Przegląd podatkowy (23 – 27 października 2017 r.)

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Liczą się zadania, które są faktycznie wykonywane

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-10-23
Agnieszka Pokojska

Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.207.2017.3.MST) podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, mogą w ramach ulgi B+R odliczyć koszty wynagrodzenia pracowników, w części w jakiej przypadają one na realizację zadań badawczo-rozwojowych. Sprawa dotyczyła spółki, która delegowała czasowo do prac badawczo-rozwojowych swoich pracowników wykonujących na co dzień innego rodzaju obowiązki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że w ramach ulgi, podatnik ma prawo odliczyć wynagrodzenia pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie, jeżeli pracownicy ci wykonują również innego rodzaju obowiązki, wówczas kosztem podatkowym jest tylko część wynagrodzenia związana z realizacją prac B+R.

O terminie rozliczenia VAT może zdecydować wola kontrahentów

Rzeczpospolita, 2017-10-23
Cezary Klepacki

W dniu 26 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 930/16) orzekł, iż podatnik może rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów z datą upływu ustalonego okresu rozliczeniowego, a nie na zasadach ogólnych. Sprawa dotyczyła spółki, która na potrzeby swej działalności wynajmuje od kontrahenta powierzchnię magazynową. Na podstawie zawartej umowy, kontrahent nabywa i pobiera znajdujące się tam produkty w dogodnym dla niego momencie i to wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Po rozliczeniu dokonywanym raz w tygodniu i na początku miesiąca, spółka wystawia fakturę zbiorczą dokumentująca wszystkie dostawy w danym okresie. W złożonym wniosku o interpretację, spółka była zdania, że w przedstawionej sytuacji moment podatkowy w VAT powstaje z chwilą upływu każdego okresu rozliczeniowego. Fiskus nie przyznał wnioskodawcy racji. Wytłumaczył, że skoro na podstawie raportów rozliczeniowych można rozpoznać wielkość i datę dokonania konkretnej dostawy, to nie sposób uznać jej za dostawę o charakterze ciągłym, zatem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. WSA w Poznaniu uwzględnił jednak skargę podatnika. Zgodnie z wyrokiem sądu, podatnik ma prawo do wystawiania faktur zbiorczych, obejmujących wszystkie dostawy towarów i usług zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym, również w sytuacji gdy nie dochodzi do świadczenia usług ciągłych, a jedynie usług rozliczanych okresowo.

Po przedawnieniu nie ma odliczenia. Zbycie długu nie pomoże

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-10-23
Patrycja Dudek

W wyroku z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 1196/15) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przedawnione wierzytelności nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, nawet jeśli zostaną zbyte. Zdaniem NSA, założenie, że strata ze sprzedaży takiej wierzytelności może stanowić koszt podatkowy, prowadziłoby do obejścia przepisów o zakazie odliczania od przychodu przedawnionych wierzytelności. W przeszłości NSA przyjmował również stanowiska przeciwne do powyższego, wywodząc, iż strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności może stanowić koszt podatkowy, o ile uprzednio została ona zarachowana jako przychód należny. W analizowanej sprawie skład sędziowski nie znajdował przesłanek, ażeby posiłkować się poprzednimi wyrokami i zakwestionował ujęcie w kosztach przedawnionych wierzytelności, również w przypadku ich sprzedaży.

Sądy stają po stronie pracowników budowlanych

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-10-23
Karina Piątek, Agnieszka Pokojska

Z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 2555/16) oraz z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3045/16) wynika, że zapewnienie noclegu pracownikowi oddelegowanemu do pracy poza siedzibą pracodawcy, nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie takiego pracownika. Sąd podkreślił, że wydatek na zapewnienie zakwaterowania ponoszony jest w interesie pracodawcy, nie zaś pracownika, który może w tym miejscu wykonywać wyłącznie aktywność zawodową. Obie sprawy trafiły przed WSA wskutek niekorzystnej dla podatników zmiany stanowiska ministra finansów w tej kwestii. Minister uznał, że świadczenie polegające na zapewnieniu zakwaterowania dla pracownika oddelegowanego do pracy poza dotychczasową siedzibą, ponoszone jest w interesie pracownika. Zdaniem ministra pracownicy godząc się na wykonywanie pracy w innym miejscu, muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia wydatków na zakwaterowanie. Jeżeli pracodawca sam zapewnia im nocleg, wówczas nie muszą ponosić z tego tytułu kosztów we własnym zakresie, a zatem powinni rozpoznać przychód. W następstwie zapadłych orzeczeń WSA, Minister Finansów zapowiedział, że zaskarży oba wyroki do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA pyta o odsprzedaż usług hotelowych

