Przegląd prasy podatkowej 20–24.12.2021

| Do przeczytania w 6 min

Zrekompensowanie straty? Trzeba opodatkować!

Rzeczpospolita, 2021-12-20, Karol Sitek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.265.2021.3.MAZ uznał, że przejęcie potencjału do generowania zysku, za które spółka otrzyma opłatę rekompensacyjną, jest odpłatnym świadczeniem usług. Wnioskodawca, spółka handlująca energią, postanowiła przenieść swoją działalność związaną z obrotem energią do spółki celowej. W związku z rezygnacją przez spółkę z części działalności na rzecz spółki celowej (przeniesienie potencjału do generowania zysku), wnioskodawca utraci potencjalne zyski, które były generowane przez ww. działalność dotychczas, a część jego pracowników/współpracowników rozpocznie pracę/współpracę na rzecz spółki celowej. Strony określiły zasady wypłaty przez spółkę celową na rzecz wnioskodawcy tzw. opłaty rekompensacyjnej. Strony chciały potwierdzić, że takie przejęcie potencjału do generowania zysku, rozumiane jako powstrzymanie się od wykonywania określonego rodzaju działalności i przekazania związanego z nią potencjału do generowania zysków, za opłatą rekompensacyjną, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT, a spółce celowej będzie z takiego tytułu przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora KIS.

Zwolnienie także w spółkach komandytowych i jawnych

Gazeta Prawna, 2021-12-20, Mariusz Szulc

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, sygn. DD5.8203.2.2021, zgodnie z którą dochody uzyskane w 2021 r. przez komandytariuszy oraz przez osoby prawne będące wspólnikami spółek jawnych płacących podatek dochodowy mogą być wolne od opodatkowania, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki określone w przepisach. Dotychczasowe wątpliwości wzięły się z tego, że przepis nie mówi nic o dochodach z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jak stwierdził Minister, zwolnienie z podatku dotyczy dochodów wypracowanych od stycznia lub maja 2021 r. (w przypadku komandytariuszy) lub od dnia, w którym spółka jawna została podatnikiem CIT (w odniesieniu do wspólników będących osobami prawnymi takiej spółki), o ile zostaną spełnione ustawowe warunki tego zwolnienia. Minister doprecyzował, że nieprzerwany, dwuletni okres posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce komandytowej lub jawnej mógł biec także przed 2021 r.

Odpłatne udostępnianie najmowanych samochodów też limitowane

Gazeta Prawna, 2021-12-21, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 565/21, spółka, która wynajmuje samochody osobowe o wartości powyżej 150 tys. PLN, a następnie odpłatnie udostępnia je innym podmiotom, nie może odliczać od przychodu pełnych wydatków związanych z najmem tych pojazdów. Chodziło o spółkę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie assistance i likwidacji szkód. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z partnerami, w których zobowiązuje się do podstawienia w wyznaczonym miejscu samochodu osobowego zastępczego na każdorazowe zlecenie partnera. Partnerzy z kolei udostępniają te pojazdy swoim klientom na czas likwidacji szkód. Spółka uważała, że może odliczać od przychodu pełne wydatki związane z najmem samochodów osobowych udostępnianych odpłatnie partnerom. Innego zdania był jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. WSA zgodził się z tą interpretacją.

Pośrednicy handlowi to nie marketingowcy

Gazeta Prawna, 2021-12-21, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 841/19, orzekł, że usługi świadczone przez agentów sprzedaży nie mają podobnego charakteru do usług reklamowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Chodziło o spółkę, która korzysta z pomocy podmiotów powiązanych świadczących na jej rzecz usługi pośrednictwa w sprzedaży. Agenci promują jej produkty, wyszukują potencjalnych klientów i pośredniczą w zawieraniu przez spółkę umów sprzedaży. Usługa pośrednictwa nie obejmuje bezpośredniego zawierania umów z klientami. Spółka chciała upewnić się, że wypłacane agentom wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży nie podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Spółka uważała, że nie można uznać pośrednictwa w sprzedaży za „świadczenie o podobnym charakterze” do usług wymienionych w przepisach. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Zwrot i ponowna zapłata pomogą uniknąć skutków braku split paymentu

Gazeta Prawna, 2021-12-22, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.534.2021.2.MS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przedsiębiorca zachowa prawo do kosztów podatkowych, jeżeli kontrahent zwrócił mu przekazaną należność zrealizowaną z pominięciem obowiązkowego split paymentu, a kolejna wpłata została już zrealizowana w podzielonej płatności. Spółka, która złożyła wniosek o interpretację, uważała, że zwrot zapłaty przez dostawcę i ponowne uregulowanie jej już z zastosowaniem split paymentu jest korektą pierwotnej, błędnej płatności. Dyrektor KIS potwierdził taką wykładnię. Przyznał, że skoro spółka skoryguje błędnie zrealizowaną płatność i ostatecznie opłaci fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, to nie ma podstaw do zastosowania wobec niej ograniczenia wynikającego z przepisów.

Nadwyżka wartości udziałów to przychód

Gazeta Prawna, 2021-12-22, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.406.2021.1.PB, uznał, że wypłacana kwota nadwyżki ponad aktualną wartość udziałów w spółdzielni jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych. Obniża się go o część kosztów objęcia udziałów. Z pytaniem wystąpiła spółdzielnia, której członkami jest 12 innych spółdzielni. W 2021 r. została podjęta uchwała, zgodnie z którą wartość każdego udziału zostanie zmniejszona. Spółdzielnia, która wystąpiła o interpretację, została zobowiązana do wypłaty nadwyżki swoim udziałowcom. Każda ze spółdzielni otrzyma więc środki tytułem zwrotu nadwyżki ponad aktualną wartość udziałów. Spółdzielnia zapytała, czy wypłacona kwota stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych i czy będzie ją można obniżyć o część kosztów objęcia udziałów. Według spółdzielni tak. Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko.

Firma musi potrącić zaliczki na podatek

Rzeczpospolita, 2021-12-22, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 17 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Op 392/21, opłacona przez pracodawcę składka ubezpieczeniowa w części inwestycyjnej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, a dla jej prezesa przychód z działalności wykonywanej osobiście. Z wnioskiem o interpretację w tym zakresie wystąpiła spółka, która wyjaśniła, że planuje przystąpienie do programu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, którym objęci będą niektórzy jej pracownicy i prezes zarządu. Spółka będzie występować jako ubezpieczający. Podkreśliła, że opłacanie przez nią składek dla niektórych pracowników ma na celu zachęcanie ich do pracy i zatrzymanie, a także zwiększenie ich zaangażowania. Spółka dodała, że planuje podjęcie decyzji o pokrywaniu kosztów składki ubezpieczenia na życie prezesa, bo jej działalność w znacznym stopniu oparta jest na jego doświadczeniu i kontaktach biznesowych. Podatniczka zapytała, czy powinna pobrać, w stosunku do pracownika oraz członka zarządu, pełniącego swą funkcję na podstawie powołania, zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu składek opłaconych przez siebie zarówno na polisę w części inwestycyjnej, jak i składek wpłaconych na rachunek dodatkowy, obejmujący wyłącznie część inwestycyjną polisy. Organ stwierdził, że tak. Spółka zaskarżyła więc interpretację. Sąd jednak utrzymał interpretację w mocy.