Przegląd prasy podatkowej 21–25.11.2022 r.

| Do przeczytania w 5 min

Sporadyczna wymiana walut nie zmniejszy VAT do odliczenia

Gazeta Prawna, 2022-11-21, Monika Pogroszewska

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2022 r., sygn. akt I FSK 551/19
okazjonalne, dokonywane kilka razy w roku, transakcje wymiany walut to usługi o charakterze pomocniczym. Nie uwzględnia się ich przy proporcji sprzedaży, a więc nie mają one wpływu na odliczenie VAT. Spółka miała przystąpić w ramach grupy do systemu zarządzania walutami. To usprawniłoby przepływ walut między poszczególnymi uczestnikami grupy, a także ograniczyłoby koszty pozyskiwania walut obcych. W ramach tego sytemu spółka wymieniałaby sporadycznie waluty obce z innymi spółkami z grupy po ustalonym kursie, z zachowaniem rynkowej ceny wymiany. Polegałoby to na tym, że będzie ona kupować lub sprzedawać waluty obce w zamian za polskie złote lub na odwrót. Takie transakcje są zwolnione z podatku z VAT. Spółka chciała potwierdzić, że w jej przypadku będą one miały także charakter pomocniczy. Nie powinny więc wpływać na rozliczenie VAT. Fiskus nie zgodził się ze spółką. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w obu instancjach.

Najłatwiej zmienić przepis, znacznie trudniej go objaśnić

Gazeta Prawna, 2022-11-21, Katarzyna Jędrzejewska

Białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 28 października 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 350/22 orzekł, iż urząd skarbowy nie może wymagać prowadzenia na bieżąco ewidencji do każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej od początku okresu, za który podatnik chce skorzystać z ulgi IP Box. Sąd stwierdził, że skarbówka nie może wprowadzać sama pozaustawowych warunków stosowania ulgi – zwłaszcza przy takim trybie objaśniania nowego prawa. Nie można bowiem wprowadzać ulgi, by następnie przez cały rok na wszelkie sposoby zniechęcać podatników do skorzystania z niej.

Nie można zarejestrować się wstecznie dla celów VAT

Gazeta Prawna, 2022-11-22, Monika Pogroszewska

15 listopada 2022 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok o sygn. akt I FSK 95/19, zgodnie z którym zagraniczna spółka nie musi korygować transakcji rozliczonych według mechanizmu odwrotnego obciążenia, jeśli dopiero po ich rozliczeniu zarejestrowała się do VAT w Polsce, nawet jeżeliby na formularzu VAT-R podała wsteczną datę. Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Niemczech, która od maja 2015 r. do lipca 2016 r. świadczyła usługi nadzoru montażu na rzecz swojego polskiego oddziału. Spółka wystawiła z tego tytułu faktury bez VAT, bo do rozliczenia w ramach odwrotnego obciążenia. Realizowała też na terenie Polski inny projekt rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia, polegający na dostawach wyposażenia elektrowni. Dopiero w 2017 r. wyszły na jaw nowe okoliczności, w wyniku czego okazało się, że spółka powinna była zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce w okresie, kiedy realizowała dwa sporne projekty. Okoliczności te były jednak związane z trzecim projektem, a nie dwoma poprzednimi. Spółka złożyła w 2017 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym wskazała, że pierwsza czynność opodatkowana miała miejsce w sierpniu 2015 r. Zapytała, czy w tej sytuacji nie powinna skorygować rozliczeń VAT z tytułu projektów jeden i dwa. W jej opinii nie, bo na moment powstania obowiązku podatkowego warunki do zastosowania odwrotnego obciążenia były spełnione. Argumentowała też, że termin do zgłoszenia się dla celów VAT nie podlega przywróceniu, bo jest to termin prawa materialnego. Owszem, złożyła zgłoszenie VAT-R z datą wsteczną, ale rejestracja i tak nastąpiła od daty złożenia VAT-R. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację fiskusowi. Innego zdania był NSA, dlatego uchylił wyrok sądu pierwszej instancji oraz wcześniejszą interpretację.

I jak tu nie korzystać z ulgi na ekspansję

Gazeta Prawna, 2022-11-22, Agnieszka Pokojska

W interpretacji z 14 listopada 2022 r., sygn. 0111 KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził m.in., że w ramach ulgi na ekspansję można odliczyć koszty wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na zdobywanie nowych rynków zbytu, a podatnicy nie muszą udowadniać związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztów objętych nową ulgą, a wzrostem przychodów. Ulga pozwala po raz drugi potrącić wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Raz są one odliczane jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz – w ramach ulgi, nie więcej jednak niż 1 mln zł rocznie. Warunkiem jest jakikolwiek wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch lat lub uzyskanie przychodu ze zbycia nowych produktów. W przepisach nie wskazano, o ile muszą wzrosnąć przychody ze sprzedaży produktów albo jak wysokie muszą być przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

Zakup powierzchni reklamowych z podatkiem u źródła

Gazeta Prawna, 2022-11-22, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.515.2022.2.BJ kto wypłaca za granicę wynagrodzenie za przestrzenie reklamowe na portalach internetowych w celu ich dalszej odsprzedaży, musi pobrać w Polsce i odprowadzić do urzędu skarbowego 20-proc. podatek u źródła. Z pytaniem wystąpiła spółka, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od kontrahentów zagranicznych. Spółka nie umieszcza własnych reklam na wykupionej przestrzeni, tylko odsprzedaje ją innym podmiotom po wyższej cenie. Spółka zapytała, czy musi pobierać podatek źródłowy. W jej opinii nie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką

Jak rozliczyć wydatki na inwestycje w OZE

Rzeczpospolita, 2022-11-21, Tobiasz Olczak

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.558. 2022.2.JKU, przedstawił stanowisko zgodnie z którym budowa farmy wiatrowej lub solarnej nie stanowi długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej i w konsekwencji koszty finansowania dłużnego związane z tym projektem podlegają limitowaniu. W sprawie chodziło o spółkę, która w ramach swojej działalności realizuje projekt budowy farm wiatrowych oraz solarnych na terytorium Polski, z których dochody będą opodatkowane w całości w Polsce. Na potrzeby inwestycji, Spółka ponosi koszty finansowania dłużnego. Spółka spytała czy budowane przez nią farmy wiatrowe i solarne stanowią długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym i w konsekwencji czy ma ona prawo do nieuwzględniania kosztów finansowania dłużnego, wynikających z pożyczek wykorzystywanych do sfinansowania budowy przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. W jej opinii tak. Z takim poglądem nie zgodził się Dyrektor KIS.