Restrukturyzacje biznesowe

| Do przeczytania w 2 min

Restrukturyzacje biznesowe są nieodzownym elementem funkcjonowania grup kapitałowych, a ze względu na ich znaczenie oraz wpływ na poziom opodatkowania spółek powiązanych skupiają bardzo dużą uwagę organów skarbowych. W praktyce istotne jest zidentyfikowanie wśród transakcji restrukturyzacyjnych transakcji podlegających obowiązkom związanym z cenami transferowymi.

Do 31 grudnia 2018 r. definicja „restrukturyzacji” obejmowała przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. pojęcie restrukturyzacji zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Przez „restrukturyzację” rozumie się reorganizację:

  • obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz
  • wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Należy podkreślić, że warunki restrukturyzacji muszą odpowiadać zasadzie cen rynkowych a identyfikacja reorganizacji spełniającej powyższą definicję restrukturyzacji wiąże się z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz analizy danych porównawczych.

W przypadku jeśli Państwa Grupa planuje, jest w trakcie lub przeprowadziła restrukturyzację, oferujemy Państwu:

  • Kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych.
  • Weryfikację czy przeniesienie danych funkcji, aktywów oraz/lub ryzyk stanowi restrukturyzację na gruncie przepisów o cenach transferowych oraz czy dokonane zostało na zasadach rynkowych.
  • Określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia za przeniesienie danych funkcji (aktywów/ryzyk/aktywów) w ramach procesu restrukturyzacji (tzw. exit fee) (weryfikacja zasadności oraz wysokości wynagrodzenia).
  • Ocenę rynkowości transakcji z pomiotami powiązanymi w modelu przed oraz po restrukturyzacji.
  • Przygotowanie lub weryfikację posiadanej przez Klienta dokumentacji podatkowej dla restrukturyzacji pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
Kontakt