Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w grupie przedsiębiorstw

| Do przeczytania w 3 min

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy spółką:

TPA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań, NIP 7781432033 REGON 300184858, Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000671994,  zwaną/zwanym dalej „Administratorem koordynującym”,

a wymienionymi poniżej spółkami, zwanymi dalej Współadministratorami, razem jako Współadministratorzy:

 1. TPA Management Sp. z o.o. ul. Młyńska 12, NIP 1070010139, REGON: 141252235, Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000293747, Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych opłacony w całości
 2. TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP: 5272920674, REGON: 385552480, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000828268
 3. Baker Tilly Gajda Legal Sp. k. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań, NIP 7831753177. REGON 366428591, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660736
 4. Baker Tilly TPA Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań, NIP 1070018709, REGON 142798338, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377626
 5. Digital TPA Sp. z o.o. Sp.k. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 7831867001 | REGON 523492113 | Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000997190

została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w wspólnie uzgodnionym celu i zakresie. Zgodnie z zawartą umową Administrator koordynujący jest odpowiedzialny za:

 1. obsługę stron www oraz systemu/systemów informatycznego/informatycznych służących do realizacji działań marketingowych  oraz zarządzanie nim,
 2. zapewnienie dostępu do systemu/systemów informatycznego/informatycznych służącego do realizacji działań marketingowych,
 3. zabezpieczenie systemu/systemów informatycznego/informatycznych służącego do realizacji działań marketingowych,
 4. zapewnienie dostępu do systemu/systemów informatycznego/informatycznych wyłącznie osobom upoważnionym,
 5. wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec Podmiotów Danych,
 6. zapewnienie możliwości skutecznego wykonywania przez Podmioty Danych przysługujących im praw (prawa osób, których dane dotyczą) na zasadach określonych w RODO artykuł 7, oraz artykuły od 15 do 22 RODO,
 7. określenie zaistnienia konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych,
 8. ustanowienie wspólnego punktu kontaktowego dla Podmiotów Danych pod ustalonym adresem e-mail: iodo@tpa-group.pl ,

Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za:

 1. zapewnienie poufności danych,
 2. zapewnienie dostępu do danych wyłącznie osobom upoważnionym,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków i żądań zgłoszonych w związku z RODO zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 5. prowadzenie komunikacji z podmiotami danych w sprawie uprawnień wynikających z RODO zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 6. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO,
 7. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 8. wspieranie Współadministratora Koordynującego we wszystkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Ciebie tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Swoje prawa związane z danymi osobowymi możesz zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić wykonanie ww. praw, wyznaczyliśmy wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich Współadministratorów za pomocą adresu e-mail: iodo@tpa-group.pl

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, możesz zrealizować swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów (wtedy we własnym zakresie przekażemy Twoje żądanie do właściwego podmiotu – Administratora).