Przegląd prasy podatkowej (7-11.09.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Jak kalkulować koszty pracownicze w uldze B+R

Rzeczpospolita, 2020-09-07, Maciej Klimczyk

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z  20 lipca 2020 r., sygn. 0113- KDIPT2-3.4011.339.2020.3.RR, w przypadku zatrudniania pracowników do prac badawczo-rozwojowych możliwe jest odliczenie kosztów ich wynagrodzeń na podstawie prowadzonego rejestru czasu pracy, w proporcji czasu faktycznego wykonywania prac B+R do czasu, w jakim pozostają do dyspozycji pracodawcy w danym miesiącu. Z wnioskiem o interpretację wystąpił wspólnik spółki komandytowej, prowadzącej działalność badawczo-rozwojową i w tym celu zatrudniającej pracowników na umowę o pracę. Pracownicy dedykowani do działalności B+R w danym miesiącu mogą zajmować się w swoim czasie pracy nie tylko realizacją obowiązków bezpośrednio związanych z pracami badawczo-rozwojowymi – spółka prowadzi rejestr czasu pracy w tym zakresie. Podatnik zadał pytanie, czy w związku z zatrudnianiem pracowników B+R może dokonać odliczenia kosztów ich wynagrodzeń zgodnie z prowadzonym rejestrem czasu pracy. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko podatnika.

Korekty kompensacyjnej nie rozliczymy od razu

Gazeta Prawna, 2020-09-07, Łukasz Zalewski

W wyroku z 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 776/20, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż korekty dochodowości spółki zależnej, z którą wiąże się dopłata od spółki dominującej, nie można rozliczyć na bieżąco, albowiem korekta taka stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze. Sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka będąca producentem o ograniczonym ryzyku, który sprzedaje produkty spółce centralnej z grupy. Ta dystrybuuje je do klientów ostatecznych. W ciągu roku sprzedaje produkty po stałych cenach, a po zakończeniu roku spółka centralna wyrównuje poziom dochodowości producenta. Spółka zapytała, czy może uwzględniać te korekty w bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego – w okresie rozliczeniowym, kiedy została wystawiona faktura korygująca. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem uznając, iż w wyniku przyjętego przez nią mechanizmu dostosowania rentowności spółek w grupie do ustalonej wartości na poziomie zysku operacyjnego nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego ani świadczenia usług na rzecz spółki, od której otrzymuje wyrównanie dochodowości. Otrzymane od spółki centralnej środki będą jej przychodem w momencie otrzymania. Sądy obu instancji zaakceptowały stanowisko Dyrektora KIS. Zdaniem sądów, wyrównania poziomu rentowności do założonego poziomu nie można uznać za korektę.

Obiad na koszt firmy z zaliczką dla fiskusa

Rzeczpospolita, 2020-09-07, Monika Pogroszewska

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 21 sierpnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.406.2020.2.JM, pracownik mobilny nie osiąga przychodu z tytułu opłaconych przez pracodawcę noclegów i dojazdów, niemniej jednak zapłaci podatek dochodowy od zapewnionego wyżywienia. Z wnioskiem wystąpił pracodawca, która zatrudnia na umowę o pracę inżynierów serwisowych. Wykonują oni swoje obowiązki w siedzibie spółki oraz na terenie kilku innych województw. Osoby te są pracownikami mobilnymi w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, bowiem ich podróże nie są incydentalne, ale są związane z wykonywaniem normalnych obowiązków pracowniczych. Pracownikowi mobilnemu przysługuje karta służbowa, którą płaci podczas tych podróży za wyżywienie, dojazdy i noclegi. Spółka szukała potwierdzenia, że sfinansowane przez nią wydatki nie są przychodem pracownika, ponieważ nie prowadzą do ekonomicznego przysporzenia majątkowego. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką tylko częściowo. Uznał on bowiem, że wydatek na wyżywienie ponoszony jest w interesie pracownika i to jemu przynosi wymierną korzyść; dotyczy to zarówno finansowania wyżywienia w ramach podróży służbowej, jak i wyjazdów służbowych niebędących podróżą służbową. W tym wypadku nie przysługuje zwolnienie do wysokości diet, ponieważ dotyczy ono tylko osób odbywających podróż służbową w rozumieniu kodeksu pracy.

Prawo do korzystania z programu komputerowego bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2020-09-07, Daria Amielańczyk

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.97.2020.1.SP, wynika, iż płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułu nabycia egzemplarza lub dostępu do oprogramowania w związku z umowami dystrybucyjnymi albo na użytek własny nie stanowią należności licencyjnych, ani przychodu z tytułu usług przetwarzania danych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Polski podmiot nie jest w takim przypadku zobowiązany do posiadania certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności i nie ciąży składa informacji IFT-2/IFT-2R. Z wnioskiem wystąpił podmiot nabywający od zagranicznych kontrahentów – w ramach tzw. licencji użytkowników końcowych – egzemplarze lub dostęp do programów, aplikacji oraz systemów, które następnie dystrybuuje lub wykorzystuje na użytek własny. Wnioskodawca zapytał, czy płatności z tytułu nabycia egzemplarza lub dostępu do oprogramowania dokonywane na rzecz zagranicznych kontrahentów mieszczą się w zakresie przychodu z praw autorskich lub przychodu z tytułu usług przetwarzania. W ocenie wnioskodawcy od takich płatności nie powinien być pobierany podatek źródłowy. Dyrektor KIS zaakceptował takie stanowisko.

Zwrot kosztów za jazdy lokalne jest opodatkowany

Gazeta Prawna, 2020-09-08, Patrycja Dudek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.488.2020.1.ES, pracownik, który otrzymuje od pracodawcy kwotę korespondującą z wydatkami poniesionymi na paliwo i eksploatację własnego samochodu dla celów jazd lokalnych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, obliczoną według algorytmu z rozporządzenia Ministra Infrastruktury, uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z wnioskiem o interpretację wystąpił urząd gminy, którego pracownicy wykorzystują własne samochody do jazd lokalnych, rozliczając się na podstawie kilometrówki. W opinii urzędu gminy taki zwrot kosztów nie stanowi przysporzenia dla pracownika, gdyż jazdy lokalne odbywane są w interesie pracodawcy. Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem, nakazując pracodawcy pobierania zaliczki na podatek w tym zakresie.

Fiskus upiera się w sprawie cienkiej kapitalizacji

Gazeta Prawna, 2020-09-09, Patrycja Dudek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.270.2020.1.JKT, jeśli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad przychodami odsetkowymi przekracza 3 mln PLN, to do kosztów podatkowych zaliczyć można tylko 30 proc. podatkowego EBIDTA. Z pytaniem zwróciła się spółka z międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się sprzedażą oraz wynajmem nieruchomości dla podmiotów trzecich. Spółka szukała potwierdzenia swojego stanowiska, zgodnie z którym po przekroczeniu kwoty 3 mln PLN do kosztów uzyskania przychodów powinno zaliczać się 3 mln PLN, powiększone o 30 proc. podatkowego EBIDTA. W opinii spółki, dopiero ta część kosztów finansowania dłużnego, powyżej tak określonego limitu, nie będzie kosztem w danym roku podatkowym. Dyrektor KIS miał jednak inne zdanie, narzucając ograniczenie 30 proc. podatkowego EBITDA do całej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, niepomniejszej o 3 mln PLN.

Brak amortyzacji podatkowej nie zwiększa kosztów zbycia

Gazeta Prawna, 2020-09-09, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2185/19, nawet jeżeli podatnik nie odliczał od przychodu odpisów amortyzacyjnych, to i tak musi je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu przy zbyciu środka trwałego. Spółdzielnia produkcyjna zamierzała sprzedać kombajn zbożowy poniżej ceny nabycia. Zapytała więc o prawidłowe ustalenie ceny nabycia sprzętu. Maszynę wykorzystywała wyłącznie do działalności rolniczej, więc odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu. W opinii spółdzielni, skoro maszyna nie była amortyzowana dla celów podatkowych, to kosztem przy sprzedaży będzie cały wydatek poniesiony na jej zakup. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził to stanowisko, jednak interpretacja ta została zmieniona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DPP13.8221. 53.2019.CPIJ. Szef KAS uznał, że przy sprzedaży nieamortyzowanego środka trwałego wartością stanowiącą koszty uzyskania przychodów są wydatki na nabycie tego środka, pomniejszane o sumę odpisów amortyzacyjnych i to niezależnie od tego, czy odpisy zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, czy były tylko kosztem bilansowym (a nie podatkowym). WSA zaakceptował stanowisko KAS i odrzucił skargę.

Odgrzewany kotlet z opodatkowaniem spółek komandytowych

Gazeta Prawna, 2020-09-10, Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc

Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. Zmiana polegająca na objęciu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów – nr UD126. Ministerstwo Finansów uzasadnia ją chęcią uszczelnienia systemu podatkowego. Dodatkowo, resort finansowo chce zamknąć możliwość przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Propozycja Ministerstwa Finansów oznaczałaby więc podwójne opodatkowanie dochodu – raz na poziomie spółki i drugi raz w momencie wypłaty zysku przez spółkę na rzecz wspólników.