Przegląd podatkowy (20-24 czerwca 2016 r.)

Przyspieszenie z Jednolitym Plikiem Kontrolnym dla małych i średnich

Rzeczpospolita, 2016-06-20
Damian Kubiś, TPA Horwath

Zgodnie z najnowszą nowelizacją Ordynacji podatkowej opublikowaną w dzienniku ustaw 14 czerwca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązani do przekazywania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego już od 1 stycznia 2017 r.,
w stosunku do mikro-przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie rok później. Jest to diametralna zmiana, pierwotnie zakładano bowiem, iż będą oni obowiązani do przesyłania JPK dopiero od 1 lipca 2018 r. Jak wskazuje autor – na przedsiębiorców zostały również nałożony obowiązek comiesięcznego przesyłania, bez wezwania organu podatkowego, informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formacie JPK, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Niezłożenie JPK może skutkować zastosowaniem wobec podatnika sankcji karno-skarbowych. Żądanie przesłania danych w formie JPK po określeniu ich zakresu i przedziału czasowego może zostać wystosowane przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w ramach każdej, stosowanej przez nie procedury podatkowej.

Darowizna w ramach PGK nie musi być neutralna

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-06-20
Patrycja Dudek

Jedynie wydatki faktycznie poniesione na nabycie bądź wytworzenie ofiarowanego przedmiotu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu w podatkowej grupie kapitałowej (dalej: PGK). Tak wynika z wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1608/14). W przedmiotowej sprawie spółki zależne, działające w ramach PGK, przekazały darowizną spółce dominującej wartości niematerialne i prawne, nie rozpoznając uprzednio kosztów związanych z ich rejestracją. O ile nie było wątpliwości co do ustalenia wysokości przychodu powstałego na wskutek świadczenia, o tyle kwestią sporną okazało się określenie wysokości kosztów darowanych praw. Zdaniem podatnika, koszty podatkowe powinny zostać ustalone na poziomie cen rynkowych z dnia przekazania. Odmienną opinię wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi twierdząc, że koszty podatkowe powinny stanowić wyłącznie koszty faktycznie poniesione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że z uwagi na brak regulacji odnoszących się bezpośrednio do ustalenia kosztów przekazania darowizny w ramach PGK, należy powołać się na przepisy dotyczące darowizn dla organizacji pożytku publicznego, wedle których koszt darowanego przedmiotu powinien zostać ustalony w wysokości ceny rynkowej. NSA przyznał jednak rację organom podatkowym wskazując, że prawo podatkowe nie przewiduje neutralności podatkowej wszelkich transakcji dokonywanych w ramach PGK, a przepisy na które powołał się podatnik oraz WSA odnoszą się do darowizn innego typu.

Crowdfunding? Hybrydowy? A co na to fiskus?

Rzeczpospolita, 2016-06-20
Kamil Jastrzębski, TPA Horwath

Jak wskazuje autor – crowdfunding jako instytucja, która nie została zdefiniowana w polskim prawie, rodzi wiele wątpliwości na gruncie podatkowym. Co do zasady wyróżnia się crowdfunding: dotacyjny, udziałowy, sprzedażowy oraz odsetkowy – podział ten jest niezwykle istotny, bowiem to właśnie od wyboru określonego typu crowdfundingu zależą jego skutki podatkowe.
W przypadku crowdfundingu dotacyjnego, w którym wspierający otrzymuje jedynie podziękowanie, pomysłodawca może być obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanych środków lub podatku od spadków i darowizn. Przy modelu sprzedażowym, w którym finansujący dany projekt otrzymuje w zamian określony przedmiot, dochodzi w zasadzie do zawarcia umowy przedsprzedaży. Po stronie finansowanego występuje więc przychód do opodatkowania na gruncie podatku dochodowego, istnieje również ryzyko, iż dostawa towarów będzie musiała zostać opodatkowana VAT. Model udziałowy zakłada, że w zamian za określony wkład pieniężny finansujący staje się wspólnikiem spółki. W zależności od wybranej formy przystąpienia do spółki, skutki na gruncie podatków dochodowych będą odmienne. Jednocześnie zarówno umowa sprzedaży udziałów jak i objęcia udziałów w kapitale zakładowym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości odpowiednio 1% i 0,5%.. Ostatni z modeli crowdfundingu – odsetkowy, jest w zasadzie umową pożyczki, dlatego też powinien zostać opodatkowany podatkiem dochodowym przez finansującego. Ponadto w sytuacji, gdy pożyczka nie podlega opodatkowaniu VAT, crowdfunding odsetkowy będzie podlegał opodatkowaniu PCC w wysokości 2% wartości udzielonej pożyczki.

Promesa jest kosztem jednorazowym

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-06-22
Patrycja Dudek

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-346/16/AB) wydatki związane z pozyskaniem dotacji na inwestycje powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych jednorazowo, nie zaś poprzez odpisy amortyzacyjne. W analizowanej sprawie, spółka planująca wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego starała się o dofinansowanie. Warunkiem jego otrzymania było częściowe sfinansowanie projektu ze środków własnych, które planowała pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Za przyrzeczenie udzielenia kredytu (promesa) spółka zapłaciła 30 tys. zł. Spółka zamierzała zwiększyć wartość początkową inwestycji o ten wydatek i rozliczyć go w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że nakłady związane z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji nie mają wpływu na ustalenie jej wartości początkowej. Wydatki takie nie są powiązane z konkretnym przychodem, stąd należy traktować je jako koszty pośrednie i rozliczyć jako koszt podatkowy w dacie poniesienia.

