Przegląd prasy podatkowej (14-18.05.2018 r.)

22. maja 2018 | Do przeczytania w 8 min

Resort chce regulacji bitcoinów

Rzeczpospolita, 2018-05-14
MoPo

Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie poinformowało o rozpoczęciu prac nad przepisami regulującymi obrót wirtualnymi walutami. W kwietniu br. ministerstwo uznało, iż podatnik zamierzający zakupić kryptowaluty zobowiązany jest do uiszczenia 1 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości rynkowej kryptowaluty. W konsekwencji, przy zawarciu kilkudziesięciu transakcji miesięcznie kwota podatku przekraczała wartość środków zainwestowanych w nabycie wirtualnej waluty. Wówczas resort finansów przyznał, że obciążenie podatkowe nie powinno przekraczać kwoty inwestycji. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21476 wiceminister Paweł Gruza poinformował, że obrót kryptowalutami nie podlega PCC w zakresie, w jakim zwolniony jest z podatku VAT oraz że istnieją czynności dotyczące kryptowalut, pozostające poza zakresem przedmiotowym ustawy o PCC. MF poinformowało ponadto, że do czasu opracowania nowych zasad opodatkowania transakcji kryptowalutami podatnicy nie będą zobowiązani do ponoszenia ciężaru PCC.

Silos na cukier to nie budynek, tylko budowla

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-14
Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. (sygn. akt FSK 1281/16, II FSK 331/17, II FSK 1296/16, II FSK 1162/16, II FSK 1297/16) stwierdził, że silos należy uznać za budowlę i uiścić podatek od nieruchomości od jego wartości zamiast od powierzchni, pomimo spełnienia przez niego przesłanek budynku wymienionych w ustawie. Powyższe orzeczenie sądu nie jest pierwsze gdyż podtrzymuje stanowisko sądu kasacyjnego Podkreślenia wymaga fakt, iż jest to pierwsze takie rozstrzygnięcie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), w którym TK kategorycznie zabronił modyfikowania wykładni językowej przepisów w oparciu o wykładnie funkcjonalną na niekorzyść podatnika oraz zanegował sposób interpretacji prowadzący do opodatkowania jako budowle obiekty spełniające definicję budynku. W przedstawionym stanie faktycznym spółka uważała, że silos powinien podlegać opodatkowania na postawie jego powierzchni. Z takim stanowiskiem nie zgodził się burmistrz miasta oraz samorządowe kolegium odwoławcze sądząc, iż obiekt ten przez swoją funkcję, przeznaczenie oraz sposób wykorzystania spełnia definicję budowli. Mimo argumentów spółki, sądy obu instancji utrzymały w mocy stanowisko organów powołując się na ugruntowaną linię orzeczniczą i wykładnię funkcjonalną przepisów. Pomimo wyroku TK, podatnicy nadal nie mają pewności co do prawidłowości sposobu opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Twórczej pracy nie można zapisać na sztywno

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-14
Łukasz Zalewski

W orzeczeniu z dnia 10 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1685/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że wyłącznie treść zapisów umów o pracę nie uprawnia do rozpoznawania 50% kosztów uzyskania przychodów. Ustalenie rozliczenia musi mieć charakter rzeczywisty i wynikać z faktycznie wykonanej pracy twórczej, której efektem jest przeniesienie praw autorskich. W analizowanym przypadku spółka zatrudniająca informatyków dokonała zapisów w umowach o pracę iż 80% wynagrodzenia dotyczy pracy twórczej od której możliwe jest rozpoznania podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodu, natomiast pozostałe 20% – innych zadań. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał takie zapisy za niedające podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, stwierdzając, że nie jest możliwe procentowe wyodrębnienie casu pracy twórczej, gdyż jej wykonywanie nie w każdym przypadku prowadzi do powstania utworu. Dyrektorowi rację przyznał WSA w Warszawie dodając, że rozliczenie pracy twórczej musi mieć charakter rzeczywisty i nie jest możliwe jej procentowe określenie w umowie.

Od znaku towarowego nie zawsze jest CIT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-15
Łukasz Zalewski

W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 (sygn. DD5.054.3.2017.KSM) z dnia 27 kwietnia 2018 r. wiceminister finansów Paweł Gruza potwierdził, że nie w każdym przypadku bezpłatnego użytkowania logo centrali powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia. W swojej odpowiedzi wiceminister podkreślił, iż każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i stwierdzić, czy świadczenie jest w rzeczywistości nieodpłatne i czy korzystający osiąga z tytułu nieodpłatnego korzystania korzyści. Nie jest jednakże możliwe wskazanie uniwersalnego rozwiązania. Wiceminister wskazał, że przychód nie powstanie w przypadku gdy udostępniane bez opłat rzeczy lub prawa Spółce powiązanej są niezbędne do wykonywania świadczeń na rzecz podmiotu udostępniającego te dobra lub prawa. Przykładem takich świadczeń może być umowa toolingu w której za nieodpłatnie udostępniane narzędzia następuje świadczenie wzajemne. Innym przykładem może być producent wykonujący zadania jedynie dla podmiotu powiązanego i ponoszący ograniczone ryzyko i funkcje. W zakresie znaków towarowych wydane zostały już jednak dwa ostrzeżenia, pierwsze dotyczące możliwości stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania w przypadku rebrandingu, a druga darowizn w obrębie rodziny.

Skan certyfikatu rezydencji jest bezwartościowy

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-15
Mariusz Szulc

W interpretacji z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.44.2018.1.LG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że certyfikat rezydencji zawsze musi być oryginalny, lecz może być zarówno w formie papierowej i elektronicznej. Dokument ma szczególne znaczenie w przypadku podatników dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi, w przypadku których zobowiązany jest do pobrania podatku u źródła. Posiadanie certyfikatu rezydencji kontrahenta uprawnia do pobrania podatku obliczonego na podstawie niższej stawki zawartej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przedmiotowej sprawie spółka zwróciła się z pytaniem czy dopuszczalne jest posiadanie skanów certyfikatów kontrahentów w formacie PDF, argumentując, że ustawy o podatkach dochodowych nie określają formy w jakiej certyfikaty muszą być posiadane. Dyrektor jednakże stwierdził, że certyfikat rezydencji jako dokument urzędowy musi być posiadany w oryginale i nie można zastępować go kopią. W przypadku posiadania kopii podatek powinien zostać potrącony w pełnej wysokości. Dodał jednakże, że dokument może zostać przesłany w formie elektronicznej, jeżeli prawo danego państwa dopuszcza wydawanie certyfikatów w takiej formie, lecz musi być to oryginał.

Wsparcie IT bez limitu w rachunku podatkowym

Rzeczpospolita, 2018-05-16
Dorota Majcher-Czyż

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Krajowej z dnia 14 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.33.2018.1.BS) wydatki na zakup usług informatycznych nie podlegają ograniczeniu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z obowiązującym od stycznia 2018 r. przepisem ograniczającym uznanie wydatków na nabycie usług niematerialnych za koszty podatkowe.  Z wnioskiem wystąpiła spółka, która zamierzała zakupić usługi o charakterze informatycznym zapewniające poprawne funkcjonowanie systemów IT spółki. W opinii wnioskodawcy wskazane świadczenie nie stanowi usługi doradczej, wskazanej w katalogu usług niematerialnych objętych limitem zaliczenia poniesionych wydatków na nabycie do KUP. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego usługi informatyczne nie posiadają cech usług doradczych, reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych czy gwarancji, zatem nie podlegają ograniczeniu zaliczenia do kosztów podatkowych.

Bez namacalnego śladu nie ma odliczenia

Rzeczpospolita, 2018-05-16
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1175/16), odliczenie VAT z faktury za nabycie usług marketingowych wymaga posiadania konkretnego potwierdzenia wykonania takiej usługi, którego nie stanowi sama umowa w formie pisemnej wraz z fakturami oraz przelewami. W przedstawionym stanie faktycznym spółka wykazała w rejestrze zakupów faktury za usługi marketingowe wystawione przez inną firmę. Urzędnicy uznali, że umowa, zlecenie oraz potwierdzenie wykonania usługi przedłożone przez spółkę nie są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi zakres oraz wykonanie usług marketingowych, więc nie ma podstaw do odliczenia VAT z faktur, które je dokumentują. Sądy obu instancji przyznały rację fiskusowi, twierdząc, że podatnik musi wykazać, że usługi niematerialne zostały rzeczywiście wykonane, a spółka nie dysponowała konkretnym potwierdzeniem wykonania świadczenia.

Fiskus nie może łączyć wniosków, żeby zarzucić obejście prawa

Rzeczpospolita, 2018-05-16
Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1498/17) uznał, że nie ma podstawy prawnej do łączenia wniosków o interpretację i stawiania na tej podstawie twierdzenia o istnieniu stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego innego niż wskazany przez wnioskodawcę w konkretnym wniosku. W przedmiotowej sprawie fiskus odmówił wydania interpretacji spółce, ponieważ stwierdził, że opisane we wniosku zdarzenie, wraz ze stanami faktycznymi z dwóch odrębnych wniosków, składa się na jeden z etapów operacji optymalizacyjnej. Organ wydający interpretację uznał więc, że należy dokonać łącznego odczytania oraz interpretacji złożonych przez podatniczkę wniosków, w szczególności pod kątem oceny, czy mogłyby one stanowić przedmiot decyzji w zakresie unikania opodatkowania. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że organ podatkowy powinien ograniczyć się wyłącznie do stanu faktycznego wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji. Każda interpretacja jest autonomiczna względem innych spraw interpretacyjnych.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1960/17)

Z uwagi na brak określenia jakichkolwiek warunków dotyczących tak formy jak i treści oświadczenia o spełnieniu warunków ulgi meldunkowej, w każdej sprawie ocenie należy poddać całokształt okoliczności faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyraził w jakikolwiek sposób swoją wolę o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizować należy wszystkie dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w zw. z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (art. 8 ustawy zmieniającej z 2008 r.), które zostały złożone do urzędu skarbowego, a wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść podatnika.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2329/17)

Z art. 14p i art. 52 § 1 O.p w związku z art. 14k i art. 14m O.p. należy wyprowadzić następującą normę prawną: na wniosek podatnika, który stosując się do interpretacji wykazał w deklaracji zwrot podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej i ten zwrot otrzymał, organ podatkowy w decyzji określającej wysokość zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) określa również wysokość należności objętej zwolnieniem z tytułu zwrotu podatku, albo – w przypadku uiszczenia tej należności na zasadach określonych w art. 52 O.p. – określa wysokość nadpłaty z tego tytułu).