Przegląd podatkowy (11 – 15 lipca 2016 r.)

Biegły nie ustala wartości transakcji podmiotów powiązanych

Rzeczpospolita, 2016-07-11
Arkadiusz Popczak

Transakcję sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi należy wycenić zgodnie z metodami ustalania cen transferowych przewidzianymi w ustawie o PDOP – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 307/16). W analizowanej sprawie, organy podatkowe zakwestionowały określoną w akcie notarialnym wartość sprzedanej przez spółkę do podmiotu powiązanego nieruchomości i poddały ją analizie biegłego rzeczoznawcy. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość na ponad 6 mln zł, podczas gdy ustalona między spółkami cena sprzedaży wynosiła nieco ponad 500 tys. zł. Spółka zaskarżyła decyzję i podniosła, że w tym stanie faktycznym fiskus nie powinien opierać się na wycenie biegłego, lecz zastosować jedną z metod przewidzianych do szacowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Organ podniósł natomiast, że ze względu na zbyt dużą rozbieżność w cenie konieczne jest uwzględnienie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę. WSA w Gdańsku przyznał jednak rację spółce i uchylił decyzję. W uzasadnieniu wyjaśnił, że przepisy dotyczące określenia cen transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów regulujących możliwość ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji przez organy podatkowe i dlatego też w analizowanej sprawie fiskus nie był uprawniony do określenia wartości sprzedanej nieruchomości przy pomocy biegłego.

Nadal są rozbieżności w orzecznictwie w sprawie daniny u źródła

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-07-11
Patrycja Dudek, Jakub Pawłowski

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 554/16, II FSK 227/16, II FSK 254/16, II FSK 49/16) obowiązek pobrania podatku u źródła od dochodu nierezydenta powstaje tylko wtedy, gdy zagraniczny podmiot wykonywał czynności na terytorium Polski. W omawianych sprawach sąd podjął się wykładni przepisu ustawy o PDOP (oraz odpowiedniego przepisu ustawy o PDOF), zgodnie z którym nierezydenci objęci są ograniczonym obowiązkiem podatkowym z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Polski. NSA stanął na stanowisku, że wypłata wynagrodzenia z terytorium Polski nie jest wystarczającą podstawą do poboru podatku u źródła. Kluczowe jest natomiast ustalenie czy dana usługa bądź czynność była wykonywana w Polsce. We wskazanych orzeczeniach zwrócono uwagę, że bez znaczenia pozostają również takie okoliczności jak siedziba wypłacającego wynagrodzenie oraz miejsce, gdzie wykorzystywany jest rezultat usługi. Warto zaznaczyć, że w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 137/15) NSA zajął odmienne stanowisko, w świetle którego miejsce świadczenia usługi nie ma znaczenia, a dla obowiązku pobrania podatku u źródła decydujące kluczowe jest ustalenie m.in. skąd dokonywane są płatności za świadczenie.

Jak rozliczyć usługi transportu w specjalnej strefie ekonomicznej

Rzeczpospolita, 2016-07-11
Jakub Sochacki

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-200/16/AB) zaznaczył, że powstały w związku z przewozem wyrobów strefowych przychód podlega opodatkowaniu, nie jest on bowiem objęty zakresem zezwolenia stefowego. W sprawie chodziło o spółkę produkującą wyroby medyczne w specjalnej strefie ekonomicznej, na podstawie zezwolenia strefowego. W toku prowadzonej przez nią działalności, zazwyczaj kontrahent odbiera samodzielnie towar lub wskazuje miejsce, do którego spółka ma go dostarczyć, co powoduje zwiększenie ceny sprzedaży o koszty transportu. W sytuacjach, gdy klient wyjątkowo nie może zorganizować transportu, albo prosi o dodatkową dostawę lub o dostawę do nowej lokalizacji, musi on ponieść koszty związane z tą usługą. Zdaniem spółki uzyskany w ten sposób przychód podlega również zwolnieniu z PDOP, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy działalnością strefową a świadczonymi usługami transportu. Fiskus nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki odwołując się do treści zezwolenia, w którym brak jest wzmianki o usługach transportowych. Zakres zezwolenia nie powinien podlegać interpretacji rozszerzającej. Z tego też względu przychód uzyskany w związku ze świadczeniem usług transportowych podlega PDOP, mimo że spółka prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Rekompensata za odstąpienie od kontraktu jest z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-07-11
Jakub Pawłowski

Odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu podlega opodatkowaniu VAT. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 226/17. Wyrok zapadł w sprawie spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Jeden z najemców, z którym spółka zawarła umowę na okres 7 lat, wystąpił o wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Strony umowy ustaliły, że najemca wynagrodzi spółce straty powstałe na skutek przedterminowego odstąpienia od umowy i zobowiąże się do zapłaty odszkodowania na jej rzecz. Spółka stała na stanowisku, że rekompensata ta nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie doszedł jednak do wniosku, że odszkodowanie jest w tym przypadku formą wynagrodzenia za czynność spółki w postaci wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Sprawa znalazła swój finał w NSA, który stwierdził, że określenie świadczenia pieniężnego nazwą „odszkodowanie” nie przesądza o tym, czy znajduje się ono poza zakresem przedmiotowym opodatkowania VAT.

Zagraniczne firmy mogły odzyskiwać VAT w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-07-12
Łukasz Zalewski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że oddziałowi zagranicznej spółki, który tylko okazjonalnie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (postanowienie TSUE z 21 czerwca 2016 r., sygn. akt C-393/15). Stan faktyczny sprawy dotyczył spółki słowackiej, prowadzącej działalność na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału. Oddział sporadycznie dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, a także opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług w Polsce. Organy podatkowe stwierdziły jednak brak czynności opodatkowanych na terytorium Polski i uznały, że zagraniczna spółka nie ma prawa do odliczenia VAT. TSUE powołując się na zasadę neutralności VAT wyjaśnił, że odział, który nie może domagać się zwrotu VAT, może skorzystać z prawa do odliczenia VAT.

Cashpooling jest jak pożyczka, czyli z podatkowymi ograniczeniami

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-07-13
Patrycja Dudek

W wyrokach z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 990/16, II FSK 992/16, II FSK 993/16, II FSK 994/16) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że umowa cashpoolingu objęta jest restrykcjami wynikającymi z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych. Istota sporu dotyczyła rozstrzygnięcia, czy umowa cashpoolingu jest formą umowy pożyczki. Skarżąca spółka uznała, że nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z transferami środków pieniężnych między rachunkami podmiotów należących do struktury cashpoolingu. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie przychylił się do tego stanowiska. W korzystnym dla spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wskazano, że cashpooling nie powinien być traktowany analogicznie jak pożyczka. NSA przyznał jednak rację organowi podatkowemu potwierdzając konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych dla umowy cashpoolingu. W ustnym uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że umowa cashpoolingu polega na przekazaniu środków finansowych i uzyskaniu ich zwrotu wraz z wynagrodzeniem w formie odsetek, powinna być uznawana za umowę pożyczki.

Dotacje na pensje to przychód pracodawcy

Rzeczpospolita, 2016-07-15
Mateusz Maj

Dotacje z Funduszu Pracy na refundację kosztów zatrudnienia stanowią przychód przedsiębiorcy – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lipca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-403/16/MS). W przedmiotowej sprawie, spółka produkująca konstrukcje metalowe otrzymuje od Urzędu Pracy zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Urząd w ramach tzw. pomocy de minimis refunduje niemal całe wynagrodzenie zatrudnionej przez spółkę osoby. Zdaniem spółki otrzymana przez nią dotacja nie stanowi jednak jej przychodu, ponieważ rzeczy lub prawa i inne świadczenia finansowane lub współfinansowane m.in. z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji międzynarodowych, przyznane im w ramach rządowych programów, nie podlegają opodatkowaniu PDOP. Fiskus nie zgodził się jednak ze spółką i zauważył, że powołana przez nią regulacja prawna nie ma zastosowania w jej sprawie, ponieważ środki, które otrzymuje pochodzą z Funduszu Pracy. Fundusz ten jest zasilany składkami od pracodawców, a nie środkami europejskimi czy też środkami z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, mimo że stanowią pomoc de minimis regulowaną rozporządzeniem unijnym. Z tego też względu otrzymana w ten sposób kwota stanowi przychód przedsiębiorcy podlegający opodatkowaniu PDOP.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt I FSK 1437/14)

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak i po tej dacie korekta deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) może być złożona tylko za okres w którym podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym otrzymał tę fakturę.

Wyrok WSA w Gliwicach z 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Gl 159/16)

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w określonej transakcji (przedterminowe zamknięcie opcji walutowych) przesądza o tym, że transakcja ta nie może również generować przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyższej ustawy (umorzenie części długu). W takiej sytuacji przyjmując, że wydatek jest neutralny podatkowo należy przychód potraktować/ zakwalifikować także, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie może bowiem rodzić różnych skutków podatkowych, w zależności od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy.