Przegląd prasy podatkowej 26–30.09.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Sprzedaż towarów do montażu w Polsce z zerową stawką VAT

Rzeczpospolita, 2022-09-26, Patryk Kulak

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.188.2022.2.RD, dostawa towarów może podlegać preferencyjnej stawce jak dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy towary te są przez podmiot trzeci na terytorium Polski wmontowane w wyrób finalny, który transportowany jest do innego kraju UE przez końcowego nabywcę. Polska spółka będąca podatnikiem VAT, posiadająca ważny numer VAT-UE, zamierza sprzedać kontrahentowi z UE pakiety bateryjne, które będą montowane do rowerów elektrycznych. Towar zostanie przewieziony do montażowni zlokalizowanej w Polsce, gdzie z różnych komponentów zostanie złożony rower. Pakiet bateryjny nie będzie dostosowany do wymogów kontrahenta na etapie montażu, natomiast montażownia musi wykonać odpowiednie kroki w celu jego prawidłowego zamontowania. Kontrahent unijny będzie właścicielem pakietów bateryjnych w momencie wydania ich do montażowni, tj. jeszcze przed rozpoczęciem montażu roweru. Po zakończonym montażu gotowe rowery zostaną przez kontrahenta przetransportowane do innego niż Polska kraju UE. Wątpliwości spółki dotyczyły możliwości zastosowania stawki zero proc. VAT w sytuacji, gdy ma miejsce dostawa towarów na rzecz kontrahenta unijnego, gdy podmiot trzeci montuje dostarczany towar w wyrób finalny na terytorium Polski, przy czym wyrób finalny jest transportowany do kraju UE nabywcy pakietu bateryjnego. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem.

Estoński CIT nie wyklucza cen transferowych

Gazeta Prawna, 2022-09-26, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 lipca 2022 r., sygn.0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB, wyjaśnił, że spółki, które wybrały ryczałt od dochodów spółek muszą sporządzać dokumentację cen transferowych, jeżeli występują ku temu przesłanki ustawowe. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która z początkiem 2022 r. wybrała estoński CIT. Sądziła, że w związku z tym nie będzie musiała tworzyć dokumentacji cen transferowych. Nie zgodził się z nią Dyrektor KIS. Przyznał, że wybór ryczałtu od dochodów spółek wyłącza stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ale dotyczy to tylko niektórych z nich. Natomiast żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że regulacje o cenach transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane estońskim CIT.

Spółka nieruchomościowa musi pobrać 19-proc. zaliczkę na CIT nawet przy zagranicznej restrukturyzacji

Gazeta Prawna, 2022-09-26, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.99.2022.2.AW, spółka nieruchomościowa musi jako płatnik potrącić zaliczkę na podatek u źródła, nawet gdy własność jej udziałów jest przenoszona z mocy prawa z jednego zagranicznego podmiotu na inny. Chodziło o spółkę, która spełnia definicję spółki nieruchomościowej. Ponad połowę jej majątku stanowią polskie nieruchomości o wartości bilansowej ponad 10 mln zł, a przychody z ich najmu przekraczają 60 proc. wszystkich przychodów podatkowych. Jedynym udziałowcem spółki jest niemiecki podmiot kontrolowany przez zamieszkałych tam małżonków. Postanowili oni zawiązać w Niemczech nową spółkę i przenieść do niej część majątku, na którą składały się m.in. udziały w polskiej spółce nieruchomościowej. W rezultacie jedynym udziałowcem polskiej spółki nieruchomościowej stałaby się nowa spółka niemiecka. Wszystko odbyłoby się metodą podziału przez wydzielenie na podstawie niemieckich przepisów. Konsekwencją tego byłaby częściowa sukcesja uniwersalna. Polska spółka uważała, że w tej sytuacji spółka nie będzie zobowiązana do potrącenia zaliczki podatek u źródła, gdyż restrukturyzacja zostanie przeprowadzona na podstawie niemieckich przepisów. Dyrektor KIS uznał jednak inaczej.

Doradca może być podmiotem powiązanym

Gazeta Prawna, 2022-09-27, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 20 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.445.2022.3.AND, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził pogląd, że ekspert świadczący na rzecz spółki usługi doradztwa prawnego i podatkowego oraz zastępujący jej akcjonariuszy na zwyczajnych oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach wywiera znaczący wpływ na działalność spółki. Jest więc dla niej podmiotem powiązanym. Pytanie zadała spółka akcyjna zajmująca się prowadzeniem działalności marketingowej w internecie. Należała do grupy kapitałowej, której członkiem był również inny podmiot pełniący funkcję centrum usług wspólnych. Podmiot ten był odpowiedzialny za świadczenie usług wsparcia, m.in. administracyjnych i technicznych na rzecz innych spółek z grupy. Jego jedynym udziałowcem była spółka, która wystąpiła o interpretację. Pytanie, które zadała, dotyczyło statusu eksperta prawnego powołanego do zarządu centrum usług wspólnych. Dwa lata wcześniej zawarł on umowę o współpracy, w ramach której zobowiązał się świadczyć usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz wszystkich spółek z grupy kapitałowej. W chwili powołania do zarządu ekspert nie był powiązany ze spółką. Zdarzało się jednak, że występował jako pełnomocnik w imieniu spółki i reprezentował ją m.in. przy zawieraniu umów. Sporadycznie reprezentował również poszczególnych akcjonariuszy spółki na ich zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach. Spółka twierdziła, że mimo to nie powinna traktować eksperta jako podmiotu powiązanego. Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS.

Można odzyskać VAT, gdy dłużnikiem jest podatnik zwolniony

Gazeta Prawna, 2022-09-29, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 27 września 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 407/22, I SA/Łd 408/22 oraz I SA/Łd 409/22, orzekł, że z ulgi na złe długi może skorzystać wierzyciel, który nie dostał zapłaty od konsumenta albo przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wielkość sprzedaży. Chodziło o spółkę, której dłużnicy nie opłacili faktur za obsługę księgową. W latach 2016–2018 nie skorzystała ona z ulgi na złe długi, a więc nie dokonała korekty VAT. Obowiązujące w tym czasie przepisy pozwalały skorzystać z ulgi pod warunkiem, że dłużnik był czynnym podatnikiem VAT zarówno w momencie zrealizowania usługi, jak i w chwili złożenia korekty deklaracji VAT przez wierzyciela. Sytuacja zmieniła się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Trybunał uznał, że niezgodne z dyrektywą są polskie przepisy o uldze. Po wyroku TSUE spółka chciała odzyskać VAT z nieopłaconej przez dłużnika faktury, mimo że minęło już dwa lata od jej wystawienia. Dłużnicy, na rzecz których spółka wystawiła te faktury, nigdy nie byli podatnikami VAT. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił spółce zwrotu nadpłaty VAT. Sąd przyznał jednak rację Spółce.

Pożyczka dla wspólnika to dochód z ukrytych zysków

Rzeczpospolita, 2022-09-26, Konrad Matuszewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.90.2022.3.JKU, orzekł, że świadczenie w formie pożyczki pieniężnej udzielonej wspólnikowi przez spółkę będącą podatnikiem estońskiego CIT stanowi ukryty zysk, a jego wykonanie nakłada na spółkę obowiązki związane z zapłatą podatku. Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne. W dniu 1 marca spółka zamierzała złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do dochodów spółek. Następnie, 1 kwietnia spółka zamierzała udzielić pożyczki, na zasadach rynkowych, jednemu ze wspólników. Zgodnie z umową kwota pożyczki powinna zostać zwrócona w terminie 12 miesięcy od daty jej udzielenia. Wnioskodawca zadał pytanie, czy pożyczka udzielona wspólnikowi przez spółkę nie będzie stanowiła ukrytego zysku. Dyrektor KIS stwierdził, że zaprezentowane przez spółkę stanowisko jest nieprawidłowe.