Przegląd podatkowy (19-23.02.2018 r.)

| Do przeczytania w 7 min

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Ocena dobrej wiary podatnika wymaga analizy wszystkich okoliczności sprawy

Rzeczpospolita, 2018-02-19
Piotr Caban, Łukasz Piwowarczyk

W dniu 12 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 254/16) orzekł, iż miernikiem należytej staranności badanym przez organy podatkowe nie może być wyłącznie ścisłe przestrzeganie procedury weryfikacji kontrahentów, wdrożonej przez podatnika. Sprawa dotyczyła podatnika, przeprowadzającego transakcje zakupu złomu. W drodze postępowania kontrolnego udowodniono, iż zakupiony towar był faktycznie dostarczany do spółki, natomiast rzeczywistym dostawcą był inny podmiot, niż ten wskazany na fakturze. Podatnik posiadał opracowaną procedurę weryfikacji kontrahentów, dokumentującą wszystkie firmy, z którymi współpracował. Jednakże nie w każdym przypadku procedura była w pełni przestrzegana, tj. nie zawsze podatnik występował do urzędu skarbowego z wnioskiem o weryfikację statusu kontrahenta. Organ podatkowy a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził uchybienia w procedurze i odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT. Skargę podatnika uwzględnił NSA, który zaprzeczył twierdzeniom fiskusa i WSA stwierdzając, że na podatniku nie ciąży obowiązek bezpośredniej weryfikacji kontrahentów w miejscu prowadzenia działalności.

 

Fiskus chciał zawęzić zwolnienie strefowe


Rzeczpospolita, 2018-02-19
Aleksandra Tarka

W dniu 15 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 245/16) orzekł iż, rekompensata za zmniejszenie zamówienia na towary wyprodukowane w specjalnej strefie ekonomicznej, podlega zwolnieniu z PDOP. W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie uzyskanego zwolnienia. Spółka zapytała czy rekompensata od kontrahenta za zmniejszenie zamówienia może zostać zakwalifikowana jako przychód uzyskany z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie SSE, co w konsekwencji daje prawo do zwolnienia z PDOP. Fiskus uznał, że rekompensata nie mieści się w kategorii dochodu, który należy zdefiniować jako należności uzyskiwane z bezpośrednio prowadzonej działalności. Ostatecznie rację podatnikowi przyznał jednak NSA.

 

Umowa rozwiązana, ale fiskus nie odda PCC

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-19
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 223/16), unieważnienie aktu notarialnego nie uprawnia do odzyskania zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca nabył lokal handlowo-usługowy, płacąc przy transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W międzyczasie nastąpiło unieważnienie aktu notarialnego, ponieważ na moment dokonania transakcji, podpisana była już umowa przedwstępna z inną osobą. Mając powyższe na uwadze, podatnik stwierdził, że oświadczenie woli odnośnie nabycia nieruchomości zostało złożone pod wpływem błędu i dlatego może on obiegać się o  zwrot nadpłaconego PCC. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił zwrotu argumentując, że dobrowolne rozwiązanie umowy nie uprawnia do otrzymania zwrotu. Dyrektor Izby Skarbowej w  Gdańsku, jak i sądy obu instancji jednoznacznie stwierdziły, iż skoro umowa przedwstępna nie miała formy aktu notarialnego, to podatnik mógł być właścicielem nieruchomości, bowiem nie była obciążona prawem osoby trzeciej. Przy dobrowolnym odstąpieniu od aktu notarialnego brak jest podstaw do zwrotu podatku.

 

Rekompensata dla klienta, informacja do urzędu


Rzeczpospolita, 2018-02-20
Przemysław Wojasik

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.432.2017.1.HD) wynika, że wypłacane konsumentom rekompensaty za nieprawidłowe wykonanie usługi są dla nich przychodem, który podlega opodatkowaniu PDOF. W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która jest dostawcą energii elektrycznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił jej stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i wszczął postępowanie. W ramach porozumienia spółka zobowiązała się do wypłaty rekompensat dla klientów (po 56 zł dla każdego z nich). W związku z tym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy, wypłacona rekompensata stanowi przychód dla jej klientów. Ona sama była zdania, iż nie. Fiskus uznał jednak, że wypłacane rekompensaty są przychodem z tzw. innych źródeł, które nie podlegają zwolnieniu ani wyłączeniu z opodatkowania PDOF. Wobec tego spółka musi wystawić klientom informacje PIT-8C.

 

Przeniesienie działalności poza strefę może się nie opłacać

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-20
Patrycja Dudek

W wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 1276/16)  Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przeniesienie części działalności poza specjalną strefę ekonomiczną (SSE) wiąże się z utratą możliwości zastosowania zwolnienia w PDOP. Sprawa dotyczyła spółki działającej w SSE, która udostępniała specjalistyczne oprzyrządowanie podwykonawcy działającemu poza strefą, w celu wytworzenia części, które ostatecznie były częścią finalnego wyrobu w ramach SSE. Spółka stała na stanowisku, iż dochód ze zbycia oprzyrządowania będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w UPDOP, ponieważ bez udostępnienia tego oprzyrządowania wyprodukowanie komponentów nie byłoby możliwe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że z uwagi na fakt udostępnienia oprzyrządowania innemu podmiotowi ani wydatki poniesione na jego zakup, ani dochody uzyskane z jego sprzedaży nie są odpowiednio kosztami ani przychodami z działalności na terenie SSE w ramach zezwolenia. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i NSA przyznały rację organowi.

 

Nie ma likwidacji, gdy planuje się sprzedaż

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-22
Patrycja Dudek, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 432/16) samo wykreślenie aktywa z rejestru środków trwałych bez jego faktycznej likwidacji nie uprawnia do zaliczenia do kosztów podatkowych jego niezamortyzowanej części. W przedmiotowej sprawie spółka w ramach działalności gospodarczej wykorzystywała automaty do gier, które były rekwirowane przez organy celne, a następnie jej zwracane. Po zwrocie automatów spółka, z uwagi na brak możliwości wykorzystania ich do dalszej działalności, wykreślała przedmioty z ewidencji. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że nie może dojść do likwidacji środka trwałego, jeżeli w planach właściciela jest jeszcze jego sprzedaż. Wojewódzki Sąd Administracyjny co prawda zgodził się ze stanowiskiem podatnika, jednakże NSA podzielił argumentację organu.

 

Nieaktualne dane mogą być podstawą wymiaru

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-22
Łukasz Zalewski

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 99-103/16 oraz II FSK 608-609/16), dopiero po zmianie danych w ewidencji gruntów zmieni się opodatkowanie gruntów. W przedmiotowej sprawie, na wniosek spółki, grunty uprzednio podlegające pod podatek od nieruchomości zostały zaklasyfikowane jako rolne oraz leśne. Ponadto, z przeprowadzonej ekspertyzy wynikało, że do reklasyfikacji gruntów powinno było dojść co najmniej kilka lat wcześniej. Spółka, podważając zapisy w ewidencji, wystąpiła o zwrot nadpłaty za poprzednie lata. Jednakże prezydent miasta uznał, że nadpłata nie wystąpiła, ponieważ podstawą obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego jest wypis z ewidencji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach, jak również sądy obu instancji przyznały rację organowi, dodając, że w stosunku do ewidencji stosuje się domniemanie zgodności ze stanem rzeczywistym, tak więc wprowadzane zmiany nie wywołują skutków wstecznych.

 

Jedna preferencja nie wyklucza innej

Rzeczpospolita, 2018-02-23
Aleksandra Tarka

W dniu 22 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 181/16) orzekł, iż podatnik, który prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i korzysta ze zwolnienia dla działalności strefowej, może być uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej. Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, o którą wystąpiła spółka z branży lotniczej. Spółka chciała potwierdzić, że korzystając z preferencji dla działalności w SSE, może być również uczestnikiem PGK. Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem spółki twierdząc, że prowadzenie działalności na terenie SSE i korzystanie z preferencji wyklucza uczestnictwo w PGK. NSA, w ślad za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, , który zauważył, że ustawodawca nie miał na celu ograniczenia czy wyłączenie preferencji dla PGK.

 

Przegląd orzecznictwa:

 

Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3634/15).

 

Prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), ma wymiar majątkowy i jako taki może podlegać dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.); wydatkowanie przez spadkodawcę przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność nieruchomości.

 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 955/17).

 

Art. 2 a Ordynacji podatkowej nie może być rozumiany jako dyrektywa pozwalająca na dostosowanie konstrukcji podatku do sytuacji danego podatnika.