Przegląd prasy podatkowej 01–05.11.2021

| Do przeczytania w 6 min

Z niepotrąconego podatku też trzeba się rozliczyć

Gazeta Prawna, 2021-11-03, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2021 r., sygn. akt II FSK 180/19 oraz II FSK 1812/20 podatnik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe do wysokości kwoty, której nie pobrał płatnik, ale dotyczy to jedynie należności ze stosunku pracy, z działalności osobistej i praw majątkowych. W sprawie chodziło o dwie osoby pełniące funkcję członków zarządu spółki. W związku z ich rezygnacją z tej funkcji spółka podjęła uchwałę o umorzeniu posiadanych przez nie udziałów za określoną kwotę. Należności z tytułu umorzenia zostały przelane na ich rachunki bankowe. Członkowie zarządu uzyskali więc przychód z tytułu umorzenia udziałów, ale spółka jako płatnik nie pobrała od tych należności podatku dochodowego. Przychód nie został też rozliczony w zeznaniu rocznym. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec nich postępowanie podatkowe i zażądał zapłaty podatku. Uważał, że w sytuacji gdy płatnik nie pobrał podatku, obowiązek jego rozliczenia przeszedł na byłych członków zarządu. Podatniczki nie zgodziły się z tym stanowiskiem. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. Sądy obu instancji zgodziły się z fiskusem.

 

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – interpretacja ogólna MF

Rzeczpospolita, 2021-11-03, Andrzej Dziuba

Minister Finansów wydał 2 września 2021 r. interpretację ogólną, sygn. PT6.8101.2.2021, w której wyjaśnił w przypadku jakich funduszy ma zastosowanie zwolnienie z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Minister uznał, iż fundusze zagraniczne (w tym unijne AFI) nie mieszczą się w zakresie pojęcia „fundusze inwestycyjne i alternatywne fundusze inwestycyjne w rozumieniu polskich przepisów”, co prowadzi do wyłączenia ich z zakresu zastosowania zwolnienia z VAT. Minister nie rozstrzygnął jednak wszystkich kluczowych zagadnień, na których zależało podatnikom.

 

Fiskus zapłaci za swoją pomyłkę

Rzeczpospolita, 2021-11-03, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt: I SA/Sz 631/21 uznał, iż podatnik, który uiścił podatek, bo zastosował się do błędnej interpretacji, ma prawo do jego zwrotu z odsetkami. Chodziło o oprocentowanie od nadpłaty PIT za związanej ze zbyciem papierów wartościowych. Podatnik był przekonany, że dochód rezydenta duńskiego ze sprzedaży udziałów w polskich spółkach jest zwolniony z PIT. Z ostrożności postanowił jednak wystąpić o potwierdzenie tego w interpretacji. Gdy fiskus odmówił mu zwolnienia, podatek uregulował. Ale interpretację zaskarżył i ostatecznie to jemu rację przyznał Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik zażądał zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami. Urząd oddał podatek, ale bez odsetek. Urzędnicy uznali, że nadpłata, która powstała w efekcie zmiany lub uchylenia interpretacji podatkowej, nie nakłada na fiskusa obowiązku naliczenia odsetek od dnia nienależnej zapłaty podatku. WSA nie zgodził się z tym stanowiskiem i przyznał rację podatnikowi.

 

Niesprzedany budynek nie dał korzyści

Rzeczpospolita, 2021-11-03, Aleksandra Tarka

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lipca 2021 r., sygn. akt: II FSK 86/19 kwoty z tytułu zaniechanej inwestycji mogą być potrącone jako koszty, ale gdy podatnik zdecyduje definitywnie, że efekt nakładów poniesionych na nią nie będzie wykorzystywany w przyszłości. W sprawie chodziło o przedsiębiorcę zajmującego się robotami budowlanymi, którego działalność została zlikwidowana w związku z wniesieniem firmy aportem w zamian za udziały. W trakcie przeprowadzonej kontroli powstał spór czy podatnik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i uzyskująca z tego tytułu przychody, dokonał najpierw zaniechania inwestycji polegającej na wykonywaniu nakładów modernizacyjnych w zakresie prac remontowo-budowlanych w budynku usługowym gastronomiczno-biurowym, a następnie ją zbył. Podatnik nie zgadzał się z fiskusem, że w jego przypadku nie można mówić o zaniechanej inwestycji. Sprawa trafiła do sądu i Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z fiskusem, że w sprawie nie doszło do zbycia zaniechanej przez skarżącego inwestycji, w konsekwencji zakwestionowane wydatki nie spełniają warunków do uznania ich za koszty uzyskania przychodów. To stanowisko ostatecznie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Odprawę dla zwalnianego pracownika trzeba opodatkować

Rzeczpospolita, 2021-11-03, Marcin Szymaniewicz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2021 r., 0113-KDIPT2-2.4011.461.2021.3.KR od odpraw wypłaconych w ramach programu dobrowolnych odejść pracodawca musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Spółka – pracodawca wprowadziła uchwałą Program Dobrowolnych Odejść mający na celu redukcję zatrudnienia w spółce. Kilkudziesięciu pracowników złożyło wniosek o przystąpienie do programu realizowanego przez pracodawcę. Wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone i pracownikami tymi rozwiązano umowę pracę. Zwalniani w ramach programu otrzymali odprawę pieniężną z przyczyn niedotyczących pracownika. Spółka zapytała, czy jako płatnik powinna pobrać podatek od wypłacanych zwalnianym pracownikom świadczeń, w których skład wchodzą: odszkodowanie, rekompensata, odprawa z przyczyn niedotyczących pracownika PDO. Dyrektor uznał, iż na Spółce ciążą zatem obowiązki płatnika.

 

Nie ma exit tax, gdy majątek jest tylko wypożyczony

Gazeta Prawna, 2021-11-04, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.325.2021.2.MZA kto tylko na pewien czas przenosi maszyny do swojego zagranicznego zakładu, wyłącznie w celu realizacji tam zakontraktowanych usług, nie płaci podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Chodziło o spółkę, która podpisała kontrakt na realizację usług inżynieryjnych w Tanzanii. Wymagało to z jej strony zapewnienia jednostki wiertniczej i wykonania kompleksowych usług wiertniczych. Spółka nie wykluczała zarejestrowania w Tanzanii zakładu i czasowego przeniesienia tam specjalistycznych maszyn. Maszyny nadal jednak pozostałyby jej własnością. Uważała, że z tego tytułu nie będzie musiała zapłacić podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Spółka podkreślała, że maszyny, które wypożyczy swojemu tanzańskiemu zakładowi, nie zostaną sprzedane za granicą, a będą tam tylko czasowo wykorzystywane do realizacji odwiertów. Polska nie straci więc prawa do opodatkowania dochodów, choćby nawet w części. Dyrektor KIS w pełni zgodził się ze spółką.

 

Klauzula nie tylko do wybranych zdarzeń

Gazeta Prawna, 2021-11-04, Łukasz Zalewski

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 29 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1247/21 oraz III SA/Wa 1248/21 w decyzji o zastosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania szef KAS musi brać pod uwagę cały zespół czynności przeprowadzonych przez podatników, a nie poszczególne ich elementy (wybrane zdarzenia). Sprawa dotyczyła dwóch wspólników, którzy zbyli udziały w spółce za pośrednictwem specjalnie do tego powołanej spółki celowej. Nabywcą był zewnętrzny inwestor. Naczelnik urzędu celno-skarbowego przeprowadził u wspólników kontrolę, którą następnie przejął szef Krajowej Administracji Skarbowej. Uznał bowiem, że skoro wspólnicy nie zbyli udziałów bezpośrednio na rzecz nabywcy, to mogło dojść do unikania opodatkowania. Szef KAS nie zakwestionował wszystkich czynności ani całego zespołu powiązanych ze sobą zdarzeń, a jedynie część. W konsekwencji Szef KAS wydał decyzje, w których zastosował klauzulę generalną. Wspólnicy zaskarżyli te decyzje do sądu i wygrali.