Przegląd prasy podatkowej 05–09.07.2021 r.

| Do przeczytania w 4 min

Kiedy można nie sporządzać dokumentacji TP

Rzeczpospolita, 2021-07-05, Aleksandra Jackowska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.56.2021.2.AS, w przypadku spółek osobowych warunek posiadania siedziby na terenie Polski decydujący o zwolnieniu z przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych należy odnosić do podmiotów będących stronami przeprowadzanej transakcji kontrolowanej, a nie do ich wspólników. Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej i jest upoważniony do jej reprezentowania. Jednym z komandytariuszy jest spółka jawna, której wspólnikiem jest podmiot zagraniczny, na którym w Polsce ciąży ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Transakcje kontrolowane są zawierane z krajowymi podmiotami powiązanymi. Wnioskodawca zapytał, czy jeżeli spółka komandytowa ma wśród swoich komandytariuszy podmiot, którego wspólnik nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium Polski, to może korzystać ze zwolnienia ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zdaniem wnioskodawcy w takim przypadku przy rozpatrywaniu zwolnienia ze sporządzenia z dokumentacji należy badać, czy sama spółka znajduje się w Polsce, a fakt, że rezydencja podatkowa znajduje się częściowo poza granicami Polski nie powinien mieć w tym przypadku znaczenia. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą.

 

Wynagrodzenie w ratach nie odracza zapłaty VAT

Gazeta Prawna, 2021-07-07, Mariusz Szulc

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2021 r. wydał opinię, sygn. C-324/20, zgodnie z którą przedsiębiorca, który oczekuje wynagrodzenia w ratach za usługę wykonaną jednorazowo, nie odroczy z tego powodu terminu zapłaty podatku, ani nie obniży podstawy opodatkowania. Opinia dotyczy niemieckiej spółki, która w 2012 r. pośredniczyła w sprzedaży nieruchomości. Umówiła się na wypłatę wynagrodzenia w pięciu ratach, płatnych co roku. Z upływem terminu płatności każdej z rat spółka wystawiała fakturę i odprowadzała należny VAT. Niemiecki fiskus uznał jednak, że skoro usługa została wykonana jednorazowo, to VAT od niej również powinien zostać zapłacony w całości, jednorazowo. Spółka zaskarżyła interpretację, a sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdaniem rzecznika generalnego niewłaściwy był już sam sposób fakturowania przyjęty przez spółkę. Świadczenie wykonane jednorazowo nie powinno być bowiem dokumentowane przez wystawienie kilku odrębnych faktur, dokumentujących płatność poszczególnych rat. Nawet jeśli przedsiębiorcy dobrowolnie zgodzili się na rozłożenie wynagrodzenia na raty, to VAT powinien być zapłacony jednorazowo, z chwilą wykonania usługi.

Przez upływ czasu podatnik może stracić

Rzeczpospolita, 2021-07-07, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjnego w wyroku z 12 maja 2021 r., sygn. akt II FSK 3642/18, uznał, że instytucja przedawnienia ma to do siebie, że w odniesieniu do okresu, który już się przedawnił nie mogą być dokonywane żadne czynności, ani zwiększające zobowiązanie podatkowe, ani je zmniejszające. We wniosku spółka tłumaczyła, że w zakresie zobowiązania podatkowego w akcyzie za jeden z miesięcy 2004 r. były wobec niej prowadzone postępowania. Sprawa trwała kilka lat. Spółka nie wyklucza, że może otrzymać decyzje wymiarowe określające podatek akcyzowy za inne miesiące 2004 r. w kwotach przewyższających dotąd deklarowane i wówczas ujmie je w swoich księgach rachunkowych. Spółka zapytała, w jakim momencie powinna potrącić koszt uzyskania przychodów z tytułu akcyzy, który będzie ujęty w księgach rachunkowych na podstawie decyzji naczelnika urzędu celnego. Zdaniem urzędników podatek akcyzowy nałożony w drodze decyzji powinien co do zasady zwiększać koszty podatkowe w tym roku podatkowym, w którym został pierwotnie ujęty w kosztach – nie zmienił się bowiem moment poniesienia kosztu, lecz jedynie jego wysokość – tak więc, w spornej sprawie nie będzie to możliwe, albowiem zobowiązanie za 2004 r. uległo już przedawnieniu. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Sądy obu instancji utrzymały jednak interpretację w mocy.

 

Można pytać fiskusa o MDR

Rzeczpospolita, 2021-07-07, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 20 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Po 234/21, orzekł, że regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych są przepisami prawa podatkowego i podlegają wykładni w ramach interpretacji indywidualnej. W 2020 r. spółka akcyjna wystąpiła o interpretację indywidualną w zakresie obowiązku informowania o wskazanych we wniosku uzgodnieniach jako schematach podatkowych. Fiskus odmówił wszczęcia postępowania, uznał bowiem, że nie jest uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej. Spółka zaskarżyła odmowę i wygrała.

 

MF potwierdza: ulga B+R może jednak przepaść

Gazeta Prawna, 2021-07-08, Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc

Wiceminister Finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24423 potwierdził, że wspólnik spółki komandytowej lub jawnej, który przed 2021 r. korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej, a nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, straci prawo do rozliczenia kosztów wykazanych w przeszłości, gdyż zmieniło się źródło osiąganych przychodów. Jeśli jednak wspólnicy, mimo przysługującego im prawa do ulgi badawczo-rozwojowej, nie dokonywali dotychczas odliczeń, bo np. mieli stratę w roku, w którym ponieśli wydatki badawczo-rozwojowe albo ich dochód z działalności gospodarczej okazał się niższy niż wysokość dostępnej preferencji, wówczas tacy podatnicy zasadniczo mogą skorzystać z preferencji. W przypadku spółek komandytowych, bądź jawnych, które stały się w 2021 r. podatnikiem CIT, takie prawo przejmie od wspólników sama spółka.