Procedura wzajemnego porozumiewania i jednostronnej korekty

| Do przeczytania w 3 min

Rozwój międzynarodowych grup kapitałowych, posiadających przedsiębiorstwa na terytorium wielu różnych państw powoduje, że zagadnienia dotyczące cen transferowych są nierozerwalnie powiązane z zagadnieniem eliminacji podwójnego opodatkowania. Zagadnienie to pojawia się w sytuacjach zakwestionowania przez organy podatkowe danego państwa cen transferowych stosowanych w transakcjach zawieranych przez podatnika z podmiotami powiązanymi będącymi rezydentami podatkowymi innych państw. W efekcie dochodzi do oszacowania dodatkowego dochodu z tytułu transakcji w jednym z państw, co oznacza wystąpienie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w państwie, którego organy podatkowe dokonały doszacowania dochodu i w państwie, gdzie ma swoją rezydencję podatkową druga strona transakcji.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji, organy podatkowe poszczególnych państw dążą do realizacji zasady opodatkowania danego dochodu tylko jeden raz, w jednym z państw podmiotów, biorących udział w danej transakcji. Aby osiągnąć ten cel, ustalane są skomplikowane procedury oraz normy regulujące sposoby eliminacji podwójnego opodatkowania, możliwe dzięki wzajemnej współpracy administracji podatkowych poszczególnych krajów. Procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP) przewidują również wszystkie zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z procedury takiej może skorzystać każdy, kto uzna, że działania Polski lub innego państwa narażają go na podwójne opodatkowanie dochodu lub majątku.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • Analizę dokumentów i opracowanie strategii postępowania.
 • Przygotowanie wniosku o MAP.
 • Reprezentowanie Klienta w negocjacjach oraz kontaktach z przedstawicielami właściwego organu (Ministra Finansów), odpowiedzialnego za przebieg procedury.
 • Udział w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, jeśli okaże się to niezbędne w procedurze MAP.
 • Wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, analiz i wyjaśnień żądanych przez Ministra Finansów.
 • Monitorowanie całego procesu otrzymania decyzji, w tym informowanie Klienta o statusie sprawy.

W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów powiązanych, jeżeli dochody krajowego podmiotu powiązanego są przez administrację podatkową innego państwa niż Polska włączone do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego oraz odpowiednio opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, Minister Finansów może dokonać korekty dochodów tego podmiotu, o ile przepisy umów międzynarodowych taką korektę przewidują (tzw. korektę jednostronną).

Procedura korekty jednostronnej stanowi alternatywę do powołanej procedury MAP.

Korekty jednostronnej można dokonać w przypadku gdy:

 1. warunki określone przez administrację podatkową tego innego państwa są zgodne z warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niepowiązane,
 2. zagraniczny podmiot powiązany wyrażą zgodę na włączenie przez administrację podatkową tego innego państwa dochodów krajowego podmiotu powiązanego do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego i ich odpowiednie opodatkowanie.

Należy wskazać, że korekta jednostronna może być przeprowadzona w przypadku kiedy sprawa nie została uprzednio rozstrzygnięta w ramach procedury MAP.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • Analizę dokumentów i opracowanie strategii postępowania.
 • Przygotowanie wniosku o jednostronną korektę.
 • Reprezentowanie Klienta w negocjacjach oraz kontaktach z przedstawicielami właściwego organu (Ministra Finansów), odpowiedzialnego za przebieg procedury.
 • Udział w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, jeśli okaże się to niezbędne w procedurze jednostronnej korekty.
 • Wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, analiz i wyjaśnień żądanych przez Ministra Finansów.
 • Monitorowanie całego procesu otrzymania decyzji, w tym informowanie Klienta o statusie sprawy.
Kontakt