Klauzula informacyjna

Administratorami Twoich danych osobowych są:

TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań

TPA Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań

Baker Tilly Gajda Legal Sp. k. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań

Baker Tilly TPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, 61- 730 Poznań

TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

TPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz TPA Management Sp. z o.o. wyznaczyły inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@tpa-group.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań.

Jest to również wspólny punkt kontaktowy dla wszystkich Współadministratorów.

Cel i Podstawa Prawna

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie poprzez wypełniony formularz na stronie, otrzymaliśmy od Ciebie Twoją wizytówkę, jesteś lub byłeś naszym klientem lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), którym jest:

 • obsługa zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Współadministratorów,
 • wysyłania newsletterów,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi marketingu oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • dostarczenie zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy Twoje dane również w celu wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, np. pobrania publikacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) przetwarzany Twoje dane osobowe w celu:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, nazwa firmy, adres, numer telefonu

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do tego by zrealizować zapytanie, przesłać publikację, newsletter, zapisać na wydarzenie lub zarejestrować zgłoszenie do akcji promocyjnej lub konkursu.

Jakie masz uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • Organom Państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie (partnerom wspierającym świadczenie usług np. firmom hostingowym, informatycznym).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Współadministratorzy zobowiązani są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do PipelineDeals, mającego siedzibę w 1008 Western Ave, Suite 401 Seattle, WA 98104, USA, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską