Badanie sprawozdań finansowych

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o krajowe standardy rewizji finansowej, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (ISA) oraz kodeks etyki IFAC. Stosowana przez TPA metodologia przeprowadzania prac audytowych skupia się na identyfikacji i minimalizacji ryzyka powstania nieprawidłowości, co pozwala nam w sposób efektywny i wydajny przeprowadzać badania sprawozdań finansowych. 

Eksperci TPA zapewniają następujące rozwiązania i usługi:

 • badania oraz przeglądy rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi (HB II, MSSF, US GAAP)
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości na sprawozdania sporządzone zgodnie z przepisami międzynarodowymi, m.in. HB II, MSSF, US GAAP
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie lub badanie pakietów konsolidacyjnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości, HB II, MSSF, US GAAP.

Ponadto oferujemy:

 • doradztwo i merytoryczne wsparcie spółkom planującym debiut giełdowy
 • monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów dla celów utrzymania finansowania otrzymanego od banków oraz innych instytucji
 • przeglądy systemów kontroli wewnętrznej (między innymi w celu ograniczenia ryzyka defraudacji)
 • badania planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek
 • przeglądy ksiąg rachunkowych
 • doradztwo w zakresie rachunkowości oraz zagadnień finansowych
 • szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości.
Kontakt: