Przegląd prasy podatkowej (03-06.04.2018 r.)

| Do przeczytania w 9 min

Kilometrówka w ogóle nie jest przychodem

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-03
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1393/17) otrzymywanie zwrotu poniesionych wydatków za korzystanie z własnych samochodów przez pracowników nie jest dodatkowym wynagrodzeniem za pracę. W przedstawionym stanie faktycznym pracownicy banku, wykonując zlecone zadania, wykorzystywali w jazdach lokalnych prywatne samochody. Z tytułu podróży pracownikom zwracana była wartość wydatków na podstawie kilometrówki. W związku z powyższym powstał spór odnoszący się do tego czy bank powinien pobrać zaliczkę na PIT od kwoty dokonanego zwrotu na rzecz pracownika. Bank uznał, iż z całą pewnością zwrot poniesionych wydatków nie stanowi przychodu dla pracownika na podstawie istniejącego stosunku pracy. Ze stanowiskiem banku nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśniając, że nie są spełnione niezbędne warunki do zwolnienia kilometrówki określone w przepisach UPDOF. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał stanowisko organu podatkowego za nieprawidłowe wyjaśniając, że kwota zwracana pracownikom przez bank stanowi jedynie kompensatę poniesionych wydatków, która nie będzie rodziła obowiązku pobrania zaliczek na PIT.

Firma nie odbiera preferencji

Rzeczpospolita, 2018-04-03
Monika Pogroszewska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.88.2018.1.DP), prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie koliduje z możliwością preferencyjnego rozliczenia przychodów z małżonkiem. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła kobieta, która w ciągu minionego roku podatkowego była zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz rozpoczęła własną działalność gospodarczą. Ponadto wraz z mężem uzyskuje dochody z najmu mieszkania. Podatniczka zapytała organ, czy przysługuje jej prawo do rozliczenia przychodów według skali podatkowej wspólnie z małżonkiem. Fiskus przyznał podatniczce rację, przypominając iż do zastosowania preferencji należy łącznie spełniać następujące wymogi: oboje małżonków rozlicza się według skali podatkowej, pozostaje w związku małżeńskim i posiada wspólność majątkową przez cały rok podatkowy oraz złoży wniosek o łączne opodatkowanie dochodów w zeznaniu rocznym.

MF zaproponuje 8,5% stawkę CIT dla firm inwestujących w najem nieruchomości

Gazeta Prawna, 2018-04-03

Ministerstwo Finansów planuje w nowej wersji ustawy dotyczącej REITów wprowadzić nową 8,5% stawkę CIT dla przedsiębiorców inwestujących w najem nieruchomości mieszkalnych. Uzasadnieniem powyższego jest chęć uatrakcyjnienia oraz zachęcenie przedsiębiorców z prywatnym kapitałem do inwestowania w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem. Zgodnie z obecną propozycją Ministra Finansów planowane jest wprowadzenie F.I.N.N. (firmy inwestującej w najem nieruchomości). Niższa stawka podatku ma zarówno dotyczyć CIT jak i PIT i ma mieć zastosowanie do firm, które zdecydują się na inwestowanie w powyższym sektorze, ale także do ich spółek zależnych jak i dla akcjonariuszy. Jak określiło ministerstwo, korzyścią dla podatników byłoby odroczenie dochodów z najmu nieruchomości mieszkalnych lub ich zbycia do czasu wypłaty dywidendy z tych środków, jak również zastosowanie preferencyjnej 8,5% stawki CIT dla najmu. Ponadto spółki zależne od F.I.N.N. w przypadku wypłaty w wymaganym terminie dywidendy będą zwolnione z CIT z tytułu powstałych dochodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnych jak i ich najmu. Projekt ustawy o przewiduje także zwolnienie z CIT oraz PIT w przypadku uzyskania dochodów z inwestycji kapitałowych w F.I.N.N.

Działalność badaczy jest identyczna z profilem spółki

Rzeczpospolita, 2018-04-04
Mateusz Rudnik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.344.2017.2.AJ), zagraniczna spółka, której działalność w Polsce ma charakter zakładu podatkowego będzie musiała opodatkować uzyskiwane przez tę placówkę dochody w Polsce. Sprawa dotyczyła spółki z siedzibą w USA, której jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest obszar usług badawczo-rozwojowych, związanych z sektorem energetycznym i ochrony środowiska. Zagraniczna firma planuje rozpocząć współpracę z polskimi badaczami, początkowo na podstawie umów cywilnoprawnych, a następnie potencjalnie umów o pracę. Specjaliści pracować będą w lokalach wynajętych przez spółkę, do celów swojej działalności wykorzystywać będą niektóre aktywa i sprzęt należący do spółki, a efekty ich prac będą monitorowane przez kadrę kierowniczą spółki w Wielkiej Brytanii oraz USA. Gdy działania specjalistów doprowadzą do wyników mogących być wykorzystane komercyjnie, spółka będzie świadczyć usługi ich transferu w zamian za wynagrodzenie obliczone metodą koszt plus. Ponadto, w celu zapewnienia ram prawnych spółka utworzy w Polsce oddział. Organ podatkowy uznał, że w opisanym stanie faktycznym dojdzie do powstania zakładu podatkowego spółki w Polsce.

MF: dokumentacja cen transferowych ma być aktualna

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-04
Mariusz Szulc

Na podstawie Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201.6.2018) podatnicy mają obowiązek co rok dokonywać aktualizacji dokumentacji cen transferowych. Minister wyjaśnia, iż obowiązek ten dotyczy także sytuacji, w której nie dokonały się istotne zmiany w danej transakcji. Jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów, jeśli podatnicy mieli obowiązek dokumentowania takich transakcji lub zdarzeń, to dokumentacja ta musi chociaż raz w roku zostać zaktualizowana. Minister w interpretacji jako przykład kwestii, które podlegają obowiązkowi aktualizacji podał dokonanie zmiany wysokości oprocentowania lub udzielenia kolejnej transzy pożyczki. Minister zaznaczył również, że aktualizacja nie wymaga tworzenia nowego dokumentu. Dokumentacje dotyczące transakcji, których skutki wciąż trwają, a zawarte zostały przed 1 stycznia 2017 r. także podlegają obowiązkowi aktualizacji.

Zlecenie z noclegiem i niestety z podatkiem

Rzeczpospolita, 2018-04-04
Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 marca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT 3.4011.61.2018.2.PP), pracodawca opłacający na rzecz zleceniobiorców zakwaterowanie jest zobligowany do uznania świadczenia za ich przychód oraz do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka współpracująca z cudzoziemcami na podstawie umowy zlecenia. We wniosku spółka wyjaśniła, iż opłaca zleceniobiorcom kwaterę w domu jednorodzinnym, prowadząc ewidencję nocujących osób. Zdaniem podatnika, nocleg służy jego personelowi wyłącznie do prawidłowego oraz efektywnego wykonania zlecenia, zatem nie kreuje korzyści majątkowej po stronie zleceniobiorców. Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. Fiskus powołując się na przepisy kodeksu cywilnego, uznał że koszt zakwaterowania nie należy do wydatków niezbędnych do wykonania zlecenia.

Wakacje z rodziną to nie testowanie konkurencji

Rzeczpospolita, 2018-04-04
Marcin Szymankiewicz

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.327.2017.2.ES), przedsiębiorca nie może uwzględnić w kosztach prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego wydatków na organizację podróży i pobytu całej rodziny w ośrodkach o bliźniaczym profilu działalności. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo agroturystyczne, który w ramach sprawdzenia konkurencyjnych ofert zamierza spędzić wraz z rodziną maksymalnie 3 dni w wybranych ośrodkach turystycznych w kraju lub za granicą. Zdaniem podatnika, koszty pobytu i korzystania z atrakcji oferowanych przez ośrodki turystyczne w celu ich przetestowania, powinny zostać uwzględnione w kosztach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w branży agroturystycznej. Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy, który uznał, że takie wydatki mają charakter osobisty, realizując prywatne potrzeby przedsiębiorcy wraz z rodziną, i nie ma podstaw do uznania, że zostaną poniesione w celu faktycznego osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tego przychodu.

Odwołanie darowizny w praktyce oznacza ponowne nabycie

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-05
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 843/16) wycofanie się z podpisanej umowy darowizny oznacza, że nieruchomość została ponownie nabyta. W przytoczonym stanie faktycznym podatnicy dokonali w 2011 r. darowizny dwóch nieruchomości nabytych w 2004 oraz 2005 roku na rzecz dzieci, ale darowizny te w 2013 r. zostały odwołane umową, w której znalazł się zapis, iż nieruchomości nie zostały faktycznie wydane dzieciom do użytkowania, więc do darowizny nie doszło. Powstały spór dotyczył tego, czy podatnik, który w 2014 r., po rozwodzie sprzedał swoją część nieruchomości, będzie obowiązany do uiszczenia PIT z tytułu dochodu powstałego ze sprzedaży. Według Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatek będzie się należał (o ile pieniądze ze sprzedaży nie zostaną przeznaczone na cel mieszkaniowy), ponieważ w wyniku umowy skutkującej odwołaniem darowizny podatnik ponownie nabył nieruchomość, w konsekwencji od nabycia nieruchomości nie minęło pięć lat. Mężczyzna nie zgodził się twierdząc, że z uwagi na fakt, iż nieruchomości po dokonaniu darowizny nie zostały faktycznie wydane, a darowizna odwołana, to nabycie ich nastąpiło odpowiednio w 2004 oraz 2005 roku. Z powyższą argumentacją nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny przyznając słuszność organowi podatkowemu. Sądy uznały, że faktyczne wydanie nieruchomości dzieciom nie miało znaczenia, jedynie zawarcie umowy darowizny wywołało skutek prawny. Ostatecznie sądy uznały, że po stronie podatnika powstał obowiązek w zakresie PIT z tytułu zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat od ponownego nabycia.

W małżeństwie nie ma faktur, odliczenia VAT ani ulgi na złe długi

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-04-05
Patrycja Dudek

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 887/16), w przypadku wspólności majątkowej małżonków sprzedaż dokonywana przez firmę męża na rzecz firmy żony nie stanowi dostawy towaru opodatkowanej VAT. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że taka dostawa mogłaby mieć miejsce w przypadku rozdzielności majątkowej. W przedstawionym stanie faktycznym małżonkowie posiadający wspólność majątkową prowadzili dwie odrębne firmy, będąc czynnymi podatnikami VAT oraz przysługiwało im pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Małżonkowie planowali przenieść z firmy męża do firmy żony wcześniej już wynajęty żonie sprzęt, przy zakupie którego mężowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości. Podatnicy zwrócili się do organu z pytaniami o neutralność VAT ze względu na wspólność majątkową, o prawo do odliczenia w przypadku sprzedaży za 1 zł oraz o obowiązek korekty wynikający z ulgi na złe długi w sytuacji braku zapłaty. Zgodnie ze stanowiskiem podatników do dostawy majątku firmy męża na rzecz firmy żony nie dojdzie, ponieważ przez wspólność majątkową przenoszony sprzęt przez cały czas jest własnością żony. Jednakże na wypadek odrębnego stanowiska organu podatnicy uznali, że żonie przysługiwać będzie prawo do odliczenia od jednej złotówki, nawet w przypadku braku realnej zapłaty. Ich zdaniem ulga na złe długi nie miałaby zastosowania ze względu na wspólność majątkową. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach za prawidłowe uznał jedynie stanowisko w zakresie prawa do odliczenia. Żona nie zgadzając się z Dyrektorem argumentowała, że nie osiąga profitów z tytułu braku zapłaty, w związku z czym nie powinien wystąpić obowiązek korekty. Nie zgodził się z nią Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdzając, że małżonkowie prowadzą oddzielne działalności gospodarcze i powinni dokonać zapłaty. Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie w ogóle nie następuje dostawa, a w konsekwencji nie ma obowiązku zapłaty ani dokonania korekty. Nie może być mowy o dokonaniu zapłaty w przypadku wspólnego majątku, a tym samym brak jest opodatkowanej VAT dostawy.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3648/16)

Prowadzenie przez organ kontroli skarbowej łącznego postępowania kontrolnego dla wielu spraw i wydawanie wielu odrębnych decyzji w różnych sprawach nie może usprawiedliwiać generalizowania przyczyn opóźnienia w tych sprawach. Przepis art. 54 § 2 O.p. posługuje się pojęciem „opóźnienia w wydaniu decyzji”, a więc nakazuje fragmentaryzować terminowość postępowania w każdej sprawie odrębnie.

Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 173/16)

Biorąc pod uwagę gwarancyjny charakter instytucji doręczeń, konsekwencją niezastosowania się organu podatkowego do wniosku strony o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 O.p.) może być, w konkretnych okolicznościach faktycznych, nieskuteczność doręczenia pisma w formie tradycyjnej / papierowej.

Uwagi i opinie prosimy kierować pod adresem: office@tpa-group.pl
Przeglądu Prasowych Informacji Podatkowych nie należy traktować jako porady prawnej. Za treść referowanych publikacji TPA nie ponosi odpowiedzialności.