Pomoc publiczna

| Do przeczytania w 3 min

Polska jest największym beneficjentem aktualnego budżetu UE, oferując wsparcie w ramach licznych programów. Możliwe jest również skorzystanie ze wsparcia z budżetu krajowego, a także programów na szczeblu unijnym. Bogata jest również oferta podatkowych instrumentów wsparcia. Z jednej strony maksymalizacja, a z drugiej strony bezpieczeństwo korzystania ze wsparcia publicznego wymaga umiejętnego poruszania się w środowisku i otoczeniu pomocy państwa. 

Finansowanie z udziałem pomocy publicznej 

Mnogość źródeł finansowania przy jednoczesnej dużej konkurencji ze strony innych zaineresowanych jego uzyskaniem podmiotów wymaga biegłej znajomości mapy dostępnych środków i praktycznej umiejętności ich pozyskiwania. 

W ramach świadczonych usług oferujemy: 

 1. Identyfikację źródeł finansowania projektów i ocenę szans ich pozyskania 
 2. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (dotacje, grant rządowy, decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji)  
 3. Obsługę i doradztwo w trakcie realizacji projektu  
 4. Wsparcie podczas kontroli. 
 5. Rozliczanie przyznanego wsparcia. 

Instrumenty podatkowe 

Polska oferuje szereg rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie nowych inwestycji, innowacyjności czy szeregu innych przedsięwzięć – zarówno dla inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Polsce, jak przedsiębiorców obecnych już na polskim rynku. Oprócz bezzwrotnych i zwrotnych instrumentów wsparcia bezpośredniego funkcjonuje szereg zachęt i zwolnień podatkowych. Instrumenty podatkowe wsparcia mogą podlegać łączeniu między sobą, jak również kumulacji z instrumentami pozapodatkowymi.

Doradztwo prawne

Zasady ubiegania się, korzystania i utrzymania pomocy rządzone są szeregiem przepisów na szczeblu unijnym, jak i krajowym, wielokrotnie charakteryzujących się daleko posuniętą specyfiką. 

Łącząc wiedzę i doświadczenie oferujemy nasze wsparcie m.in. w następujących obszarach: 

 1. Pomoc w określeniu statusu przedsiębiorstwa dla celów pomocy publicznej (jako mikro-, małe albo średnie bądź tzw. duże przedsiębiorstwo). 
 2. Przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach, w tym projektach współfinansowanych ze środków unijnych. 
 3. Doradztwo w zakresie strukturyzacji przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z zasadami pomocy publicznej. 
 4. Doradztwo w zakresie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej. 
 5. Doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych. 
 6. Doradztwo w zakresie rozliczania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, możliwości dokonywania zmian w projekcie. 
 7. Analiza dostępności limitów pomocy w różnej formie (m.in. pomoc de minimis, pomoc wspierająca przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19). 
 8. Doradztwo dotyczące kumulacji pomocy publicznej w różnej formie i z różnych źródeł. 
 9. Weryfikacja spełnienia warunków uzyskania pomocy publicznej (np. takich jak efekt zachęty, relokacja) 
 10. Wsparcie w procesie pre-notyfikacji oraz notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. 
 11. Wsparcie w przygotowaniu i złożeniu skargi do Komisji Europejskiej. 
 12. Weryfikacja rynkowości transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej poprzez Test Prywatnego Inwestora czy Test Prywatnego Wierzyciela. 
 13. Wsparcie w zakresie postępowań z instytucjami dysponującymi środkami pomocy publicznej. 
 14. Szkolenia z zakresu pomocy publicznej. 
Kontakt