Kontrole i postępowania

| Do przeczytania w 5 min

Sam status podatnika, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czy dokonywania transakcji, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, niemal zawsze wiąże się z koniecznością zmierzenia się z prowadzeniem sporów oraz egzekwowaniem swoich uprawnień. Jednocześnie dostępne są instrumenty co najmniej ograniczające ryzyko sporów. 

Kontrole i postępowania podatkowe 

W zakresie kontroli prowadzonej przez organy podatkowe można wyróżnić kontrolę podatkową oraz kontrolę celno-skarbową. Każdy z rodzajów kontroli ma uregulowany przebieg i zakres, a także wykaz narzędzi, które przysługują organom skarbowym do jej przeprowadzenia. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowych, które może być przeprowadzane poprzez weryfikację transakcji, dokumentów, przesłuchiwania świadków czy dokonywania oględzin. Natomiast postępowanie podatkowe jest podejmowane, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub korekt deklaracji. 

W ramach naszej praktyki oferujemy szerokie wsparcie obejmujące m.in.: 

 1. Rzetelne i proaktywne prowadzenie sporów, zmierzające do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania przed organem podatkowym.  
 2. Opracowanie strategii postępowania. 
 3. Reprezentację na każdym etapie postępowań przed organami podatkowymi.  
 4. Opracowanie wniosków, wyjaśnień, odwołań, zastrzeżeń oraz innych pism procesowych. 
 5. Wsparcie w procesie kompletowania odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez organy podatkowe.  
 6. Aktywne uczestnictwo we wszystkich czynnościach organów dokonywanych w trakcie postępowania, w szczególności w przesłuchaniach podatnika, świadków czy oględzinach. 

Postępowania przed sądami administracyjnymi 

W sytuacji wydania negatywnego rozstrzygnięcia przez organy podatkowe obydwu instancji podatnikowi przysługuje prawo zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest uzależnione od wcześniejszego wyczerpania środków zaskarżenia przysługujących podatnikowi i przysługuje wyłącznie od decyzji albo postanowienia organu podatkowego drugiej instancji. Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego może zostać wniesiona na niekorzystny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego i wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego). 

W oparciu o naszą szeroką wiedzę i doświadczenie oferujemy wsparcie polegające w szczególności na: 

 1. Kompleksowym i aktywnym prowadzeniu postępowania przed sądami administracyjnymi w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w możliwie najszybszym czasie. 
 2. Reprezentacji na każdym szczeblu postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
 3. Sporządzaniu: 
  • zwyczajnych środków zaskarżenia (skarg, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zażaleń), 
  • nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarg o wznowienie postępowania). 
 4. Wsparciu przy zaskarżeniu bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania przez organy podatkowe.
 5. Zastępowaniu Klienta w toku procesu, w tym udziale w rozprawach sądowych jako pełnomocnik podatnika.
 6. Występowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sporządzaniu skarg konstytucyjnych.
 7. Sporządzaniu wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające, interpretacje ZUS i inne 

Kompleksowo wspieramy w procesie uzyskania szeregu interpretacji podatkowych, opinii zabezpieczających oraz szeregu innych interpretacji urzędowych zabezpieczających przed ryzykami podatkowymi oraz innymi. Oferujemy wsparcie w przypadku uzyskania niekorzystnej interpretacji, w tym reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym). 

Nasze usługi obejmują rzetelne i całościowe wsparcie w pozyskaniu: 

 1. Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych),
 2. Opinii zabezpieczających chroniących przed postawieniem zarzutu unikania opodatkowani, 
 3. Wiążących informacji stawkowych,
 4. Interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. Opinii interpretacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego,
 6. Interpretacji na podstawie ustawy o grach hazardowych,
 7. Interpretacji na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Postępowania karnoskarbowe 

Działania kontrolne organów podatkowych, ZUS, a także odpowiednich instytucji kompetentnych w zakresie pomocy publicznej, skutkujące negatywnymi dla podatnika ustaleniami, każdorazowo wiążą się z ryzykiem wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Postępowanie karne skarbowe może toczyć się niezależnie od postępowania administracyjnego, np. podatkowego. W postępowaniu karnym skarbowym nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, lecz przepisy kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego. 

Nasze wsparcie obejmuje m. in.: 

 1. Reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania, tzn. przed organami przygotowawczymi oraz sądem powszechnym, zawsze  w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia i wdrożenia zasad zabezpieczających interesy podmiotu na przyszłość. 
 2. Uczestnictwo we wszelkich czynnościach, w tym przesłuchaniach i rozprawach. 
 3. Przygotowanie wszystkich niezbędnych pism procesowych. 
 4. Tworzenie regulacji wewnętrznych, które wyłączą sprawy dotyczące rozliczeń podatkowych z zakresu odpowiedzialności m. in. członków zarządu Spółki. 

Kontrole i inne postępowania w obszarze pomocy publicznej 

Polska i polscy przedsiębiorcy od wielu lat są największymi beneficjentami funduszy unijnych. Przedsiębiorcy mogą i korzystają z szeregu form wsparcia, w tym kwalifikowanych jako pomoc publiczna. Prawidłowość jej wykorzystania podlega weryfikacji przez stosowne organy.  

W ramach świadczonych usług w szczególności: 

 1. Merytorycznie wspieramy i reprezentujemy Klientów w czasie kontroli prowadzonych przez właściwe instytucje. 
 2. Asystujemy w trakcie ewentualnego postępowania odwoławczego. 
 3. Analizujemy i weryfikujemy poprawność rozliczeń udzielonej pomocy publicznej. 
 4. Prowadzimy analizy i udzielamy rekomendacji odnośnie do poprawnego i optymalnego rozliczania przyznanej pomocy publicznej. 
 5. Przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji w zakresie przepisów prawa pomocy publicznej. 
 6. Wspieramy na każdym etapie postępowania o udzielenie pomocy publicznej, w tym w przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie pomocy (z powodów formalnych czy merytorycznych). 

Kontrole ZUS płatników składek 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może prowadzić kontrole, których przedmiotem jest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się przez płatników z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i nałożonych składek. Czynności sprawdzających dokonują inspektorzy kontroli ZUS, którzy mogą również przeprowadzić kontrolę wykonywania obowiązków płatników w zakresie zgłoszenia ubezpieczonych do NFZ i opłacania składki zdrowotnej. 

W ramach świadczonych usług w szczególności: 

 1. Merytorycznie wspieramy oraz reprezentujemy Klientów podczas kontroli ZUS. 
 2. Wspieramy podczas postępowania odwoławczego od decyzji ZUS, w tym na etapie sądowym.  
 3. Weryfikujemy prawidłowość rozliczeń płatników składek ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kontrolowanych przez ZUS.  
 4. Dokonujemy przeglądu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz przedstawiamy rekomendacje w celu zminimalizowania ryzyk związanych z przekwalifikowaniem umów. 
 5. Przygotowujemy wnioski o wydanie pisemnych interpretacji w zakresie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz pomagamy w przedmiocie postępowania w przypadku uzyskania negatywnej interpretacji. 
 6. Opracowujemy i wprowadzamy korzystne rozwiązania w zakresie obciążeń wynikających z systemu ubezpieczeń 
 7. Przygotowujemy wzorce umów
Kontakt