Klauzula informacyjna – zapis na wydarzenie

| Do przeczytania w 4 min

INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Współadministratorzy danych.

I. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

  1. TPA Sp. z o.o. Sp.k ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań jako „Współadministrator koordynujący”
  2. TPA Management Sp. z o.o. ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań jako „Współadministrator nr 1”
  3. TPA Real Estate Services Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa jako „Współadministrator nr 2”
  4. Baker Tilly Woroszylska Gajda Legal Sp.k. ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa jako „Współadministrator nr 3”
  5. Baker Tilly TPA Sp. z o.o. k ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań jako „Współadministrator nr 4”

W ramach umowy o współadministrowanie, razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Współadministrator koordynujący jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie.

Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami znajduje się TUTAJ.

II. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Współadministrator Koordynujący powołał Inspektora Ochrony Danych oraz ustanowił wspólny punkt kontaktowy. Za pomocą adresu e-mail: iodo@tpa-group.pl możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
Ponadto możesz się kontaktować listownie lub osobiście pod adresem Administratora Koordynującego lub dowolnego Współadministratora.

III. Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapisu na wydarzenie (szkolenie), a w przypadku wyrażenia zgody również celem dostarczenia publikacji i newslettera oraz zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, tj. organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO), promowaniu swojej działalności w mediach, co jest prawnie uzasadnionym interesem i działalnością Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. w celu przekazania materiałów i informacji związanych z wydarzeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej newsletterów i informacji o aktualnej ofercie.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym, które świadczą dla nas usługi serwisu IT, hosting, dostarczają rozwiązania informatyczne i narzędzia niezbędne do właściwej realizacji zadań Współadministratorów.

W przypadku zaistnienia takiej konieczności Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach prowadzonych postepowań i na ich wyraźne i uzasadnione żądanie, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Współadministratorów z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne (np. do firm: Google Inc., Microsoft Corporation itp.), które to podmioty mogą̨ przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem. Przekazanie takie może nastąpić do państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony lub poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń́ prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, które można realizować kontaktując się̨ na adresy wskazane w pkt I I II

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, o którym mowa w pkt III niniejszej Informacji, tj. nie dłużej, niż do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VIII. Twoje prawa

Oprócz prawa do cofnięcia zgody, przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Współadministratora Koordynującego za pośrednictwem ustanowionego wspólnego punktu kontaktowego lub innych danych kontaktowych – dane kontaktowe wskazano w pkt I oraz II niniejszej informacji.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zrealizować Twoją prośbę o udział w wydarzeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych – abyś mógł otrzymywać newsletter i informacje o nowych publikacjach oraz zaproszenia na szkolenia i inne wydarzenia.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.