Przegląd podatkowy (26 – 30 czerwca 2017 r.)

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Podatek od przedwczesnej wypłaty z programu emerytalnego

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-26
Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1543/15), orzekł, że jeżeli podatnik, który nie jest ani emerytem ani nie osiągnął wieku emerytalnego, otrzyma środki z zagranicznego programu emerytalnego, będą one stanowić jego przychód do opodatkowania. W rozpatrywanym stanie faktycznym, prezesowi polskiej spółki należącej do zagranicznego koncernu po przejściu na emeryturę przysługiwały dodatkowe świadczenia, wynikające ze szwajcarskiego emerytalnego programu pracowniczego. Jednakże, w efekcie zmiany regulaminu programu podatnik otrzymał pieniądze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Spór z organami podatkowymi toczył się o to, czy otrzymane przysporzenie zarówno w postaci składek, wpłacanych za pracownika jak i wypłaconych środków pieniężnych będzie podlegało opodatkowaniu. Podatnik stał na stanowisku, że środki zostaną objęte zwolnieniem dla wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się z prezentowanym podejściem, argumentując, że zarówno składki wpłacane na program emerytalny podatnika jak również wypłacone z programu środki stanowią realną korzyść do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jak i NSA zgodziły się z organem co do zasadności opodatkowania dochodu – różnicy pomiędzy składkami wpłacanymi przez pracownika, a wypłaconym mu świadczeniem.

Jak prezentować koszty i przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych

Rzeczpospolita, 2017-06-26
Małgorzata Dankowska, Maciej Krokosiński, Piotr Zając

Eksperci TPA Poland – Małgorzata Dankowska, Maciej Krokosiński i Piotr Zając w swoim artykule przybliżają zasady ujmowania kosztów i przychodów z tytułu opłat eksploatacyjnych od części wspólnych nieruchomości, na gruncie zarówno rachunkowym jak i podatkowym. Eksperci TPA Poland odnosząc się do przykładu centrum handlowego, wskazują że koszty eksploatacyjne są opłacane przez najemców jednak za ich ponoszenie i rozliczenie odpowiada właściciel centrum handlowego. Powinien on prezentować koszty oraz związane z nimi przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych per saldo w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Eksperci podkreślają, że najbardziej problematyczną kwestią jest ostateczne rozliczenie zaliczek na koszty eksploatacyjne oraz ich prawidłowe ujęcie dla celów podatkowych. Odwołując się także do ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, wskazują, że rozliczenie opłat eksploatacyjnych powinno nastąpić na podstawie wystawionych faktur korygujących odnoszących się do pierwotnych faktur wystawianych w związku z zaliczkami. Nie ma możliwości ujęcia korekt w bieżącym rozliczeniu podatkowym. Zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług należy dokonać korekt wstecznie.

Parkowanie poza firmą nie wpływa na odliczenie VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-28
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 2151/15) potwierdził prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z zakupem oraz wydatkami eksploatacyjnymi w przypadku samochodów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, parkowanych w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników. Sprawa dotyczyła spółki handlującej produktami rolnymi, posiadającej w swojej ewidencji pojazdy wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Problemem okazało się parkowanie aut, gdyż nie można ich było zostawiać przy siedzibie firmy. Spółka dołożyła wszelkich starań celem uniknięcia wykorzystywania pojazdów przez pracowników na potrzeby prywatne, zobowiązując ich do prowadzenia ewidencji przebiegu i porównując ją z kartami podróży służbowych. Spółka zastrzegła również, że w sytuacji, gdy samochody byłyby wykorzystywane do celów prywatnych i spółce odmówiono by z tego tytułu prawa do odliczenia połowy VAT, pracownik został by obciążony kwotą niezwróconego podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zakwestionował prawo do całkowitego odliczenia VAT, argumentując, że działania przeprowadzane przez spółkę nie są wystarczające. Innego zdania były organy wyższych instancji, ponieważ zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu jak i NSA uznały, że spółka w wystarczającym stopniu zagwarantowała, że pojazdy będą służyć wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Najem sprzętu komputerowego z Niemiec bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2017-06-28
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1204/15) opodatkowanie należności licencyjnych uwarunkowane jest faktycznym przeznaczeniem danego urządzenia, a nie potencjalnym sposobem w jaki mogłoby być wykorzystywane. Wniosek o interpretację złożyła spółka zajmująca się produkcją metalowych wyrobów gotowych. We wniosku o interpretację spółka zapytała czy będzie musiała pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu rat leasingowych płaconych za sprzęt komputerowy. Organ podatkowy uznał, że tak jako że sprzęt komputerowy stanowi w myśl polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, urządzenie przemysłowe, które spółka wykorzystuje w prowadzeniu swojej działalności czyli w produkcji. Na opisywaną interpretację spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który nie podzielił stanowiska organu podatkowego i uznał, że najem sprzętu nie podlega opodatkowaniu PDOP, ponieważ komputer nie może zostać uznany za sprzęt przemysłowy, może on być bowiem wykorzystywany również do czynności innego rodzaju. Ostatecznie stanowisko to potwierdził NSA, który uznał, że w analizowanej sprawie wynajmowany przez spółkę sprzęt nie jest urządzeniem przemysłowym, jako że nie był wykorzystywany wyłącznie do produkcji przemysłowej, ale również pracy biurowej.

Podatek musi zapłacić ten, kto wystawił fakturę

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-28
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. (sygn. I FSK 1459/15) wystawcą faktury jest ten podmiot, który wprowadził dokument do obrotu. W przytoczonej sprawie brat przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wystawiał puste faktury na jego firmę. Oszust otrzymał wyrok karny za wystawianie fałszywych faktur, jednak to przedsiębiorca został wezwany przez organy podatkowe do zapłaty podatku wraz z zaległymi odsetkami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację Dyrektorowi Izby Skarbowej, który stwierdził, że wystawcą faktury jest podmiot, którego dane i pieczątka widnieją na dokumencie i to on jest zobowiązany do uregulowania podatku. NSA uchylił jednak wyrok sądu niższej instancji, argumentując, że osoba, pod którą się podszyto nie może być uznana za wystawcę faktury i tym samym nie może być zobowiązana do zapłaty VAT z tytułu sfałszowanych faktur.

Podatek od działki zajętej na budowę

Rzeczpospolita, 2017-06-28
Mateusz Maj

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 213/17) treść pozwolenia na budowę nie może przesądzać o fakcie, że działka jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd rozpatrywał sprawę która dotyczyła kupna działki o powierzchni 20 tys. mkw. Pierwszy właściciel działki uzyskał pozwolenie na budowę na jej powierzchni budynku biurowo-usługowego. Szybko jednak działka zmieniła właściciela. Z części działki wyodrębniono część 7 tys, mkw, które było zajęte na budowę, jednak pozostała część była oznaczona w ewidencji jako grunt rolny. W decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje teren całej działki. Na tej podstawie Prezydent miasta wydał decyzje o zobowiązaniu podatkowym z tytułu podatku od nieruchomości, uznał on bowiem że spółka kupiła nieruchomość w celach budowlanych i wskazała całą działkę jako teren inwestycji. Podatnik był zdania, że większa część działki nie jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej i jest gruntem rolnym, który nie podlega opodatkowaniu PON, a podatkiem rolnym. WSA w Gdańsku zgodził się ze stanowiskiem podatnika, w uzasadnieniu wyroku podkreślając, że sama decyzja o zezwoleniu na budowę i zapis, że obszar inwestycji obejmuje całą działkę nie może mieć wpływu na ocenę kwestii zajęcia działki na prowadzenie działalności i opodatkowanie tej nieruchomości.

Nie będzie glejtów chroniących przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-29
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 935/17) podatnik nie może wymagać, by w postępowaniu interpretacyjnym organ podatkowy potwierdził, czy otrzymana przez niego interpretacja podatkowa zabezpieczy go również przed klauzulą przeciwko unikania opodatkowania. W przedmiotowej sprawie, spółka jeszcze przed początkiem obowiązywania przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania otrzymała korzystną dla siebie interpretację, z której postanowień zdecydowała się skorzystać w późniejszym czasie. Po zmianie przepisów spółka złożyła wniosek o indywidualną interpretację, oczekując potwierdzenia swojego stanowiska, że otrzymana interpretacja będzie ją chroniła przed zastosowaniem klauzuli. Organ odmówił odpowiedzi, wskazując, że nie jest podmiotem upoważnionym wydawania takich ocen oraz zaznaczając, że w przedmiotowej sprawie konieczne jest wystąpienie o opinię zabezpieczającą. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie organ był zobowiązany do odpowiedzi na zapytanie podatnika, gdyż odpowiedź była możliwa bez konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sędzia NSA przyznał rację fiskusowi, twierdząc, że w postępowaniu interpretacyjnym nie byłoby możliwe udzielenie odpowiedzi na wątpliwość podatnika.

Najem nie umożliwia odliczenia VAT

Rzeczpospolita, 2017-06-29
Mateusz Maj

Świadczony przez firmę na rzecz jej pracowników wynajem służbowych aut osobowych, poza ich godzinami pracy, nie upoważnia jej do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego od wydatków z nimi związanych – takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1669/15). W analizowanej sprawie, pomimo iż NSA nie zakwestionował twierdzeń podatnika, zgodnie z którymi samochody osobowe były przez niego wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej, która obejmowała również wynajem samochodów na rzecz jego pracowników, to nie zgodził się on jednak ze stanowiskiem, że będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego od zakupów związanych z samochodami. W ocenie NSA takie działanie pracodawcy jest legalne ale nietypowe i zmierza do nadużycia prawa.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z 18 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1691/15)

Przedmiotem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) objęte są jedynie takie budynki, budowle lub ich części, które po wybudowaniu lub ulepszeniu nadają się do „oddania do użytkowania”, co wyklucza z ich zakresu przedmiotowego obiekty, które mają jedynie wylane ławy oraz ściany fundamentowe żelbetowe z częściowo wykonanymi podejściami przyłączy mediów.

Wyrok NSA z 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1053/15)

1. Wykładnia językowa nie może prowadzić do zawężenia zwrotu niedookreślonego „własnych celów mieszkaniowych”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.), lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym.

2. W świetle art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749; dalej: o.p.) organ interpretacyjny w postępowaniu o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie dysponuje możliwością ustalenia okoliczności faktycznych w kontekście interpretacji przepisu prawa materialnego stanowiącego przedmiot wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.