Przegląd podatkowy (5 – 9 czerwca 2017 r.)

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Od darmowej gwarancji trzeba zapłacić podatek

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-05
Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1263/15) orzekł, że otrzymana przez spółkę bezpłatnie gwarancja bankowa stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Sprawa dotyczyła firmy, która w celu zaciągnięcia kredytu otrzymała nieodpłatnie bankową i korporacyjną gwarancję celem zabezpieczenia spłaty. Zdaniem organów podatkowych, spółka uzyskała w ten sposób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. Spółka, powołując się na przepisy kodeksu cywilnego argumentowała, że nie ma wymogu odpłatnego udzielania gwarancji i poręczeń, a ewentualne nieodpłatne świadczenie wystąpiłoby w sytuacji, gdyby gwarancja lub poręczenie zostałyby zrealizowane. Ze zdaniem spółki nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, odwołując się do uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat poprzednich, w których zwrócono uwagę na szeroki zakres znaczeniowy nieodpłatnego świadczenia, obejmujący liczne zdarzenia gospodarcze prowadzące do osiągnięcia korzyści kosztem innego podmiotu. Analogiczne stanowisko zajął NSA, podkreślając, że w sytuacji, gdy czynności, jakie wykonywane są przez określone podmioty w ramach ich działalności gospodarczej, mające zatem określoną cenę, wykonywane są bez odpłatności, usługobiorca musi liczyć się z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Zakup biletów od polskich pośredników bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2017-06-05
Jakub Dąbrowski

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB) wynika, że zakup biletów od zagranicznego przewoźnika nie skutkuje powstaniem obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku, gdy płatność dokonywana jest na rzecz niezależnego pośrednika w wykonaniu usługi, będącego polskim rezydentem. Przedmiotowa sprawa dotyczyła spółki, która wysyła swoich pracowników w podróże służbowe, co z kolei wiąże się z koniecznością zakupu biletów lotniczych. Spółka korzysta przy tym z pośrednictwa polskich biur podróży lub agentów turystycznych pełniących funkcję pośredników w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Podmioty te nie są jednak w jakikolwiek sposób zależne od reprezentowanych przewoźników. Spółka zapytała więc organ podatkowy czy w tak opisanym stanie faktycznym będzie ona zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz polskich pośredników w związku z zakupem biletów lotniczych. Zdaniem spółki taki obowiązek powstanie nie u niej, lecz u pośredników. Dyrektor KIS podzielił stanowisko spółki, podkreślając ponadto, że dla oceny niezależności pośrednika należy zbadać również liczbę reprezentowanych przez niego przewoźników.

Fiskus nie chce skrywać tajemnic

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-05
Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej z 19 maja 2017 r., możliwe będzie rozszerzenie zakresu informacji, jakie będą mogli otrzymywać podatnicy na temat wywiązywania się ich kontrahentów z obowiązków podatkowych. Zgodnie z projektowanymi zmianami, tajemnica skarbowa nie będzie obejmowała informacji dotyczących wywiązywania się kontrahentów podatnika z obowiązku zapłaty podatku, składania deklaracji lub innych dokumentów, określonych w przepisach prawa podatkowego. Celem analizowanych zmian jest zwiększenie ochrony podatników przed nieuczciwymi partnerami biznesowymi. Wraz z kolejnymi nowelizacjami zwiększa się liczba organów i instytucji, uprawnionych do uzyskiwania danych dotyczących spraw podatkowych. Przykładowo, podanie do publicznej wiadomości wykazu osób i podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych, odroczono termin zapłaty, umorzono zaległości lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Trudno, by firma przyznała, że chce obejść prawo

Rzeczpospolita, 2017-06-07
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1788/15) fiskus nie mógł odmówić racji podatnikowi bazując na faktach niewskazanych we wniosku o wydanie interpretacji. Sprawa dotyczyła spółki z branży oponiarskiej użytkującej działki przemysłowe będące własnością Skarbu Państwa, na których w latach 60. wybudowano wał przeciwpowodziowy. Spółka dokonała remontu wału oraz ponosi bieżące koszty jego utrzymania. W związku z pozyskaniem przez marszałka województwa funduszów na jego przebudowę, spółka planuje sprzedać swoją część wału organowi administracji państwowej za 1 zł netto. Spółka zwróciła się do fiskusa o potwierdzenie, że kwota ta stanowić będzie podstawę opodatkowania. Jej zdaniem na kwalifikację tej czynności jako odpłatnej dostawy towarów nie wpływa brak ekwiwalentności świadczeń. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe, wskazując, że kwota ta stanowiłaby podstawę opodatkowania, gdyby czynność nie miała na celu obejścia przepisów prawa i uniknięcia opodatkowania. W jego ocenie bowiem czynność ta stanowi w rzeczywistości darowiznę. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jak i NSA przyznały rację spółce. Organ podatkowy nie mógł odmówić potwierdzenia stanowiska spółki opierając się na okolicznościach, które nie zostały wskazane w opisanym we wniosku stanie faktycznym. Fiskus mógł natomiast zastrzec, że interpretacja nie będzie chronić spółki, jeśli postępowanie wykaże, że czynność miała na celu obejście prawa podatkowego.

Żona nie nabywa majątku od męża

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-07
Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1236/15) orzekł, że włączenie nieruchomości należącej do jednego z małżonków do wspólnego majątku nie stanowi jej nabycia przez współmałżonka. Analizowana sprawa dotyczyła kobiety, której mąż otrzymał w spadku nieruchomość, która stała się częścią jego majątku osobistego. Następnie, małżeństwo włączyło mieszkanie do majątku wspólnego i dokonało jego sprzedaży. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uzyskanie przez podatniczkę prawa współwłasności nieruchomości było równoznaczne z jej nabyciem, wobec czego jej sprzedaż powinna zostać opodatkowana. Zdaniem podatniczki natomiast, nabycie prawa do mieszkania nastąpiło z chwilą otrzymania spadku przez jej męża, co miało miejsce ponad pięć lat przed jego sprzedażą, wobec czego czynność ta nie powinna zostać opodatkowana. Stanowisko to zostało potwierdzone zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Jak podkreśliły sądy, nie każde przeniesienie własności jest nabyciem, o którym mowa w ustawie o PIT a umowy majątkowej nie można utożsamiać z nabyciem majątku ani udziałów w nim.

Fiskus nie wykorzysta kontroli krzyżowej, aby zatrzymać daninę

Rzeczpospolita, 2017-06-07
Aleksandra Tarka

W wyroku z 18 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przedłużenia terminu zwrotu VAT nie można uzasadnić chęcią weryfikacji zagranicznego kontrahenta podatnika (sygn. akt I FSK 201/17). Sprawa dotyczyła spółki, która w deklaracji wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w terminie 60 dni. Fiskus zdecydował się jednak na przedłużenie terminu zwrotu uzasadniając to m.in. wystąpieniem do austriackich organów podatkowych z prośbą o informacje na temat jednego z kontrahentów spółki. Zdaniem spółki w sprawie nie istniały podstawy do przedłużenia terminu zwrotu, lecz urzędnicy wskazali, że uzasadnienie takie stanowi chęć zebrania informacji w sprawie kontrahentów. Rację spółce przyznał natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w którego ocenie uzasadnienie fiskusa do przedłużenia terminu było niedostateczne. Korzystne dla spółki rozstrzygnięcie podtrzymał również NSA, który powołał się na wiążącą uchwałę siedmiu sędziów NSA z dnia 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 3/16), w której odmówiono fiskusowi prawa do weryfikacji kontrahentów podatnika w ramach prowadzonych wobec niego czynności sprawdzających mających na celu weryfikację zasadności zwrotu VAT.

OECD: podatek tam, gdzie dochód

Dziennik Gazeta Prawna, 2017-06-08
Magdalena Zalech, Andrzej Broda

Polska jako jeden z wielu krajów podpisała tzw. konwencję wielostronną, wdrażającą mechanizmy opracowane w ramach projektu OECD i krajów G20, służące zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (BEPS). Celem analizowanej umowy międzynarodowej jest wprowadzenie modyfikacji w bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania aby znacznie ograniczyć międzynarodowe transfery zysków do krajów, charakteryzujących się preferencjami podatkowymi poprzez opodatkowywanie dochodów według miejsca ich osiągania. Dzięki konwencji, możliwe będzie dokonanie zmian jednocześnie w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, co ogranicza konieczność przeprowadzania każdorazowych negocjacji umów. Analizowana umowa międzynarodowa będzie przedmiotem ratyfikacji przez poszczególne kraje i wejdzie w życie po ratyfikacji przez co najmniej pięć państw oraz notyfikacji OECD.

Polska mogła okroić przywilej

Rzeczpospolita, 2017-06-08
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2017 r. podatnik nie skorzysta z tzw. ulgi na złe długi, jeśli faktura została wystawiona na osobę fizyczną niebędącą podatnikiem VAT (sygn. akt I FSK 1962/15). Spółka dostarczająca usługi telewizji kablowej zapytała o możliwość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku nieotrzymania zapłaty od klientów będących konsumentami. Spółka była zdania, że takie prawo jej przysługuje, mimo że ustawa o VAT mówi o kontrahencie będącym czynnym podatnikiem VAT. Spółka twierdziła bowiem, że polska ustawa jest niezgodna z unijną dyrektywą. Organ podatkowy nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem, a rację przyznały mu zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, jak i NSA. Sądy odmówiły spółce prawa do dokonania korekty podatku należnego w przypadku nieopłacenia faktur przez konsumentów, wskazując, że przepisy unijne mają charakter opcjonalny, tj. państwo może zadecydować czy wprowadzi do swoich regulacji tego rodzaju możliwość. Polski ustawodawca miał zatem prawo do przyznania ulgi jedynie w odniesieniu do sprzedaży na rzecz podatników VAT.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2301/15

Konwersja wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej wobec tej spółki na jej udziały/akcje, prowadząca do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., może także przybrać formę spełnienia innego świadczenia w miejsce przyrzeczonego (datio in solutum).

Wyrok NSA z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 153/17

Jeżeli orzecznictwo sądowoadministracyjne, nawet mimo początkowych różnic poglądów, wypracowało zasadniczo akceptowany kierunek wykładni określonego przepisu prawa podatkowego, nie można zasadnie twierdzić, że występują niedające się usunąć wątpliwości co do jego treści, nakazujące zastosowanie klauzuli unormowanej w art. 2a Ordynacji podatkowej i rozstrzygnięcie tych wątpliwości na korzyść podatnika.