Rzeczpospolita, 2017-10-24
Aleksandra Tarka

W dniu 23 października Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 2084/15) wydał postanowienie o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapytania w przedmiocie zgodności polskich przepisów w zakresie wyłączenia prawa do odliczenia VAT przy gastronomii i noclegach z zasadą neutralności i proporcjonalności. Kanwą sprawy była interpretacja, w której wnioskodawca był zdania, iż w przypadku nabycia w ramach prowadzonej działalności i ponownej odsprzedaży usług noclegowych oraz gastronomicznych na rzecz innego podatnika VAT, spółka ma prawo do odliczenia podatku na zasadach ogólnych. Organ nie przyznał wnioskodawcy racji, powołując się na przepis stanowiący, że nabycie usług noclegowych i gastronomicznych nie uprawnia do obniżeniu kwoty VAT . Co więcej zaznaczył, że do wyżej wspomnianego przepisu ustawodawca nie przewidział odstępstw, zatem bez znaczenia jest fakt nabycia przez spółkę usług w celu ich dalszej odsprzedaży. Stanowisko fiskusa poparł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uznając przepis za jednoznaczny w interpretacji. Wątpliwości nabrał NSA. Zdaniem sądu, wykorzystując usługi w ramach prowadzonej działalności i stosując wspomniany przepis dochodzi do podwójnego opodatkowania, co narusza unijną zasadę neutralności i proporcjonalności. Mając to na uwadze, NSA wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przez TSUE.

Koszty kredytu nie mają znaczenia przy zbyciu lokalu

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-10-25
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2570/15), koszty kredytu hipotecznego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości. W analizowanym sporze podatniczka twierdziła, że zapłacone odsetki stanowią podatkowy koszt nabycia nieruchomości. Odmiennego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który stwierdził, że odsetki to jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków na zapłatę ceny nieruchomości, nie zaś wydatki na jej nabycie. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie stwierdził, że kosztem nabycia nieruchomości jest każdy udokumentowany wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości, a zatem odsetki również – jako koszt obsługi kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu. Stanowiska tego nie podzielił jednak NSA, wpisując się tym w przeważającą linię orzeczniczą, zgodnie z którą odsetki i prowizje od kredytu nie są kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.

Rozwiązanie opłacalne dla pracodawcy obciąży zatrudnionych

Rzeczpospolita, 2017-10-25
Aleksandra Tarka

W dniu 14 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1532/16) orzekł, iż przychodem pracownika wynikającym ze stosunku pracy jest zwrot kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych w przypadkach, w których przepisy wprost nie przewidują zwolnienia. Sprawa dotyczyła Uniwersytetu Medycznego, który jako płatnik PDOF postanowił zwrócić pracownikom koszty używania ich prywatnych samochodów. Zdaniem uniwersytetu wspomniany zwrot nie może zostać uznany za przychód pracownika z tytułu stosunku pracy, gdyż do prawidłowego wypełniania obowiązków pracowniczych konieczne jest wykorzystanie prywatnego auta, w które podatnik nie może zaopatrzyć pracowników z uczelnianych środków. Fiskus uznał stanowisko uniwersytetu za nieprawidłowe, wskazując że zwrot powinien zostać opodatkowany wraz z innymi należnościami. Ze zdaniem wnioskodawcy nie zgodził się również WSA w Poznaniu, odrzucając skargę na interpretację. Sąd przypomniał, iż wspomniane przez wnioskodawcę zwolnienie z opodatkowania jest wskazane wprost w ustawie o PDOF, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. W sytuacji gdy nie zostały spełnione te warunki, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia. Stanowisko sądu zostało poparte orzecznictwem, zgodnie z którym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane w sposób ścisły.

Pracownik zaparkuje pod domem, firma odliczy cały VAT

Rzeczpospolita, 2017-10-26
Radosław Żuk

W dniu 19 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 108/17) orzekł, iż wprowadzenie polityki zarządzania oraz regulaminu korzystania z pojazdów wraz z zawarciem umów najmu oraz implementacja rozbudowanego systemu ewidencyjnego i kontrolnego umożliwia uznanie, iż pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła spółki, zdaniem której, ze względu na prowadzoną przez nią politykę samochodową, gwarantującą wykorzystanie pojazdów wyłącznie do celów gospodarczych, jest ona uprawniona do odliczenia 100 proc. VAT z tytułu wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych. W jej ocenie przesądza o tym wprowadzony regulamin oraz zawarte z pracownikami umowy najmu, które przewidują konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu, a także kary umowne oraz odpowiedzialność odszkodowawczą pracowników za wykorzystanie przez nich samochodów do użytku prywatnego. WSA w Poznaniu przyznało podatnikowi rację, uznając wprowadzony przez spółkę system zarządzania flotą za wystarczający do uprawnienia go do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego od wydatków na nabycie pojazdów samochodowych. Zdaniem sądu odliczenie VAT w pełnej kwocie jest uzasadnione nawet w przypadku parkowania pojazdów na strzeżonych parkingach w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, jako czynnik optymalizacji czasu pracy osób zatrudnionych w spółce.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z 20 września 2017 r. (sygn. akt I FSK 460/17)

Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5, ust. 2 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., odpłatna dostawa towarów, dokonana na terytorium kraju, pomiędzy podmiotami, które nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, pomimo, że nie podlega tzw. mechanizmowi odwróconego poboru podatku, jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W zakresie tej dostawy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego na zasadach ogólnych jest dostawca towarów.

Wyrok NSA z 12 września 2017 r. (sygn. akt I FSK 2199/15)

W świetle art. 92 § 3 i art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) nadpłata wynikająca ze wspólnego opodatkowania małżonków może być zaliczona z urzędu na poczet zaległości podatkowej jednego z małżonków wynikającej z zobowiązania w podatku od towarów i usług.