Przegląd prasy podatkowej (04-08.05.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Sąd zbada, czy zajęcie konta w ogóle było zasadne

Rzeczpospolita, 2020-05-04, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2020 r., sygn. akt I FSK 491/20, zarówno krótka blokada rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego, jak i jej przedłużenie podlega kontroli sądowo-administracyjnej. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo do zażądania blokady rachunku, jeżeli uzna, że ten rachunek może być wykorzystywany do oszustw podatkowych. Procedura jest dwuetapowa: tzw. szybka blokada na maksymalnie 72 godziny i możliwość jej przedłużenia na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, potwierdzonym dotychczasowym orzecznictwem, zaskarżalny był tylko etap drugi – przedłużenie blokady. W korzystnym dla podatników wyroku NSA zajął jednak odmienne stanowisko wskazując, że także zajęcie konta na pierwsze 72 godziny podlega kontroli sądowej, albowiem odmienne stanowisko prowadziłoby do naruszenia konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

Wadliwe stawki w kasie fiskalnej nie są podstawą korekty VAT

Rzeczpospolita, 2020-05-04, Tomasz Król

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., sygn. (0113-KDIPT1 -1.4012.818.2019.3.RG) przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do skorygowania stawki i kwoty VAT z 23 proc. na 8 proc. oraz z 8 proc. na 5 proc. w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej. W opinii organu nie ma bowiem możliwości zwrócenia klientom nadpłaconego podatku. Wnioskodawca zapytał organ o możliwość dokonania korekty w związku z wprowadzeniem przez serwisanta złych stawek VAT w kasie fiskalnej. Przedsiębiorca zamierzał odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanego zwrotu VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wykluczył jednak taką możliwość argumentując, iż ciężar VAT został już poniesiony przez ostatecznych konsumentów.

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej bez PIT

Rzeczpospolita, 2020-05-04, Bartłomiej Cogiel

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.579.2019.1.DA, zwrot kosztów dojazdu członkom rady nadzorczej na posiedzenie rady, po spełnieniu określonych warunków, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zaznaczył, iż spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty związane z ich dojazdami na posiedzenia rady na zasadach i do wysokości określonej w odpowiednich rozporządzeniach, wskazując jednocześnie, że otrzymywane przez członków rady nadzorczej świadczenia nie są zaliczane przez spółkę do kosztów podatkowych,. choć a wydatki te są ponoszone w celu osiągnięcia przez spółkę przychodów. Wydana przez organ interpretacja pokazała, że warunki te okazały się wystarczające, aby zaakceptowano stanowisko spółki, zgodnie z którym członkowie rady nadzorczej uzyskują przychód zwolniony z PIT.

Wyjaśnienia nie dla MDR

Rzeczpospolita, 2020-05-04, Michał Wodzicki

W wyroku z 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 825/19, zaakceptował dotychczasowe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odmawiające wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Wyrok dotyczył wniosku o interpretację złożoną przez osobę działającą w imieniu i na rzecz spółki jako osoba nadzorująca i kierująca pracami, w wyniku czego spółka staje się promotorem zobowiązanym do raportowania schematu podatkowego. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jako osoba fizyczna jest zobowiązana do raportowania we własnym imieniu i na własną rzecz takiego schematu. W opinii WSA przepisy dotyczące MDR są przepisami prawa procesowego i nie dotyczą zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji nie mogą ich dotyczyć interpretacje indywidualne.

Sztuczna restrukturyzacja bez ochrony

Gazeta Prawna, 2020-05-05, Mariusz Szulc

27 lutego 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydania opinii zabezpieczającej (sygn. postępowania DKP2.8011.11.2019) w zakresie czynności połączenia spółek kapitałowych. W wydanej dwa dni później informacji dotyczącej odmowy wydania opinii zabezpieczającej organ wskazał, że „restrukturyzacja, której głównym celem jest korzystne podatkowo, zwrotne przejęcie całkowicie zamortyzowanego majątku, może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania”. Jak zauważył w wydanej informacji Szef KAS, uzyskana na drodze restrukturyzacji korzyść podatkowa byłaby sprzeczna z celem przepisów wspólnotowych oraz polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem za restrukturyzacją nie stoi rzeczywisty cel biznesowy. Organ wskazał również, że pierwotne działania spółki, polegające na wytransferowaniu majątku do innego podmiotu, było „działaniem nieracjonalnym”. Z tego też względu opinia zabezpieczająca nie mogła zostać wydana.

