Przegląd ryzyk, projekty quick review

| Do przeczytania w 2 min

Naruszenie zasady arm’s length w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi naraża podmioty na ryzyko kontroli podatkowej, doszacowania dochodów przez organy podatkowe, a tym samym powstania zaległości podatkowych, narastających odsetek od tych zaległości, długotrwałych i uciążliwych sporów z organami podatkowymi, sankcji dla podmiotu jak i sankcji karno skarbowych dla członków zarządu, na których spoczywa obowiązek stosowania cen rynkowych. W tym ostatnim kontekście należy pamiętać o obowiązku corocznego składania przez członków zarządu oświadczenia potwierdzającego z jednej strony sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a z drugiej strony zgodność stosowanych cen z poziomem rynkowym. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to, aby ceny stosowane w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadały zasadzie cen rynkowych, a polityka cen transferowych danej grupy była spójna i zgodna z faktycznym zaangażowaniem podmiotów w łańcuch tworzenia wartości.

W tym zakresie oferujemy usługi polegające na:

  • Badaniu i ocenie ekspozycji danej firmy czy też całej grupy kapitałowej na ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych poprzez weryfikację stosowanych zasad rozliczeń i poziomu cen transferowych w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach danej grupy kapitałowej pod kątem ryzyka ich zakwestionowania przez organy podatkowe.
  • Weryfikacji posiadanych przez dany podmiot analiz porównawczych pod kątem ich adekwatności dla danej transakcji, aktualności oraz poprawności ich sporządzenia z perspektywy wymogów określonych przez polskie przepisy w tym zakresie.
  • Weryfikacji wpływu pandemii COVID-19 na warunki transakcji, metody kalkulacji cen transferowych, otoczenie gospodarcze i aktualność analiz porównawczych.
  • Weryfikacji funkcji, uzgodnień umownych z podmiotami powiązanymi i ich faktycznej realizacji.
  • Szacowaniu potencjalnego ryzyka podatkowego.
  • Wskazaniu rekomendowanych działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk.
  • Opracowaniu i implementacji strategicznych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie ryzyka cen transferowych.
Kontakt