Przegląd prasy podatkowej (24.12.2018–04.01.2019)

| Do przeczytania w 7 min


Zagraniczna pomoc z podatkiem w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-12-27, Patrycja Dudek

W wyroku z dnia 20 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3659/16), Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż w przypadku uiszczenia wynagrodzenia w Polsce za usługi niematerialne wykonane poza granicami naszego kraju, usługi te podlegają opodatkowaniu w Polsce. Przedmiotem wyroku była sprawa radcy prawnego, który korzystał z usług zagranicznych prawników. Radca prawny uważał, że nie ma obowiązku potrącania podatku od wynagrodzeń wypłacanych zagranicznym prawnikom, ponieważ usługi te były wykonywane poza granicami naszego kraju. Jednak zdaniem organów skarbowych usługi opłacane i dające korzyści w Polsce powinny być opodatkowane podatkiem u źródła. Takie stanowisko potwierdził NSA, podważając tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w swojej sentencji przyznał rację podatnikowi.

Spłata podwykonawców zmniejsza przychód

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-12-27, Mariusz Szulc

W wyroku z dnia 28 listopada 2018 (sygn. akt I SA/Gl 1005/18), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, iż wydatki poniesione przez inwestora na rzecz podwykonawców mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w takiej części, w jakiej potem nie zostaną mu zwrócone. W wyroku rozpatrzono sprawę spółki, która podjęła współpracę z generalnym wykonawcą na wybudowanie zakładu produkcyjnego. W ramach podpisanej umowy z generalnym wykonawcą, spółka zgodziła się również na realizację prac przez podwykonawców, którym po pewnym czasie przestano wypłacać wynagrodzenia. Jako podmiot solidarnie odpowiedzialny za zaległości, spółka (inwestor) spłaciła część roszczeń podwykonawców. Dodatkowo, spółka zawarła porozumienie z generalnym wykonawcą, który zobowiązał się do pokrycia części wydatków na spłatę przedmiotowych roszczeń. WSA stwierdził, że inwestor może wobec tego zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione z tytułu roszczeń w tej części, w której nie zostaną mu one potem zwrócone przez generalnego wykonawcę.

Ulga nie dla spadkobiercy

Rzeczpospolita, 2018-12-28, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-2.4011.434.2018.1.DJ, ulga mieszkaniowa przewidziana w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawem dziedzicznym. Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, którego żona miała zamiar skorzystać z ulgi mieszkaniowej poprzez wykorzystanie środków nabytych w drodze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku po jej rodzicach na rzecz spłaty kredytu zaciągniętego na zakup domu. Niemniej jednak, żona podatnika zmarła przed złożeniem zeznania podatkowego, w którym zamierzała poinformować fiskusa o swoich zamiarach. Organ podatkowy stwierdził, że spadkobierca nie może rozliczyć ulgi w imieniu żony, ponieważ prawo do zwolnienia ma charakter osobisty i nie jest ono objęte sukcesją. Podatnik ma więc obowiązek uiszczenia podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania uzyskanego przez zmarłą żonę – mieszkanie zostało zbyte przed upływem 5 lat od jego nabycia w drodze spadku.

Transakcja i jej zabezpieczenie w osobnych źródłach przychodów

Rzeczpospolita, 2018-12-31 , Jakub Walczak

Jak stanowi interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.420.2018.1.BK, wynik z rozliczenia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, które zabezpieczają podstawowe transakcje podatnika nie zawsze należy zakwalifikować do tego samego źródła przychodów, do którego zaliczono przychody lub koszty zabezpieczone tym instrumentem pochodnym. Sprawa dotyczyła podatnika, rozliczającego transakcje handlowe w wielu walutach. Celem zabezpieczenia się przed niekorzystnym wahaniem kursów podatnik wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, głównie kontrakty forward. W złożonym wniosku podatnik argumentował, że wynik zrealizowany na wspomnianych instrumentach pochodnych należy zakwalifikować tak samo, jak wynik na transakcji głównej Z takim stanowiskiem nie zgodził się fiskus, według którego nadwyżka wyniku z rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych nad wartością zabezpieczanego instrumentu bazowego stanowi przychód ze źródeł kapitałowych.

Na jakiej podstawie rozliczyć VAT w dostawach łańcuchowych

Rzeczpospolita, 201-12-31, Marta Kolbusz-Nowak

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.274.2018.1.PK, w przypadku transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, w rozliczeniach VAT, import towarów należy wykazać uwzględniając wartość transakcji ruchomej nawet wtedy, gdy miała ona miejsce pomiędzy podmiotami unijnymi. W przedmiotowej sprawie polski podatnik zamówił od niemieckiego kontrahenta towar, który został dostarczony bezpośrednio do Polski od podmiotu amerykańskiego. Dostawa realizowana była przy wskazaniu warunków FCA, a za czynności importowe odpowiadał wnioskodawca – ostateczny nabywca. Zdaniem organu podatkowego, jeżeli prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przeszło w momencie wydania towaru przewoźnikowi, to druga w kolejności dostawa ma charakter dostawy ruchomej. Polski podatnik powinien więc rozpoznać import towarów na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta niemieckiego, a nie według wartości wykazanych na dokumentach celnych.

Niewypłacone zyski a PCC przy zmianie formy prawnej spółki

Rzeczpospolita, 2019-01-02, Sandra Derdoń

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 października 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.157.2018.1.MM, zyski z lat ubiegłych, które na moment przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową nie zostały wypłacone wspólnikom podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sprawa dotyczyła spółki jawnej, której obecni wspólnicy rozważają przekształcenie jej w spółkę komandytową – oprócz kapitału podstawowego i zapasowego, od których odprowadzeniu podlega PCC, istnieją także niewypłacone zyski z lat ubiegłych. Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy zatrzymane zyski z lat ubiegłych podlegają opodatkowaniu PCC twierdząc, że nie, albowiem majątek spółki komandytowej będzie nie większy od majątku przekształcanej spółki jawnej. Organ podatkowy uznał jednak, że majątek spółki komandytowej będzie przewyższał wartość wkładów spółki jawnej właśnie o zatrzymane zyski z lat ubiegłych, wobec czego będą one podlegać opodatkowaniu PCC.

Dropshipper to pośrednik

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-01-03, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 166/17, I FSK 167/17, I FSK 168/17, I FSK 253/17, I FSK 254/17) uznał, iż przy pośrednictwie w sprzedaży towarów zamawianych na zagranicznych portalach i wystawianych na aukcjach w Polsce, VAT powinien być rozliczany tylko od powstałej prowizji. Sprawa dotyczyła podatnika, który był jedynie pośrednikiem między sprzedawcą, a nabywcami. Ci ostatni otrzymywali zamówione towary bezpośrednio od sprzedawcy, zaś sam podatnik nie podpisywał żadnych umów z nabywcami, dostawał jedynie zapłatę za zakupione towary, które przekazywał do dostawcy po uwzględnieniu prowizji i wystawiał nabywcom paragony fiskalne. Organy skarbowe oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny uznały, iż mężczyzna prowadził działalność handlową – działał we własnym imieniu i na swoją korzyść. NSA nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem i stwierdził, iż towary były nabywane w imieniu i na rzecz klientów, a wszystkie rachunki były wystawiane na rzeczywistych nabywców. W konsekwencji, podstawą opodatkowania była dla podatnika jedynie kwota prowizji.

Tylko części budowlane farmy słonecznej są opodatkowane

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-01-03, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1275/18), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (PON) podlegają jedynie części budowlane farmy fotowoltaicznej. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się budową farmy fotowoltaicznej, według której obowiązek w PON powstanie jedynie dla elementów budowlanych farmy, czyli słupów związanych z gruntem. Burmistrz oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zakwestionowali stanowisko spółki i uznali, iż cała farma wraz z pozostałymi elementami stanowią całość techniczno-użytkową i, jako budowla, powinna podlegać opodatkowaniu PON. Zdaniem NSA, katalog budowli zawarty w ustawie o prawie budowlanym, do którego należy się odnieść, jest katalogiem zamkniętym i zgodnie z nim należy dokonywać prawidłowej kwalifikacji powstałego obiektu budowlanego jako budowli. W katalogu tym nie zostały wymienione pozostałe elementy farmy słonecznej, tj. panele czy ogniwa fotowoltaiczne, co wobec tego nie generuje dla spółki obowiązku uregulowania należności z tytułu PON w tym zakresie.


Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3223/16)

Regulacja prawna wynikająca z art. 15 ust. 1h pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) nie uzasadnia uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów rezerwy na ryzyko ogólne w zakresie usług leasingu finansowego wykonywanych przez bank.

Wyrok NSA z dnia 24 października 2018 r. (sygn. akt I FSK 1542/18)

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., tzn. przed wejściem w życie art. 70 § 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.), przepis art. 70 § 3 O.p. nie dawał normatywnej podstawy do przyjęcia, że ogłoszenie upadłości podatnika powodowało przerwanie biegu terminu przedawnienia w stosunku do zobowiązań w podatku od towarów i usług, których termin płatności mijał w roku, w którym ogłoszono tą upadłość.