Podatek u źródła (WHT)

| Do przeczytania w 3 min

Jedną z najważniejszych zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie w ramach przepisów dot. podatku u źródła (WHT) jest wprowadzenie szczególnej procedury poboru i zwrotu tego podatku (tzw. mechanizm „pay and refund”). Mechanizm ten polega na konieczności poboru podatku jeżeli łączna kwota należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika, z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend, przekroczy w roku podatkowym 2 mln zł, a płatnik nie posiada tzw. opinii o stosowaniu preferencji lub przedstawiciele płatnika nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia.

Dodatkowo, od pewnego już czasu, płatnicy podatku u źródła zobowiązani są do zachowania tzw. należytej staranności przy stosowaniu zwolnienia lub obniżonej stawki tego podatku. Wobec braku definicji pojęcia „należyta staranność” w przepisach ustaw o podatkach dochodowych, jej dochowanie może sprawiać płatnikom WHT (tj. podmiotom wypłacającym określone należności) wiele trudności interpretacyjnych i praktycznych.

Szereg wątpliwości rodzi także obecny kształt definicji rzeczywistego odbiorcy (ang. beneficial owner). Przepisy w tym zakresie wymagają od płatników WHT badania sytuacji ekonomicznej kontrahenta lub udziałowca, w tym również faktu prowadzenia przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju jego siedziby.

Nasi eksperci gotowi są wesprzeć Państwa w wypełnieniu nowych obowiązków na każdym etapie rozliczeń podatku u źródła.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • Przygotowanie opinii i analiz podatkowych, w szczególności dotyczących możliwości stosowania zwolnień i preferencyjnych stawek WHT.
 • Przygotowanie i wystąpienie w Państwa imieniu z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu preferencji pozwalającej na zwolnienie z obowiązku stosowania mechanizmu „pay and refund”.
 • Weryfikację płatności podlegających WHT oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwości zastosowania odpowiednich zwolnień lub obniżonych stawek WHT.
 • Przeprowadzenie audytu podatkowego w zakresie WHT obejmującego:
  – weryfikację dotychczasowych oraz planowanych przez Państwa płatności do podmiotów zagranicznych pod kątem obowiązku poboru podatku u źródła,
  – weryfikację posiadanej przez Państwa dokumentacji w zakresie poprawności stosowania obniżonej stawki/zwolnienia w podatku u źródła.
 • Przygotowanie wytycznych dokumentacji niezbędnej w celu dochowywania należytej staranności oraz weryfikacja zebranych dokumentów przez płatnika WHT,
 • Wsparcie w sporządzeniu dokumentacji dotyczącej możliwości zastosowania obniżonej stawki/zwolnienia z WHT (tzw. WHT defence file).
 • Wsparcie w wypełnieniu obowiązków ewidencyjnych związanych z podatkiem u źródła (np. przygotowanie deklaracji IFT-2R, PIT-8AR).
 • Opracowanie procedury wewnętrznej w zakresie należytej staranności w celu właściwego zarządzania procesami oraz obowiązkami płatnika WHT (m.in. prawidłowego stosowania obniżonych stawek/zwolnienia z WHT i gromadzenia odpowiednich dokumentów) oraz skutecznej weryfikacji płatności podlegających WHT.
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o zwrot WHT i reprezentowanie klienta w toku postępowania
 • Szkolenie dla Państwa pracowników w zakresie obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
Kontakt