Wdrożenia MSR/MSSF

TPA wspiera Klientów w zakresie rozwiązywania problemów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W zakresie oferowanych usług znajdują się m.in.:

  • doradztwo w zakresie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przygotowanie rachunkowości podmiotów do sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF
  • konwersja sprawozdań finansowych z polskich standardów rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • opracowanie wzoru sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • wycenę instrumentów finansowych według skorygowanej ceny nabycia oraz zamortyzowanego kosztu
  • szkolenia, konferencje z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Kontakt: