Przegląd prasy podatkowej (26-30.10.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Są nowe wskazówki co do anulowania niezasadnie wystawionych faktur

Rzeczpospolita, 2020-10-26, Patrycja Ozdowska-Sitek

W interpretacji indywidualnej z 22 września 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że sprzedawca ma prawo do anulowania faktury i odpowiednio usunięcia jej z rejestrów i deklaracji VAT nawet po wysyłce tego dokumentu. Warunkiem jest jednak, żeby kontrahent zwrócił mu oryginał bez zaksięgowywania go. Z wnioskiem wystąpił podatnik zajmujący się przesyłaniem energii elektrycznej. Zdarza się, że wnioskodawca omyłkowo wystawi fakturę dotyczącą transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca. W takiej sytuacji kontrahent zwraca przysłaną mu fakturę bez jej zaksięgowania. Wnioskodawca zapytał, czy może anulować taką fakturę i wycofać ją z rozliczenia VAT za okres, w którym została pierwotnie ujęta. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko podatnika.

Gwarancję trzeba dokumentować przez cały okres obowiązywania

Rzeczpospolita, 2020-10-26, Mateusz Paliszewski

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.250.2020.1.AW, wynika, że dla otrzymanej wcześniej gwarancji, która obowiązuje po 1 stycznia 2019 r. oraz przekracza ustawowe progi należy przygotować dokumentację cen transferowych. Nie ma tu znaczenia data początkowa zawarcia umowy, lecz fakt, że jest ona kontynuowana w analizowanym okresie. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zarządzania centrami handlowymi. W związku z zawartymi umowami dzierżawy spółka przedstawiła gwarancję udzieloną przez podmiot powiązany jako zabezpieczenie płatności czynszu na rzecz właściciela tych nieruchomości. Wnioskodawca zapytał, czy ciąży na nim obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji otrzymania gwarancji zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem wnioskodawcy nie jest on zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, niemniej organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Mimo zbycia wierzytelności finansujący rozpozna przychody i koszty

Rzeczpospolita, 2020-10-26, Tomasz Wąsikiewicz

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1286/18, orzekł, iż po sprzedaży spółce specjalnego przeznaczenia wierzytelności z tytułu leasingu zbywca nadal będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów wartości wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne. Będzie mógł również rozliczyć odpisy aktualizujące wartość wierzytelności od tej części, która będzie zaliczona do jego przychodów należnych. Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność finansową w zakresie zawierania umów leasingowych. Spółka zamierzała przeprowadzić transakcję sekurytyzacyjną w odniesieniu do wierzytelności z umów leasingu. Przelew wierzytelności na spółkę specjalnego przeznaczenia nie będzie skutkował zmianą po stronie finansującego. Spółka argumentowała, że to spółka będzie fakturować opłaty leasingowe na leasingobiorców oraz zaliczać te opłaty do swoich przychodów. Organ rozpatrujący wniosek o interpretację nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Dopiero NSA przyznał jej rację.

Hotel podlega podatkowi od przychodów z budynków

Rzeczpospolita, 2020-10-26, Pascal Purcel, Bartłomiej Łukasik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 138/20, uznał, iż udostępnianie budynku hotelowego w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania wypełnia warunek odnoszący się do oddania obiektu w całości lub części do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który oferuje usługi noclegowe w dwóch hotelach. Podatnik zapytał, czy świadczone przez niego usługi hotelarskie mieszczą się w pojęciu oddania w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu, co skutkowałoby koniecznością zapłaty podatku od przychodu z budynków. Zdaniem podatnika, nie jest on zobowiązany do uiszczania tego podatku. Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem, a sąd I instancji utrzymał interpretację w mocy.

Opodatkowanie opłaty kontrybucyjnej

Rzeczpospoilta, 2020-10-28, Klaudia Kurzawińska-Butt

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.267.2020.1.RR, stwierdził, że opłata kontrybucyjna jest wynagrodzeniem za świadczenie usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jako taka również podlega opodatkowaniu. Wnioskodawca zawarł umowę najmu budynku magazynowo-biurowego, które będzie przekształcone w centrum logistyczne. Wynajmujący zapłaci wnioskodawcy opłatę kontrybucyjną, która ma być zachętą do zawarcia przez niego umowy najmu oraz ma zostać wypłacona ze względu na fakt, że najemca będzie musiał ponieść koszty związane z przeprowadzką do nowego budynku. Wnioskodawca zapytał,
czy taka opłata będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Zdaniem wnioskodawcy nie, z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor KIS.

Ulga B+R bez wpływu na daninę solidarnościową

Gazeta Prawna, 2020-10-28, Katarzyna Jędrzejewska

W interpretacji indywidualnej z 23 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.516.2020.1.KR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, iż odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi na badania i rozwój nie wpływa na obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej. Z wnioskiem wystąpił podatnik, który w pierwotnie złożonej deklaracji nie wykazał ulgi B+R i zrobił to dopiero w korekcie. W międzyczasie zapłacił jednak daninę solidarnościową. Wnioskodawca zapytał, czy w związku z korektą może odzyskać daninę solidarnościową, skoro jego dochód spadł poniżej 1 mln PLN. Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem.

Odwrotne połączenie jest neutralne podatkowo

Gazeta Prawna, 2020-10-28, Łukasz Zalewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny potwierdził (por. interpretacje indywidulane z 15 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.275.2019.2.HK, z 13 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.93.2020.2.SJ oraz z 26 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 94.2020.1.AK), że jeżeli połączenie spółek nie wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego, to z przychodu wyłączona jest wartość emisyjna udziałów przydzielonych wspólnikom spółki przejmowanej. W sprawie chodziło o połączenie odwrotne, gdzie spółka-córka przejęłaby spółkę-matkę, w wyniku czego majątek spółki-matki zostałby przeniesiony na spółkę-córkę, a tym samym przeszłyby też do tej spółki jej udziały własne. Udziały te zostałyby wydane udziałowcom w zamian za otrzymany majątek. W ramach tej procedury nie doszłoby więc do podwyższenia kapitału zakładowego i wyemitowania nowych udziałów. Spółka zapytała, czy taka transakcja będzie neutralna podatkowo. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko spółki.