Dokumentacja cen transferowych

| Do przeczytania w 2 min

Jednym z kluczowych obowiązków podmiotów powiązanych jest opracowywanie dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych) dla transakcji kontrolowanych (tj. identyfikowanych na podstawie rzeczywistych zachowań stron działań o charakterze gospodarczym), przekraczających określony limit kwotowy, realizowanych z przedsiębiorstwami powiązanymi.

Nie warto lekceważyć tego obowiązku ani odkładać jego realizacji na ostatnią chwilę. Brak dokumentacji cen transferowych może narazić podatnika na nałożenie przez organy podatkowe tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego (zastępującego od 2019 r. 50% sankcyjną stawkę podatkową), którego wysokość może wynosić od 10 aż do 30 % sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania.

Dodatkowo, należy wskazać, że od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany na gruncie przepisów karno skarbowych odnoszących się do materii cen transferowych, w tym do braku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Naruszenie obowiązków stanowi co do zasady przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny nawet do 21 mln PLN, a w przypadkach mniejszej wagi, wykroczenie skarbowe.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych pozwala zatem na ograniczenie ryzyka zakwestionowania cen transferowych i wyeliminowanie ryzyka zastosowania sankcji podatkowych w przypadku ewentualnego sporu z władzami podatkowymi w odniesieniu do poziomu stosowanych cen transferowych oraz zabezpiecza osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podatnika przed potencjalną odpowiedzialnością karnoskarbową.

Nasze usługi dotyczące opracowywania dokumentacji cen transferowych mają na celu profesjonalną pomoc Klientom przy realizacji licznych obowiązków nakładanych na nich przez przepisy w zakresie cen transferowych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony podatkowej, osiąganej dzięki opracowaniu kompletnych dokumentacji podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują między innymi:

  • Ustalenie zakresu obowiązku dokumentacyjnego (wskazanie transakcji podlegających dokumentacji) oraz weryfikację jego realizacji.
  • Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local file).
  • Przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file).
  • Weryfikację posiadanej przez Klienta dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
  • Analizy rynku na potrzeby dokumentacji cen transferowych.
  • Weryfikację wpływu pandemii COVID-19 na warunki transakcji, metody kalkulacji cen transferowych, otoczenie gospodarcze i aktualność analiz porównawczych.
Kontakt