Przegląd prasy podatkowej 7–11.11.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Nie może być przerwy w przedłużaniu zwrotu VAT

Gazeta Prawna, 2022-11-07, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 października 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 736/22, jeżeli jedno z postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT upadnie (np. zostanie uchylone przez sąd), to automatycznie odpada podstawa do dalszego przedłużenia tego zwrotu. Chodziło o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za 2018 r. Sąd kilkukrotnie go przedłużał. Jedno z postanowień w tej sprawie zostało uchylone przez sąd w 2022 r. Wyrok ten się uprawomocnił. Problem polegał na tym, że dwa miesiące później, w marcu 2022 r., dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy jedno z kolejnych postanowień naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące tego samego zwrotu za 2018 r. WSA nie zgodził się z takim postępowaniem.

Sprzedając udziały po przekształceniach, można odliczyć wyższe koszty

Gazeta Prawna, 2022-11-07, Monika Pogroszewska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 listopada 2022 r., sygn. akt. II FSK 589/20 orzekł, iż wartość wynikająca z bilansu zamknięcia spółki komandytowej będzie kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowej, która z kolei powstała ze spółki cywilnej. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który początkowo prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Każdy ze wspólników wniósł do niej wkład pieniężny. Następnie wspólnicy postanowili przekształcić spółkę cywilną w komandytową, po czym rozpoczęli poszukiwania inwestora branżowego, który byłby zainteresowany dokapitalizowaniem spółki, a zarazem dysponował niezbędnym know-how. Znaleźli zagraniczną spółkę, która postawiła warunek objęcia udziałów w spółce kapitałowej. W rezultacie spółka komandytowa została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie mężczyzna wraz ze wspólnikiem sprzedali inwestorowi 100 udziałów tej spółki. Ponadto inwestor objął 300 nowo utworzonych udziałów, dzięki czemu kapitał zakładowy tej spółki znacznie się zwiększył. Mężczyzna wystąpił z wnioskiem o interpretacje, w którym zapytał, co będzie kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Sam był zdania, że będzie to wartość ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej w dacie przekształcenia, wynikająca z bilansu zamknięcia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Wykładnię tę podzielił NSA.

Fiskus dostanie VAT, ale tylko od prowizji

Rzeczpospolita, 2022-11-07, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 października 2022 r., sygn. III SA/Wa 801/22 rozstrzygnął, iż wartość niezrealizowanych bonów czy kuponów różnego przeznaczenia nie podlega włączeniu do podstawy opodatkowania usług realizowanych na rzecz partnerów. Sprawa dotyczyła spółki, która we wniosku o interpretację zapytała o podatkowe skutki tworzenia oraz sprzedaży bonów i kuponów. Wskazała, że zamierza tworzyć i sprzedawać różnego rodzaju bony, w tym elektroniczne. Będą one zawierać pakiety świadczeń do uzyskania u różnych wykonawców. Lista świadczeń określonych na części bonów będzie zawsze obejmować takie o różnych stawkach VAT. Co najmniej jedno ma być bowiem opodatkowane inną stawką niż pozostałe, ewentualnie będzie dotyczyć realizacji usługi w dwóch różnych krajach. Niemniej bony będą mieć określoną wartość, tj. cenę sprzedaży. Spółka wyjaśniła ponadto, że chce tworzyć i sprzedawać także specjalne kupony o określonej wartości nominalnej, uprawniające do wymiany ich – za dopłatą lub nie – na inny lub inne z jej bonów. Kupony te nie będą mogły być realizowane bezpośrednio u jej partnerów. Aby zrealizować wybrane świadczenie u partnerów, konieczna będzie zawsze wcześniejsza wymiana kuponu na bon. Jednak nie wyklucza, że wprowadzi również możliwość realizacji specjalnych kuponów bezpośrednio u partnerów. Spółka chciała się upewnić o to jaki charakter na gruncie VAT mają bony i kupony, a także o podatkowe skutki rozliczeń z kontrahentami. Dyrektor KIS przyznał, że sprzedawane przez spółkę bony i kupony stanowią bony różnego przeznaczenia, dlatego ich sprzedaż (transfer) nie podlega opodatkowaniu VAT. Organ uznał jednak zatrzymywaną przez nią wartość niewykorzystanych bonów czy kuponów za wynagrodzenie spółki z tytułu świadczonych usług pośrednictwa/dystrybucji. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Jak do wypłaty dywidendy stosować zasadę „look-through approach”

Rzeczpospolita, 2022-11-07, Franciszek Domanowski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.128.2022.2.AR, zajął stanowisko, zgodnie z którym polski płatnik jest uprawniony do zastosowania zwolnienia i niepobrania podatku u źródła przy wypłacie dywidendy na rachunek bezpośredniego udziałowca, jeśli pośredni udziałowiec spełnia warunki formalne do zastosowania tego zwolnienia oraz jest odbiorcą rzeczywistym płatności. Zarówno bezpośredni udziałowiec wnioskodawcy, jak i pośredni udziałowiec wnioskodawcy są rezydentami podatkowymi Francji. Wnioskodawca wskazał, że w ramach grupy kapitałowej, której członkami są ww. podmioty, wydzielone są trzy dywizje. Bezpośredni udziałowiec pełni funkcję spółki holdingowej w ramach jednej z dywizji, której członkiem jest wnioskodawca. Bezpośredni udziałowiec nie prowadzi osobnej działalności operacyjnej oraz nie zatrudnia pracowników. Pośredni udziałowiec jest natomiast spółką holdingową wobec wszystkich dywizji oraz świadczy usługi wsparcia na rzecz spółek w grupie. Wnioskodawca, rozważając wypłacenie dywidendy bezpośredniemu udziałowcowi, powziął wątpliwości w zakresie swoich obowiązków jako płatnika. Wnioskodawca zapytał, czy musi pobierać podatek źródłowy. Zdaniem wnioskodawcy nie. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Nie można karać firm, które straciły przez cyberatak

Rzeczpospolita, 2022-11-09, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 442/22 organ podatkowy musi rozstrzygnąć czy straty wywołane przez atak hakera mogą być rozliczane podatkowo. Sąd uwzględnił skargę spółki, która zapytała fiskusa o możliwość zaliczenia do kosztów wydatku związanego z cyberatakiem, tj. gdy zapłata należna kontrahentowi nastąpiła na konto podane przez hakera. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie udzielił odpowiedzi na wniosek, bo jego zdaniem ustawodawca nie określił w prawie podatkowym konkretnych czynności, które powinien podjąć podatnik, żeby wykluczyć, czy ktoś nie podszywa się pod kontrahenta, ewentualnie czy mógł podejrzewać nadużycie. WSA uznał jednak, że fiskus uchylił się od oceny możliwości zaliczenia do kosztów wydatku związanego z cyberatakiem i związanego z tym niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zdaniem WSA spółka miała prawo oczekiwać odpowiedzi na takie pytanie.

Oświadczenie WHT-OSC można złożyć tylko raz w ciągu roku

Rzeczpospolita, 2022-11-09, Maciej Kaczmarek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 469.2022.2.DP uznał, iż spółka, która w celu skorzystania ze zwolnienia z poboru podatku u źródła składa kolejne oświadczenia zarządu WH-OSC nie uzyska preferencji. Z pytaniem zwróciła się polska spółka akcyjna, która dokonywała cyklicznych wypłat odsetkowych na rzecz swojego właściciela będącego duńską spółką kapitałową. Zdaniem wnioskodawcy, aby zachować prawo do stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła płatności realizowanych do właściciela, może on składać oświadczenie WHT wielokrotnie w ciągu roku tj. po upływie określonego w ustawie o CIT okresu ważności pierwszego oświadczenia, może on złożyć kolejne oświadczenie na następny okres i w razie potrzeby cyklicznie składać dalsze oświadczenia. Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem.