Przegląd podatkowy (4 – 8 stycznia 2016 r.)

Opłaty za program komputerowy nie są należnościami licencyjnymi

Rzeczpospolita, 2016-01-04
Mateusz Pach

W wyrokach z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13, II FSK 2544/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż nie można utożsamiać należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego z należnościami licencyjnymi z praw autorskich do dzieła literackiego. Kanwą sporu było zapytanie spółki w zakresie uznania, czy ponoszone przez nią opłaty za nabywane przez nią od podmiotów zagranicznych programy komputerowe stanowią należności licencyjne, a w konsekwencji czy jest ona zobowiązana do pobrania podatku u źródła (WHT) z tego tytułu. Organ podatkowy, w przeciwieństwie do stanowiska spółki, uznał, iż programy komputerowe mieszczą się w ustawowej definicji należności licencyjnych, a spółka zobowiązana jest do poboru WHT. Sprawa trafiła na wokandę. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jak i NSA poparli argumentację spółki. NSA w uzasadnieniu wskazał na fakt, iż ochrona wynikająca z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest taka sama zarówno dla programów komputerowych jak i utworów literackich, jednakże nie ma to przełożenia na prawo podatkowe. Tym samym, w świetle polskich regulacji, należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programów komputerowych nie mogą być utożsamiane z należnościami z tytułu praw autorskich do działa literackiego. Analizowane orzeczenia potwierdzają utrwaloną dotychczas linię orzeczniczą oraz językową wykładnię prawa.

IS w Katowicach o zwolnieniu z CIT wynagrodzenia za ekspertyzy

Dziennik Gazeta Prawna 2016-01-04
Ewa Ciechanowska

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-790/15/AP) uznał, że zwolnienie z opodatkowania PDOP będzie mieć zastosowanie, jeżeli osiągnięty dochód zostanie przeznaczony na wskazane w ustawie o PDOP cele statutowe oraz zostanie faktycznie wydatkowany na te cele. W rozpatrywanej sprawie podatnik w ramach swojej działalności organizuje konkursy m.in. na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich. Złożone w związku z konkursem wnioski podlegają ocenie ekspertów. Część z ekspertów rezygnuje z należnego im wynagrodzenia, a w konsekwencji po stronie podatnika powstaje dochód. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, przeznaczenie dochodu uzyskiwanego w związku z nieodpłatnym świadczeniem przez ekspertów usług w zakresie wykonywania ekspertyz, ocen i opinii, na podstawowe cele statutowe, wskazane w ustawie o PDOP, umożliwia objęcie takiego dochodu zwolnieniem z PDOP.

Czy podmioty powiązane wpłacą więcej do budżetu

Dziennik Gazeta Prawna 2016-01-04
Mariusz Szulc

Projekt nowelizacji ustawy o PDOP autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje kolejne zmiany przepisów m.in. w zakresie cen transferowych. W uzasadnieniu wskazano, że wpływy z PDOP są zbyt niskie m.in. z powodu przenoszenia dochodów za granicę przy wykorzystaniu przepisów o cenach transferowych. W konsekwencji, planowane są takie zmiany przepisów, które zwiększą wpływy budżetowe. Projekt przewiduje składanie informacji zbiorczej o dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi do 25. dnia miesiąca kolejnego roku podatkowego. System podatkowy ma zostać uszczelniony poprzez przyjęcie domniemania, że podatnik nie posiada dokumentacji cen transferowych, jeżeli została ona przygotowana niezgodnie ze stanem faktycznym lub w sytuacji, gdy na żądanie organów podatkowych podatnik w ciągu 7 dni nie usunie wad w sporządzonej dokumentacji. Zakładane jest również wprowadzenie obowiązku składania informacji o działaniach optymalizacyjnych, który może także objąć transakcje dokonywane między podmiotami powiązanymi. Kolejną planowaną zmianą jest opodatkowanie „pozornych” strat tj. różnicy pomiędzy kwotą straty zadeklarowaną przez przedsiębiorcę a tą, którą oszacuje organ podatkowy 31-proc. stawką PDOP.

Minister wyjaśnia: Jak stosować klauzulę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Dziennik Gazeta Prawna 2016-01-05
Mariusz Szulc

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PK4.8022.44.2015) wskazał, że aby organy podatkowe zgodnie z zasadą in dubio pro tributario rozstrzygały wątpliwości na korzyść podatnika, nie wystarczy podanie przez podatnika odmiennej argumentacji. Omawiana zasada będzie miała zastosowanie jedynie w sytuacji, w której organ podatkowy w danym stanie faktycznym mimo prawidłowo przeprowadzonej wykładni nie będzie mógł jednoznacznie zinterpretować przepisu. Co więcej, aby wątpliwości zostały rozstrzygnięte na korzyść podatnika, on sam będzie zobowiązany do wskazania, jakie rozwiązanie jest dla niego lepsze. Organy podatkowe będą mogły zakwestionować takie podejście, wskazując, że treść przepisu nie powoduje wątpliwości lub że da się je rozstrzygnąć korzystając z jednej z metod wykładni. Jednak w przypadku możliwości zastosowania więcej niż jednej wykładni przepisu, należy wybrać tę korzystniejszą dla podatnika. Minister dodał również, że choć nie wynika to wprost z brzmienia przepisu, to klauzula będzie miała zastosowanie do płatników, inkasentów danin, następców prawnych podatnika czy osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania.

Nie można wybrać dwóch form opodatkowania

Rzeczpospolita, 2016-01-07
Mateusz Maj

Podatnik, który opodatkowany jest podatkiem linowym nie ma prawa jednocześnie wybrać ryczałtu od dochodów uzyskanych z najmu powierzchni reklamowej w ramach prowadzonej działalności – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-480/15-4/AA). Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który prowadząc działalność związaną z oprogramowaniem uzyskiwał jednocześnie dochody z najmu powierzchni reklamowej. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Tym samym prowadzenie działalności gospodarczej, w zakres której wchodzi tworzenie aplikacji mobilnych oraz najem powierzchni reklamowych, powinno zostać opodatkowane jednolicie – zgodnie z wybraną formą opodatkowania prowadzonej działalności.

Przebudowa drogi w kosztach podatkowych

Rzeczpospolita, 2016-01-08
Mateusz Maj

Przedsiębiorstwo może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na budowę drogi publicznej umożliwiające mu dojazd do inwestycji – taki wniosek płynie z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-696/15/MW). Spółka zajmująca się budową farm wiatrowych wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej z pytaniem o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na modernizację drogi publicznej w celu przystosowania jej do transportu elementów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowej. Jednocześnie spółka zobowiązała się, iż po przebudowie dokona przeniesienia własności infrastruktury bez wynagrodzenia na rzecz Gminy i Powiatu. W opinii spółki, nie można uznać iż przedmiotowe przekazanie stanowi darowiznę, gdyż spółka dokonuje go w zamian za możliwość korzystania z drogi na potrzeby realizowanej inwestycji. Organ podatkowy zgodził się z tym stanowiskiem, podkreślając iż droga, której właścicielem nie jest przedsiębiorstwo, nie może zostać uznana za należący do niej środek trwały. Jednocześnie wydatki poniesione na przebudowę drogi nie stanowią inwestycji w obcy środek trwały. Tym samym możliwe jest zakwalifikowanie ich jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów.

Cały rok pracy w Katarze bez podatku w Polsce

Rzeczpospolita, 2016-01-08
Monika Pogroszewska

Podatnik, który uzyskuje dochód w Katarze, mając jednocześnie ośrodek swoich interesów życiowych w Polsce, ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. (sygn. IPTPB3/4511-180/15-5/IR). Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, który mimo zatrudnienia przez spółkę belgijską, swoją pracę będzie wykonywał wyłącznie na terytorium Kataru. Podatnik zadał pytanie, czy w sytuacji, gdy nie będzie uzyskiwał dochodów w Polsce, będzie miał możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż w tym przypadku osiąganie wynagrodzenia wyłącznie zagranicą powoduje brak powstania obowiązku opodatkowania go w Polsce, podatnik ma jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wskaże zastosowaną ulgę abolicyjną.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2344/13)
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, stanowiący przedsiębiorstwo spółki kapitałowej nie może zostać uznany za samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której stanowi art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym określone w art. 2 pkt 8) ustawy o działalności leczniczej przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podatnikiem podatku dochodowego jest w takim przypadku jest spółka, o której stanowi art. 17 ust. 1c pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok NSA z 27 listopada 2015 r. (sygn. akt II FSK 2614/13)
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), nie stanowi porady prawnej lub optymalizacji podatkowej w zakresie wielu wariantów stanu fatycznego przedstawionych przez wnioskodawcę.

1