Większa kontrola kosztów, nowocześniejsze paragony

Rzeczpospolita, 2020-05-06, Paweł Rochowicz

Przed trzecim czytaniem w Sejmie znajduje się projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli dopłaty wnoszone przez wspólników lub zyski zatrzymane w spółce byłyby nieuzasadnione ekonomicznie, to zostaną uznane za nieistniejące, a kwoty dopłat czy zysków nie będą mogły być potraktowane za koszt podatkowy. Mają być także doprecyzowane regulacje dotyczące ulgi IP Box w zakresie zasad stosowania cen rynkowych w ustalaniu dochodów i strat. Z kolei dochód z patentu czy wynalazku będzie uwzględniany po odliczeniu kosztów z nim związanych, a przy wyłączeniu innych. Rząd proponuje także zmiany w ustawie o VAT – chce on umożliwić przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta. Przepisy te mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Ostateczna decyzja może być wzruszona, i to częściej, niż się wydaje

Rzeczpospolita, 2020-05-06, Paweł Mikuła

Zgodnie z wyrokami TSUE, popartymi opinią rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-835/18, istnieje możliwość korekty okresów rozliczeniowych zamkniętych w wyniku wydania decyzji odnoszącej się do tych okresów. Jak zauważył rzecznik generalny, reguła zamykania okresów rozliczeniowych „może być stosowana tylko w odniesieniu do tych kwestii prawnych lub faktycznych, które rzeczywiście były przedmiotem kontroli”, natomiast zamykanie okresów „nie może rozciągać się na nowe okoliczności, które nie były i nie mogły być przedmiotem takiej kontroli, ponieważ nie istniały w danym momencie”. Zgodnie zaś z polskimi przepisami, jeżeli dany okres rozliczeniowy jest objęty decyzją, to nie ma możliwości jego korekty. Orzecznictwo unijne może więc potencjalnie przyczynić się do rozpoczęcia dyskusji o zmianach w tym zakresie i objęciu korektą okresów, które zostały już „zamknięte”.

Dla stawki liczy się to czego oczekuje klient

Rzeczpospolita, 2020-05-06, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 30 stycznia 2020 r. sygn. akt I SA/Gl 1384/19 oczekiwania klienta odnośnie nabywanej usługi mają istotne znaczenia dla prawidłowego ustalenia stawki VAT w przypadku realizacji usługi kompleksowej. Zainteresowany usługodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 8% do usługi wykonania parku linearnego na rzecz gminy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że świadczone przez spółkę usługi powinny być potraktowane jako usługi budowlane i opodatkowane podstawową stawką VAT. WSA był jednak innego zdania. Stwierdził, iż co prawda spółka wykona roboty budowlane, jednakże mają one służyć wykonaniu parku. Ponadto gmina jest zainteresowana uzyskaniem terenu zieleni, a nie obiektu budowlanego.

Nowacja nie daje prawa do odliczania podatkowych kosztów

Gazeta Prawna, 2020-05-06, Łukasz Zalewski

W wyroku z 12 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 3875/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż zastąpienie jednego zobowiązania innym, w wyniku podpisanych umów z wierzycielami, nie ma związku z przychodami. Spółka, mająca liczne zobowiązania wobec kontrahentów, zawarła z wierzycielami umowy zwolnienia z długu w zamian za zapłatę wierzycielom tzw. dodatniej kwoty przepływów pieniężnych aż do wysokości kwoty zwolnienia z długu. Spółka wykazała przychody z tytułu zwolnienia z długu; z kolei przyszłe płatności na rzecz wierzycieli chciała traktować jako koszt podatkowy. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne nie zgodziły się z tą tezą. Organy uznały, iż w wyniku umorzenia zobowiązania nie powstaje przysporzenie po stronie spółki, ponieważ w to miejsce wchodzi inne zobowiązanie. W konsekwencji, skoro spółka nie osiągnie przychodu podatkowego, to późniejsze płatności nie mogą być kosztem uzyskania przychodów.

Urząd ma być konsekwentny

Rzeczpospolita, 2020-05-08, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku o sygn. akt I SA/Bd 63/20 stwierdził, iż skoro organ podatkowy dokonał częściowego zwrotu VAT, to nie miał prawa zastosować kolejnego przedłużenia, tym bardziej, iż urzędnicy nie wskazali na nowe okoliczności, które wymagałyby weryfikacji. W zaskarżonej sprawie spółka wystąpiła o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni. Urząd przedłużył jednak termin zwrotu z uwagi na konieczność sprawdzenia zasadności zwrotu. W tym czasie organ podatkowy zwrócił znaczną część podatku, jednak termin do zwrotu reszty podatku przedłużył ponownie. Sąd zanegował takie postępowanie wskazując, że stosując takie postępowanie fiskus powinien był wykazać, dlaczego przedłuża termin na zwrot pewnej części podatku, choć inną jej część już przekazał na konto podatnika.