Polityka prywatności

 1. Spis treści

(kliknij, aby przejść dalej):


Struktura TPA Poland

>>Powrót do spisu treści<<

W Polsce działamy pod marką TPA (doradztwo podatkowe, outsourcing księgowości i płac, doradztwo dla sektora nieruchomości), Baker Tilly TPA (audyt i doradztwo biznesowe) oraz Baker Tilly Woroszylska Legal (doradztwo prawne). TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. działa w Polsce zarówno pod marką TPA, jak i Baker Tilly TPA.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów, którymi są:

TPA Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 7781432033 | REGON 300184858 | Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000671994 | Kapitał zakładowy 981 500,00 złotych opłacony w całości

TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k. | ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | NIP: 5272920674 | REGON: 385552480| Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000828268

Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp. k. | ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | NIP 7831753177 | REGON 366428591| Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660736

Baker Tilly TPA Sp. z o.o. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 1070018709 | REGON 142798338 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377626

TPA Management Sp. z o.o. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 1070010139 | REGON 141252235 | Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000293747 | Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych opłacony w całości

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

*Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k. działająca pod nazwą Baker Tilly Legal Poland jest członkiem globalnej sieci Baker Tilly International Limited, w ramach której każda firma członkowska ma odrębną i niezależną osobowość prawną.


Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.tpa-group.pl

>>Powrót do spisu treści<<

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies Serwisów internetowych prowadzonych w domenach: www.tpa-group.pl, www.bakertilly.pl, www.bakertilly-tpa.pl, www.blog-tpa.pl, www.cenytransferowe.tpa-group.pl, www.cit-tpa.pl, www.reg-tpa.pl oraz prs-tpa.pl (zwanych dalej Serwisami internetowymi). TPA Poland (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych

Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych. Treść uzgodnień wynikających z umowy znajdziesz TUTAJ.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: service@tpa-group.pl

Dane osobowe

>>Powrót do spisu treści<<

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator danych przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Każdorazowo cel oraz zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych za pomocą formularzy dostępnych na Stronie www.tpa-group.pl, takich jak:

1) Formularz kontaktowy

Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail.

2) Formularz zapisu na newsletter

Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail.

3) Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu

Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail.

4) Zamówienie publikacji
Dane osobowe przekazane Administratorowi danych w ramach formularza zamówienia publikacji przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi drukowanej lub elektronicznej wersji zamówionych materiałów. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail.

Deklaracja

>>Powrót do spisu treści<<

Realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych w niniejszym dokumencie celach
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami
 • merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

>>Powrót do spisu treści<<

Administrator danych zastrzega, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, np. firmom prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód itp.

Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Uprawnienia Użytkownika

>>Powrót do spisu treści<<

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych.

Dzienniki systemowe

>>Powrót do spisu treści<<

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji, np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Pliki cookies – wprowadzenie

>>Powrót do spisu treści<<

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podstawa przetwarzania plików cookies

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).

Jakie pliki cookies są wykorzystywane?

Administrator danych wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
 2. b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi danych na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności:

 • pliki sesyjne – z pamięcią do kilkunastu dni

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies:

 • pliki cookies Administratora danych
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies Administratora danych

Pliki cookies Administratora danych pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords;
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu;
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika;
 • Google Tag Manager;
 • Yandex metrica;
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Administrator danych może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Serwisu. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane.

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Odnośniki do innych stron internetowych

>>Powrót do spisu treści<<

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

>>Powrót do spisu treści<<

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

>>Powrót do spisu treści<<

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia prosimy o niezwłoczny kontakt z nami przy użyciu poniższych danych:

service@tpa-group.pl

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies zachęcamy do kontaktu.


Klauzula

>>Powrót do spisu treści<<

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań lub TPA Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań lub Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp. k. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa lub Baker Tilly TPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, 61- 730 Poznań w zależności od tego, z którym z powyższych podmiotów zawarłeś/-aś umowę o świadczenie usług lub podjąłeś/-aś działania zmierzające do zawarcia umowy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

TPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wyznaczyła inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@tpa-group.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań.

Cel i Podstawa Prawna

>>Powrót do spisu treści<<

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie poprzez wypełniony formularz na stronie, otrzymaliśmy od Ciebie Twoją wizytówkę, jesteś lub byłeś naszym klientem lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • udzielenie odpowiedzi bądź przesłania zamówionej oferty,
 • realizacji procesów rekrutacyjnych dla podmiotów, którym świadczymy usługi w tym zakresie,
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • rozpatrywania procesów reklamacji.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TPA Poland, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług TPA Poland,
 • wysyłania newsletterów,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi marketingu oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, nazwa firmy, adres, numer telefonu

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec TPA Poland w zakresie przetwarzanych danych?

>>Powrót do spisu treści<<

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TPA Poland, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

>>Powrót do spisu treści<<

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

>>Powrót do spisu treści<<

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • Organom Państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie (partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
 • Innym administratorom (np. kurierom).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

>>Powrót do spisu treści<<

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TPA Poland zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do PipelineDeals, mającego siedzibę w 1008 Western Ave, Suite 401 Seattle, WA 98104, USA, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

>>Powrót do spisu treści<<

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez TPA Poland polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


>>Powrót do spisu treści<<

Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k. działająca pod nazwą Baker Tilly Legal Poland jest niezależnym członkiem grupy Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited jest firmą angielską. Baker Tilly International nie świadczy usług klientom. Każda firma członkowska ma odrębną i niezależną osobowość prawną oraz określa się w taki sposób. Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k. nie działa w charakterze przedstawiciela Baker Tilly International i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań lub działania w imieniu Baker Tilly International. Ani Baker Tilly International, ani Baker Tilly Legal Poland, ani żadna z niezależnych firm członkowskich Baker Tilly International nie ponoszą wzajemnej odpowiedzialności za swoje działania bądź zaniechania. Nazwa Baker Tilly oraz powiązane z nią logo są używane na podstawie licencji od Baker Tilly International Limited.


Formularz wypisu


Sprawozdania z przejrzystości

>>Powrót do spisu treści<<

Sprawozdania z przejrzystości TPA Sp. z o.o. Sp. k.

Sprawozdania z przejrzystości działania TPA Horwath Horodko Audit sp. z o.o.