest zobligowany do terminowej i rzetelnej realizacji zobowiązań zawartych w umowie z instytucją wdrażającą, obejmujących m.in. zgodną z umową i szczegółowymi wytycznymi realizację samego projektu inwestycyjnego, a także szereg czynności sprawozdawczych i informacyjnych.
 • Audyt. Każdy beneficjent ma obowiązek monitorowania i kontroli poprawności wydatkowania przyznanych środków, a często także przeprowadzenia audytu zgodnie z określoną procedurą. Od wykonania tych czynności zależy otrzymywanie kolejnych transz środków oraz pomyślne rozliczenie i zakończenie projektu.
 • Szkolenie z zasad rozliczania.

Wsparcie okołoprojektowe

Szeroki wachlarz kompetencji TPA pozwala na wsparcie przedsiębiorców w ważnych obszarach niezwiązanych bezpośrednio z procesem aplikacyjnym.

Podmiot realizujący projekt współfinansowany ze źródeł publicznych może liczyć na naszą pomoc w procesie m.in.:

 • pozyskania pozapublicznego finansowania inwestycji
 • poszukiwania źródeł finansowania wkładu własnego
 • prefinansowania nakładów i należności podatkowych
 • doradztwa gospodarczego
 • optymalizacji podatkowej

Wsparcie dla instytucji wdrażających

Dzięki doświadczeniu i kompetencjom naszych ekspertów, oferujemy także specjalistyczne wsparcie instytucjom wdrażającym, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz samorządowym.

Nasi specjaliści to osoby mające doświadczenie we wdrażaniu pomocy unijnej przez instytucje rządowe w Polsce i innych państwach Unii, a także na poziomie Komisji Europejskiej.

Wsparcie TPA obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo i usługi wymagające eksperckiej znajomości systemu dotacyjnego (administrowanie programem, kontrole systemowe, kontrole projektów, audyty, dokumentacja związana z dużymi projektami, ocena zdolności beneficjenta do realizacji projektu).
 • Ewaluacja programów pomocowych, w tym ocena postępu ich wdrażania lub skuteczności.

 

Kontakt: