Polityka i planowanie w zakresie TP

| Do przeczytania w 1 min

Przyjęte zasady rozliczeń w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odpowiadać rzeczywistemu zaangażowaniu poszczególnych podmiotów w tworzenie wartości dodanej i ponoszonym w związku z tym ryzykom. Polityka cen transferowych powinna oczywiście uwzględniać cele biznesowe grupy i poszczególnych podmiotów do niej należących, tym nie mniej powinna również zapewniać alokację zysków zgodnie z zasadą arm’s length zapewniając tym samym bezpieczeństwo podatkowe.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują

  • Opracowanie bezpiecznej podatkowo i zgodnej z celami biznesowymi polityki cen transferowych poprzez identyfikację przepływów transakcyjnych, doboru właściwych metod kalkulacji i oszacowania rynkowego poziomu cen transferowych.
  • Wsparcie w implementacji zasad rozliczeń w ramach przyjętej polityki cen transferowych.
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji opisującej zasady przyjętej polityki cen transferowych.
  • Weryfikację zgodności międzynarodowej i/lub lokalnej polityki cen transferowych grupy z wymogami polskiego prawa podatkowego.
Kontakt