Nowe technologie

| Do przeczytania w 6 min

Współczesny świat stale ewoluuje, wspierany nowymi technologiami. Rewolucje cyfrowe, sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet to tylko przykładowe innowacje, które na zawsze zmieniły życie gospodarce, społeczne i każdy inny jego wymiar. Nowe technologie oferują wielkie możliwości, ale z drugiej strony kryją wiele wyzwań, w tym podatkowych.  

Kryptoaktywa (waluty wirtualne, NFT oraz inne) 

Popularność kryptoaktywów (w tym wirtualnych walut) w erze postępującej cyfryzacji utrzymuje się na wysokim poziomie. Zdobywają one coraz szersze zastosowania, a także grono zainteresowanych. Pomimo szeregu nowelizacji przepisów ich opodatkowanie wciąż budzi liczne wątpliwości.  

Opierając się na naszym unikalnym i bogatym doświadczeniu, proponujemy kompleksowe wsparcie m. in. w takich obszarach jak: 

 1. Strukturyzacja podatkowa przedsięwzięć biznesowych opartych na kryptoaktywach. 
 2. Ulgi i zwolnienia podatkowe w branży kryptoaktywów (np. IP Box). 
 3. Doradztwo podatkowe, w tym dla osób fizycznych: 
  •  nabywających kryptoaktywa bądź oparte na nich instrumenty (np. w ramach tzw. wykopywania, umowy sprzedaży, ale też konkursów, wynagrodzenia zasadniczego bądź programów motywacyjnych), 
  • zbywających kryptoaktywa bądź oparte na nich instrumenty, 
  • utrzymujących kryptoaktywa bądź oparte na nich instrumenty, ale podejmujących życiowe lub biznesowe decyzje, np. w zakresie zmiany rezydencji podatkowej (exit tax, CFC). 
 4. Doradztwo podatkowe dla pracodawców wdrażających modele wynagradzania oparte na kryptoaktywach. 
 5. Doradztwo bieżące dotyczące operacji z wykorzystaniem kryptoaktywów bądź opartych na nich instrumentach. 
 6. Doradztwo regulacyjne dotyczące kryptoaktywów. 

Gaming 

Branża gier podlega dynamicznym zmianom, stale rozwijając się. Skupia różnorodne środowisko. Wciąż boryka się z licznymi problemami podatkowymi. 

W ramach świadczonych w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie usług oferujemy: 

 1. Doradztwo podatkowe dla twórców i organizatorów gier, w tym gier hazardowych, w szczególności ukierunkowane na optymalizację rozliczeń podatkowych, obejmujące m. in.: 
  • identyfikację i wsparcie we wdrożeniu ulg podatkowych (np. IP Box, 50% koszty uzyskania przychodów, innych) 
  • doradztwo podatkowe w zakresie podatkowego rozliczania przychodów z gry, w tym za pośrednictwem zagranicznych serwisów 
  • doradztwo podatkowe dotyczące podatkowego ujęcia procesu powstawania gry. 
 2. Doradztwo w zakresie identyfikacji i pozyskiwania dofinansowania, w tym pomocy publicznej, na prowadzenie działalności w sektorze gier. 
 3. Doradztwo prawne obejmujące wszystkie etapy życia produktu. 
 4. Doradztwo prawne w zakresie zawieranych umów. 

Gry hazardowe 

Gry hazardowe podlegają szczególnym regulacjom. Ich między innymi organizowanie w Polsce w wielu przypadkach jest zakazane, a dopuszczalne formy są nieliczne i podlegają wielu obostrzeniom. Jednocześnie gry hazardowe to nie tylko kasyna czy zakłady wzajemne, lecz wiele innych aktywności, w tym w obszarze marketingu (np. loterie promocyjne). Wymagają znajomości przepisów, w tym podatkowych. 

Nasze usługi dotyczą wszystkich etapów oraz rodzajów działalności w obszarze gier hazardowych, w tym oferowanych on-line i obejmują m.in.: 

 1. Doradztwo regulacyjne dla podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności hazardowej, w tym:
 • identyfikację i kwalifikację podejmowanych działań w kontekście gier hazardowych (w tym aktywności o charakterze promocyjnym), 
 • wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku o kwalifikację dokonywanych czynności jako gier hazardowych, 
 • doradztwo i wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosków o udzielenie koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie działalności hazardowej. 
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z grami hazardowymi.
 2. Doradztwo podatkowe dla twórców i organizatorów gier, w tym gier hazardowych, w szczególności ukierunkowane na optymalizację rozliczeń podatkowych.
 3. Doradztwo bieżące w obszarze prawa podatkowego w zakresie wszystkich podatków.
 4. Prowadzenie postępowań podatkowych.
 5. Doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem gier hazardowych.
 6. Doradztwo dotyczące praw własności intelektualnej do oprogramowania, w tym gier komputerowych oraz kontentu.
 7. Doradztwo prawne w zakresie naruszeń praw do oprogramowania, w tym gier komputerowych.