System zarządzania płynnością działa jak pożyczka

Rzeczpospolita, 2016-06-22
Marta Ziarko

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 17 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Ke 201/16) do odsetek otrzymywanych w ramach umowy cash poolingu mogą znaleźć zastosowane ograniczenia z tytułu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. W przedmiotowej sprawie spółka planująca dołączyć do struktury cash poolingowej zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłacane przez nią odsetki będą podlegały ograniczeniom z tytułu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tj. będą możliwość zaliczenia ich do kosztów podatkowych będzie ograniczona. Ona sama była zdania, iż przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji nie obejmują swoim zakresem odsetek od cash poolingu, a jedynie odsetki od pożyczek. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak zarówno fiskus jak i WSA w Kielcach, który w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż mechanizm cash poolingu wypełnia wszystkie przesłanki pożyczki z ustawy o PDOP. Sąd podkreślił, iż dla ewentualnego objęcia odsetek ograniczeniami z tytułu niedostatecznej kapitalizacji nie ma znaczenia fakt, iż zawarta przez spółkę umowa cash poolingu nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych dla umowy pożyczki w kodeksie cywilnym.

Zmiana finansującego bez wpływu na wartość przedmiotu leasingu

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-06-22
Jakub Pawłowski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016r. (sygn. akt III SA/Wa 1674/15), za przychód ze zbycia przedmiotu leasingu uznaje się wartość niespłaconego kapitału, nie zaś wartość uwzględnioną w umowie sprzedaży. W przedmiotowej sprawie, spółka świadcząca usługi leasingu dokonała sprzedaży przedmiotu leasingu innej firmie, przenosząc na nią prawa i obowiązki finansującego. W opinii spółki, przychód powstały na wskutek sprzedaży powinien stanowić równowartość wartości początkowej przedmiotu leasingu, pomniejszonej o wartość spłaconego dotąd kapitału. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznał jednak, że zbycie przedmiotu leasingu stanowi odrębną od leasingu transakcję, w związku z czym zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne, określające przychód ze sprzedaży w wysokości wartości na dzień podpisania umowy. WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi wskazując, że zmiana finansującego nie uprawnia organu do weryfikacji wartości przedmiotu leasingu. W związku z tym, przychodem będzie wartość niespłaconego dotychczas kapitału.

Zmniejszenie udziału kapitałowego bez skutków w PIT

Rzeczpospolita, 2016-06-23
Marta Ignasiak

Wspólnik spółki jawnej na którego rzecz spółka wypłaciła środki pieniężne w wysokości częściowej wartości jego wkładu kapitałowego, nie jest obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu – tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Gl 86/16). W analizowanej sprawie, podatniczka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w sytuacji gdy dojdzie do zmniejszenia udziałów kapitałowych poszczególnych wspólników spółki jawnej, poprzez wypłatę na ich rzecz środków pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej wartości posiadanych przez nich udziałów powstanie z tego tytułu przychód opodatkowany na gruncie PDOF. Podatniczka była zdania, iż taki przychód nie powstanie, z jej zdaniem nie zgodził się jednak fiskus, który uznał iż powinna ona rozpoznać przychód z praw majątkowych. Ostatecznie, rację podatniczce przyznał jednak WSA w Gliwicach, który wskazał, iż ustawa o PDOF nie przewiduje możliwości opodatkowania wypłaty środków pieniężnych na rzecz wspólnika spółki jawnej, na skutek zmniejszenia jego udziału kapitałowego.

Urząd skarbowy musi uważać przy zwrotach podatku

Dziennik Gazeta Prawna, 2016-06-23
Patrycja Dudek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt I SA/Gd 420/16) orzekł, że przedłużenie terminu o zwrot VAT dokonane w toku czynności sprawdzających traci moc po wszczęciu postępowania podatkowego. Przedmiotem sporu było ustalenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Ze względu na wątpliwości powstałe w trakcie czynności sprawdzających, organ podatkowy wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, w dalszej kolejności wszczął postępowanie podatkowe, a następnie, po kilku tygodniach, wydał kolejne postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku. W opinii podatnika, postanowienie wydane w zakresie czynności sprawdzających było skuteczne jedynie do momentu ich zakończenia, zatem w związku z rozpoczęciem postępowania podatkowego organ był zobligowany do wydania nowego postanowienia. Do stanowiska podatnika przychylił się WSA w Gdańsku twierdząc, że termin wynikający z postanowienia wydanego podczas czynności sprawdzających zakończył się z dniem rozpoczęcia postępowania podatkowego, natomiast w chwili wydania zaskarżonego postanowienia naczelnik organu działał już po zakończeniu terminu zwrotu podatku.

Przegląd orzecznictwa

Wyrok NSA z 9 maja 2016 r. (sygn. akt I FSK 1534/14)
„Lokalem użytkowym” w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wyłączonym z pojęcia budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
w ujęciu tego przepisu, są lokale niebędące samodzielnymi lokalami mieszkalnymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), które funkcjonalnie nie są przeznaczone do bezpośredniego zaspokajania „mieszkaniowych” potrzeb ludzi, w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, gdy nie są przynależne do lokalu mieszkalnego, jako jego części składowe.

Uchwała NSA z 23 maja 2016 r. (sygn. akt II FPS 6/15)
Do decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), nie stosuje się art. 68 § 1 powołanej ustawy.