Przegląd prasy podatkowej (18-22.05.2020)

| Do przeczytania w 6 min

Jak uzasadnić rynkowy charakter w niestandardowych transakcjach

Rzeczpospolita, 2020-05-18, Marta Klepacz Angelika Szambara

Przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych obligują podatników do sporządzania analizy cen transferowych w celu udowodnienia rynkowego charakteru transakcji. Przygotowanie analizy jest możliwe w formie analizy porównawczej (tzw. bechmarking analysis) lub analizy zgodności. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ocenę możliwości sporządzenia analizy porównawczej. Gdy jej sporządzenie nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub jeśli brakuje danych porównawczych, albo są one nieosiągalne i zostało to udowodnione, wówczas można sporządzić analizę zgodności. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wskazują jednak z jakich elementów powinna składać się taka analiza. W rekomendacjach Forum Cen Transferowych wskazano, że analizą zgodności może być każde opracowanie lub wywód, który uprawdopodobni, że dana transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi została zawarta na warunkach rynkowych. W formularzu TP-R, który podatnicy w tym roku będą składali po raz pierwszy, konieczne będzie wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej danej transakcji, przy czym istnieją wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania formularza w przypadku sporządzania analizy zgodności.

Cesja umowy deweloperskiej bez obniżonego VAT

Gazeta Prawna, 2020-05-18, Grzegorz Koper

Stosownie do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.102.2020.1.WN, cesja praw do umowy deweloperskiej powinna być traktowana jak świadczenie usług i opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%. Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o interpretację twierdził, iż cesja powinna podlegać takim samym zasadom opodatkowania jak dostawa towaru: w tym przypadku zbycie nieruchomości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem.

Fiskus może zwrócić tylko bezsporny VAT

Gazeta Prawna, 2020-05-18, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 14 maja 2020 r., sygn. C-446/18, jeżeli organ podatkowy rozpoczął kontrolę w celu weryfikacji spornych kwot VAT do zwrotu, to do czasu jej zakończenia ma prawo nie oddawać podatnikowi nadwyżki VAT nieobjętej tym postępowaniem. Sprawa dotyczyła czeskiej spółki, która nabywała olej rzepakowy w Polsce, a następnie odsprzedawała go do naszego kraju. Czeski organ podatkowy podejrzewał oszustwo podatkowe, w związku z czym wszczął kontrolę, podczas której miał zweryfikować, czy spółka była uprawniona do odliczenia VAT i zastosowania zerowej stawki VAT przy sprzedaży oleju – w związku z czym, z uwagi na brzmienie czeskiego kodeksu postępowania podatkowego, organ wstrzymał zwrot całości nadwyżki VAT. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem argumentując, że spór dotyczy tylko niewielkiej części zwrotu VAT. Sprawa trafiła do sądu krajowego, a następnie do TSUE. Sąd unijny zaakceptował jednak stanowisko organów podatkowych wskazując, że w takich sytuacjach bezsporna część VAT może być zwrócona jedynie w sytuacji, gdy organ ma pewność, że w wyniku jego działań na pewno nie zmieni się kwota zadeklarowanego zwrotu.

Wynagrodzenia za pracę. Inaczej dla celów podatkowych, inaczej dla bilansowych

Gazeta Prawna, 2020-05-18, Piotr Chojnacki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2020 r., sygn. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.69.2020.1.MZA, uznał, iż wynagrodzenia pracowników nie powinny być potrącane w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży wyrobów gotowych, ale stanowią koszty miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, pod warunkiem terminowej wypłaty wynagrodzenia. O interpretację wystąpiła spółka realizująca inwestycje na rynku nieruchomości. Dla celów bilansowych spółka ujmuje realizowane inwestycje jako produkcję w toku lub, po ich zakończeniu, jako zapasy, które po sprzedaży będą dla niej przychodem. Na koszty produkcji w toku składają się m.in. wynagrodzenia pracowników produkcyjnych wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Analogiczne zasady spółka zamierzała stosować dla celów podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zaakceptował takiego stanowiska. Uznał bowiem, że dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia sposób traktowania wynagrodzeń dla celów księgowych.

Wspólnicy sami wyceniają wkład do spółki

Gazeta Prawna, 2020-05-18, Grzegorz Koper

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.54.2020.1.MZl, stwierdził, iż przy wnoszeniu do spółki jawnej wkładu niepieniężnego podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość wkładu wyrażona w umowie, a nie wartość rynkowa tego wkładu. Wspólnicy zadali pytanie, jak powinni określić podstawę opodatkowania przy wnoszeniu do spółki jawnej przedsiębiorstwa, które otrzymali w darowiźnie od matki.

Cesja leasingu może oznaczać całkiem inną umowę

Gazeta Prawna, 2020-05-19, Łukasz Zalewski

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby można było mówić o kontynuacji umowy leasingu możliwa jest jedynie zmiana strony w zawartych umowach – inne czynności, przykładowo zmiana czasu jej trwania, prowadzić będą do powstania nowej umowy dla celów podatkowych. Jeżeli zatem podatnik, który przejął umowę w wyniku cesji, skorzysta z wakacji leasingowych, to organ podatkowy uzna, iż jest to nowa umowa dla celów podatkowych. W konsekwencji, jeżeli umowa straci charakter umowy leasingu, wówczas firma nie będzie mogła wykupić pojazdu za 1% jego wartości , ale za cenę równą wartości rynkowej.

Solidarna odpowiedzialność nie uprawnia do kosztu

Gazeta Prawna, 2020-05-19, Patrycja Dudek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.51. 2020.1.BJ, poniesiony przez inwestora wydatek za generalnego wykonawcę nie uprawnia inwestora do zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, realizująca inwestycję polegającą na budowie biurowca. W związku z problemami generalnego wykonawcy inwestor zapłacił podwykonawcom, jednocześnie występując z roszczeniem regresowym do generalnego wykonawcy. Poniesione wydatki inwestor chciał zaliczyć do kosztów, mimo iż wydatki te nie były udokumentowane wystawionymi na niego fakturami. Dyrektor nie zgodził się z tym stanowiskiem twierdząc, że poniesiony wydatek nie jest udokumentowany fakturą i nie ma definitywnego charakteru, bo może zostać zwrócony. Tym samym Dyrektor potwierdził prezentowane od dawna stanowisko organów podatkowych. Sądy nie są jednak jednomyślne w tej kwestii.

Fiskus traktuje pomoc z PFR jak pożyczkę

Gazeta Prawna, 2020-05-19, Agnieszka Pokojska

Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie komunikacie potwierdziło, że wydatki sfinansowane z subwencji udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, nawet w sytuacji, gdy subwencja zostanie umorzona w 75%. Według Ministerstwa, subwencja jest traktowana jak pożyczka dla celów podatku dochodowego. Z tego też względu umorzoną część subwencji trzeba będzie potraktować jako przychód i opodatkować. Resort rozważa jednak wprowadzenie częściowego zwolnienia w tym zakresie.

Split payment nie dotyczy kompensat

Rzeczpospolita, 2020-05-20, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.32.2020.3.DK, regulowanie zobowiązań w formie kompensaty nie wyklucza zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która ze swoimi kontrahentami rozlicza się poprzez kompensaty. W efekcie dochodzi do umorzenia wzajemnych wierzytelności do wartości niższej z nich. Spółka zadała pytanie, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych rozliczone w ten sposób zakupy towarów pomimo tego, iż nie dokonuje faktycznych płatności. Dyrektor zaakceptował stanowisko spółki, podkreślając jednocześnie, że nie ma znaczenia, czy spółka rozlicza się poprzez potrącenie ustawowe, czy umowne.