Podatkowe instrumenty wsparcia 

Polska oferuje szereg rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie nowych inwestycji, innowacyjności czy szeregu innych przedsięwzięć – zarówno dla inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Polsce, jak przedsiębiorców obecnych już na polskim rynku. Oprócz bezzwrotnych i zwrotnych instrumentów wsparcia bezpośredniego funkcjonuje szereg zachęt i zwolnień podatkowych. Instrumenty podatkowe wsparcia mogą podlegać łączeniu między sobą, jak również kumulacji z instrumentami pozapodatkowymi. 

Polska Strefa Inwestycji 

Sztandarowym podatkowym instrumentem wsparcia jest zwolnienie od podatku dochodowego, zarówno CIT, jak i PIT, na podstawie decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji. 

W oparciu o nasze bogate doświadczenie i wiedzę oferujemy nasze wsparcie w szczególności w takich obszarach jak: 

 1. Weryfikacja możliwości uzyskania decyzji o wsparciu (analiza ilościowych i jakościowych kryteriów wejścia oraz ogólnych reguł regionalnej pomocy publicznej) 
 2. Kompleksowa analiza korzyści i zobowiązań związanych z korzystaniem z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 
 3. Identyfikacja maksymalnej puli kosztów kwalifikowanych projektu oraz zabezpieczenie optymalnej efektywności wykorzystania wsparcia 
 4. Kompleksowa pomoc w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym przygotowanie wszystkich dokumentów aplikacyjnych (np. wniosek o decyzję o wsparciu) oraz udział w negocjacjach z właściwymi organami 
 5. Bieżące wsparcie przy rozliczaniu pomocy, w tym w kalkulacji limitu zwolnienia oraz w zakresie wykazania spełnienia warunków przyznania pomocy 
 6. Szkolenia z zakresu rozliczenia zwolnienia z podatku dochodowego 
 7. Przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne 
 8. Weryfikacja dostępności oraz możliwości kumulacji z innymi formami wsparcie inwestycji, w szczególności w ramach tzw. grantu rządowego oraz innych ulg podatkowych. 

Grant rządowy 

Polska oferuje wsparcie w postaci bezzwrotnego grantu w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Mnogość możliwych do objęcia wsparciem inwestycji przy jednoczesnych relatywnie niskich kryteriach wejścia czyni ten instrument niezwykle atrakcyjnym. 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam zaoferować wsparcie w takich obszarach, jak: 

 1. Analiza możliwości uzyskania grantu (sprawdzenie ilościowych i jakościowych kryteriów wejścia oraz ogólnych reguł regionalnej pomocy publicznej) 
 2. Kompleksowa analiza korzyści i zobowiązań związanych z korzystaniem z grantu 
 3. Identyfikacja maksymalnej puli kosztów kwalifikowanych projektu oraz zabezpieczenie optymalnej efektywności wykorzystania wsparcia 
 4. Kompleksowa pomoc w procesie ubiegania się o grant, w tym przygotowanie wszystkich dokumentów aplikacyjnych oraz udział w negocjacjach z właściwymi organami 
 5. Bieżące wsparcie przy rozliczaniu pomocy, w tym w kalkulacji limitu zwolnienia oraz w zakresie wykazania spełnienia warunków przyznania pomocy 
 6. Weryfikacja dostępności oraz możliwości kumulacji z innymi formami wsparcie inwestycji, w szczególności w ramach zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji oraz innych ulg podatkowych. 

Ulgi i zwolnienia podatkowe 

Zachęty podatkowe obejmują szerokie spektrum wsparcia w różnych formach. Polska Strefa Inwestycji, ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), IP Box, robotyzację, prototypy oraz inne ulgi i zachęty podatkowe, niekiedy możliwe do połączenia z pozapodatkowymi formami wsparcia, mogą stanowić efektywne narzędzia współfinansowania podejmowanych przedsięwzięć. 

Jesteśmy zdolni i gotowi zaoferować kompleksową obsługę w tym obszarze, obejmującą takie zadania jak: 

 1. Identyfikacja dostępnych i możliwych do wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych, w tym: 
  • zwolnienia od podatku dochodowego w Polskiej Strefie Inwestycji 
  • ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) 
  • IP Box 
  • ulgi na robotyzację 
  • ulgi na prototyp 
  • ulgi na innowacyjnych pracowników 
  • ulgi na ekspansję 
  • ulgi CSR 
 2. Całościowa analiza korzyści i zobowiązań związanych z korzystaniem z danej formy wsparcia 
 3. Identyfikacja maksymalnej puli kosztów kwalifikowanych projektu oraz zabezpieczenie optymalnej efektywności wykorzystania wsparcia 
 4. Kompleksowa pomoc w procesie wdrożenia wybranej ulgi lub ulg 
 5. Bieżące wsparcie przy rozliczaniu pomocy, w tym w kalkulacji limitu zwolnienia oraz w zakresie wykazania spełnienia warunków przyznania pomocy 
 6. Szkolenia z zakresu rozliczenia zwolnienia z podatku dochodowego 
 7. Przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne 
 8. Analiza możliwości kumulacji kilku ulg oraz zachęt podatkowych 
 9. Weryfikacja dostępności oraz możliwości kumulacji z pozapodatkowymi formami wsparcia, np. w ramach tzw. grantu rządowego bądź funduszy unijnych. 
Kontakt