Przegląd prasy podatkowej 21–25.03.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Zapłata za IT to nie przerzucanie dochodów

Gazeta Prawna, 2022-03-21, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG uznał, iż wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego za wykonane usługi informatycznej nie jest objęte 19% podatkiem od przerzuconych dochodów. Potwierdził, że usługa informatyczna nie ma charakteru usług doradczych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych ani innych wymienionych w przepisach ustawy o podatku dochodowym. Najnowsza interpretacja dotyczy spółki planującej wypłacić członkowi swojego zarządu, będącemu zarazem wspólnikiem, wynagrodzenie za usługi informatyczne.

Azjatyckie podatki są w Polsce kosztem

Gazeta Prawna, 2022-03-21, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.629.2021.2.BG potwierdził, iż kwoty potrącone przez chiński bank walutowy w celu zabezpieczenia zapłaty tamtejszych podatków i opłat lokalnych mają związek z przychodami polskiego przedsiębiorcy. Spytała o to spółka współpracująca m.in. z kontrahentami z Chin. Zgodnie z tamtejszym prawem przelewy wypłacane za granicę mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem banków walutowych, które nie tylko wymieniają walutę, lecz także są odpowiedzialne za potrącanie chińskich podatków i opłat lokalnych. Bank walutowy potrąca je z wynagrodzenia zagranicznego podmiotu, nawet jeśli ten wykonał wszystkie prace poza terytorium Chin. Spółka uważała, że potrącone w ten sposób kwoty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

Można odzyskać zawyżony VAT, wykazany na paragonie

Gazeta Prawna, 2022-03-21, Łukasz Zalewski

W wyrokach z 17 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 1068-69/18, I FSK 1295-99/18, I FSK 1300-16/18 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż nadpłatę odzyska również ten, kto przerzucił ciężar zawyżonego podatku na konsumentów i wskutek tego nie poniósł uszczerbku majątkowego. Chodziło o podatnika, który sprzedawał klientom kanapki, świeże sałatki, wrapy, ciastka, chipsy, owoce i napoje. Kupującym wystawiał paragony. Początkowo naliczał 8% stawkę VAT, bo traktował tę sprzedaż jako świadczenie usług gastronomicznych. Po jakimś czasie jednak nabrał co do tego wątpliwości i wystąpił o interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że nie jest to świadczenie usług, ale dostawa towarów – sprzedaż gotowych posiłków i dań, objęta stawką 5% VAT. Po otrzymaniu tej interpretacji przedsiębiorca złożył więc korektę deklaracji VAT-7 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Naczelnik urzędu skarbowego wydał jednak decyzję odmowną, a dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ją podtrzymał. Innego zdania były jednak sądy.

Strata ze zbycia wierzytelności może być kosztem spółki przekształconej

Gazeta Prawna, 2022-03-22, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1543/19 strata ze zbycia wierzytelności jest dla następcy prawnego kosztem uzyskania przychodów, jeśli uprzednio należność ta została zarachowana jako przychód przedsiębiorcy przekształcanego. Chodziło o przedsiębiorcę który zamierzał przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka miała kontynuować realizację usług rozpoczętych przed przekształceniem. Przedsiębiorca kwalifikował całość należnego mu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jako przychód podatkowy. Problem dotyczył tej części wynagrodzenia, która została zatrzymana przez kontrahentów na poczet kaucji gwarancyjnej. Niektóre z kaucji miały być zwrócone już spółce przekształconej, której przysługiwałyby wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie byłaby zwrócona, to po ewentualnym bezskutecznym dochodzeniu wierzytelność z tego tytułu byłaby sprzedana ze stratą. Przedsiębiorca chciał upewnić się, że spółka, która powstanie z przekształcenia, będzie mogła zaliczyć tę stratę do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że skoro w przychodach poprzednika prawnego spółki wykazano należność z tytułu wykonanej usługi budowlanej, a nie wierzytelność o zwrot kaucji gwarancyjnej, to wierzytelności tej nie można zakwalifikować jako kosztów spółki przekształconej. Sądy przyznały jednak rację przedsiębiorcy. Orzekły, że w tym przypadku nie ma mowy o dwóch różnych wierzytelnościach, a o jednej – o zwrot części wynagrodzenia (kaucji gwarancyjnej), zatrzymanej dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ewidencja gruntów nie zawsze zdecyduje o podatku od nieruchomości

Gazeta Prawna, 2022-03-22, Mariusz Szulc

10 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, sygn. akt III FSK 391/21, zgodnie z którym przed ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości fiskus musi wyjaśnić przyczynę niezgodności między informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a tymi z księgi wieczystej.
Chodziło o podatniczkę, której wójt gminy wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opierając się wyłącznie na danych z ewidencji gruntów i budynków. Kobieta odwołała się, twierdząc, że nie odpowiadają one stanowi faktycznemu. Zarzuciła wójtowi, że nie przeanalizował informacji zawartych w księdze wieczystej dla nieruchomości, które przeczyły danym z ewidencji gruntów i budynków. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. Zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. NSA uchylił jednak wyrok rzeszowskiego sądu.

Sekurytyzacja nie pozbawia kosztów

Gazeta Prawna, 2022-03-23, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1661/19 uznał, iż nieściągalne wierzytelności z tytułu umów leasingu są kosztem uzyskania przychodów. Argumentem było to, że przedsiębiorca, który zbędzie na rzecz innego podmiotu część wierzytelności z tytułu umów leasingu, bez przeniesienia własności leasingowanego towaru, nadal zaliczałby wnoszone przez korzystającego opłaty do przychodów. W sprawie chodziło o spółkę planującą dokonać sekurytyzacji niektórych swoich wierzytelności wynikających z tytułu umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.
Wierzytelności miałyby trafić do irlandzkiej spółki celowej, która specjalizuje się w nabywaniu długów i pozyskiwaniu finansowania, np. w drodze emisji papierów wartościowych. Polska spółka pozostałaby natomiast stroną umów leasingu, monitorowała spłatę zadłużenia, przyjmowała płatności i w zamian za wynagrodzenie przekazywała ściągnięte kwoty na rzecz irlandzkiego podmiotu. Nie wykluczała ponadto odkupu części niespłaconych wierzytelności po ewentualnym zakończeniu sekurytyzacji. Spółka uważała, że po odkupieniu wierzytelności leasingowych od irlandzkiego podmiotu mogłaby zaliczyć do podatkowych kosztów wartość prawidłowo udokumentowanych nieściągalnych wierzytelności, które zarachowała wcześniej jako swoje przychody. Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Innego zdania był jednak NSA.

Organ nie mógł powołać się na opinię dotyczącą innego podatnika

Gazeta Prawna, 2022-03-24, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 1977/18 opinia szefa KAS, o którą wystąpił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie dotyczyła skarżącej gminy. W związku z tym nie mogła być podstawą odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii VAT. Dyrektor KIS wystąpił do szefa KAS o opinię, czy do sytuacji opisanej przez gminę nie miałaby zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Szef KAS wydał opinię, ale nie odpowiedział na pytanie dyrektora KIS.
Dyrektor KIS po otrzymaniu opinii odmówił gminie wydania interpretacji indywidualnej. Gmina się z tym nie zgodziła i złożyła skargę do sądu. Zwróciła uwagę m.in. na to, że organ interpretacyjny oparł się na opinii szefa KAS, która nie dotyczyła sytuacji opisanej przez gminę we wniosku, lecz sytuacji jakiegoś innego podmiotu. Z opinii szefa KAS wynikało bowiem, że dotyczy również instalacji fotowoltaicznej, o którą gmina nie pytała. Sądy obu instancji zgodziły się z gminą.

Przejęcie spółki osobowej neutralne dla spółki kapitałowej

Gazeta Prawna, 2022-03-24, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1726/19 orzekł, iż połączenie spółki kapitałowej z osobową należy rozpatrywać w kontekście objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian za wkład niepieniężny wniesiony do kapitałowej. W sprawie chodziło o spółkę akcyjną, która zamierzała przejąć spółkę komandytową, wówczas jeszcze traktowaną dla celów podatkowych jako osobowa. W wyniku połączenia spółka przejmowana przestałaby istnieć, a jej majątek zostałby w całości przeniesiony na spółkę przejmującą. Spółka akcyjna chciała się upewnić, że przejęcie majątku spółki osobowej nie będzie stanowiło dla niej przychodu. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że spółka kapitałowa uzyska faktyczne przysporzenie majątkowe, które będzie jej przychodem w rozumieniu. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w obu instancjach. Sądy podkreśliły, że choć połączenie spółki kapitałowej z osobową nie jest tym samym, co wniesienie aportu, to jednak z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia są to transakcje tożsame.