Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

| Do przeczytania w 2 min

Od dnia 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Obowiązek zgłoszenia może spoczywać zarówno na przedsiębiorcy (organy zarządzające), jak i jego pracownikach (np. kierownictwo lub członkowie zespołów księgowo-finansowych), podmiotach z nim współpracujących, jak również zewnętrznych doradcach (np. radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych). Za jego niedopełnienie grożą bardzo wysokie kary pieniężne zarówno administracyjne, jak i na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

W ramach naszych usług oferujemy:

Audyt MDR

czyli weryfikację czy w przedsiębiorstwie występuje obowiązek raportowania schematów podatkowych lub podjęcia dodatkowych działań z tym związanych:

 • analizę dotychczasowych oraz planowanych rozwiązań biznesowych pod kątem spełnienia przesłanek uznania ich za schemat podatkowy
 • identyfikację roli przedsiębiorstwa i jego przedstawicieli w danym schemacie podatkowym (promotor, wspomagający, korzystający)
 • wskazanie obowiązków sprawozdawczych i pozostałych
 • w przypadku przedsiębiorstw lub osób występujących w roli promotora, przy spełnieniu dodatkowych kryteriów obowiązkowe jest wdrożenie podwyższonego poziomu regulacji obszaru MDR (m.in. wprowadzenie procedury wewnętrznej); sytuacja taka może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku centralizacji funkcji podatkowo-księgowych w ramach grup kapitałowych

Przygotowanie oraz wdrożenie instrukcji MDR

pozwalających na prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków:

 • instrukcja jest narzędziem procesowym umożliwiającym zarówno zweryfikowanie czy dane rozwiązanie podatkowe stanowi schemat podatkowy, jak i odpowiednie zaraportowanie go
 • wsparcie w procesie stosowania instrukcja MDR
 • przeprowadzenie szkolenia dotyczącego stosowania instrukcja MDR
 • przegląd już zgłoszonych schematów podatkowych
 • szkolenia MDR dla pracowników i organów decyzyjnych
 • ustanowienie funkcji koordynatora MDR (którą może być pracownik firmy albo pracownik TPA)
 • przygotowanie raportów MDR wymaganych przez organy podatkowe (MDR-1, MDR-2 i MDR-3 i MDR-4)
 • konsultacje dotyczące przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, w tym przygotowanie opinii prawnopodatkowych dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.

 

Kontakt