Warunki użytkowania publikacji

Korzystanie z newsletterów publikowanych przez TPA Poland („TPA”) jest  dozwolone z zastrzeżeniem następujących warunków („Warunki”). Jeśli nie obowiązują inne szczególne warunki wykorzystywania newsletterów TPA Poland, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie zasad opisanych poniżej. Brak zgody użytkownika na te warunki oznacza, iż TPA nie zgadza się na dalsze korzystanie przez użytkownika z umieszczanych newsletterów.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail  bezpłatnego newslettera TPA Poland.

TPA Poland udostępnia newslettery bezpłatnie dla potrzeb własnych użytkownika. Zważywszy na dostarczony charakter zawartych w nim informacji newsletter nigdy nie zastąpi profesjonalnej porady.

TPA Poland nie gwarantuje kompletności, dokładności i aktualność informacji zawartych w biuletynie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.

TPA Poland nie ma kontroli nad zawartością lub prezentacją wszelkich powiązanych materiałów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie takie treści. TPA Poland nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność połączonych materiałów internetowych.

Teksty, obrazy, grafiki, filmy i inne materiały zawarte w newsletterach są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej: żadna część z tych materiałów nie może być przekazywana osobom trzecim, powielana ani użytkowana w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody TPA Poland.

Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wynikać z wykorzystania newsletterów TPA Poland,  a które nie mogą być polubownie rozstrzygnięte przez obie strony, będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. Sądem właściwym jest sąd w Poznaniu.

Użytkownik wyraża zgodę, że informacje dostarczone przez niego mogą być wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane dla celów wewnętrznych badań  i marketingu.

Podczas korzystania z newslettera dane i informacje ogólne (dane użytkowania, pobierania danych dla poszczególnych dokumentów, kraje użytkowników pochodzenia) zbierane są w celach statystycznych. Statystyki te są  wykorzystywane w celu dostosowywania newslettera  do wymagań odbiorców oraz utrzymania aktualizacji bazy użytkowników. Dane osobowe użytkowników nie są gromadzone w innych celach.

Cookies są używane do zwiększenia wygody korzystania z newslettera: użytkownik musi jawnie wyrazić zgodę na ich użytkowanie. Użytkownik może swobodnie ustawić przeglądarkę – zgodzić się na przyjmowania plików cookie lub nie wyrazić takiej zgody. Nieprzyjmowanie plików cookie może uniemożliwić lub ograniczyć prawo użytkownika korzystania z newslettera.

© Copyright 2018, TPA Poland, wszystkie prawa zastrzeżone.