Przegląd podatkowy (05-09.02.2018 r.)

| Do przeczytania w 8 min

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Kto kupuje poza SSE, ryzykuje utratą zwolnienia podatkowego

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-05
Piotr Chojnacki

Istnieją wątpliwości czy zakup przez przedsiębiorcę materiałów produkcyjnych poza specjalną strefą ekonomiczną nie spowoduje utraty zwolnienia. Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.337.2017.2.ANK). Podatnik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w sytuacji, gdy uzyskuje dochody wyłącznie z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W praktyce jednak organy podatkowe różnie interpretują takie sytuacje. W analizowanym stanie faktycznym utrata części zwolnienia z podatku dochodowego dotyczyła producenta muf termokurczliwych, który nabył rury do ich produkcji poza specjalną strefą ekonomiczną. Podatnik argumentował, że zakupiona rura jest komponentem wyjściowym do produkcji, która w całości ma miejsce jest na terenie strefy oraz nie może być klasyfikowana jako półprodukt. Zdaniem organu, dochód z rzeczy wykonanych z półproduktów zakupionych poza strefą nie może być objęty pełnym zwolnieniem ponieważ proces produkcyjny w znacznym stopniu odbywa się poza strefą. Ponadto organ stwierdził, że zakup rur stanowi podstawową działalność podatnika, ponieważ za działalność pomocniczą można uznać tylko wsparcie lub umożliwienie prowadzenia działalności, nie zaś zakup głównych komponentów.

Naprawa gwarancyjna w kosztach

Rzeczpospolita, 2018-02-05
Przemysław Wojtasik

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-3.4010.346.2017.2.KP) wydatki poniesione na zakup usług naprawy towaru, której obowiązek wynika z przepisów kodeksu cywilnego, stanowią koszt uzyskania przychodu. Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił producent wyrobów metalowych, który ze względu na niższe koszty zleca naprawę innym podmiotom. Powołując się na przepisy kodeksu cywilnego, które nakładają obowiązek usunięcia szkody, spółka zapytała organ czy zakup usług związany z usunięciem wad towaru można uznać za KUP. Fiskus uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, stwierdzając iż wydatki związane z postępowaniem reklamacyjnym pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonuje ich sam, czy zleca podmiotom trzecim.

Pierwsze zasiedlenie wciąż niejasne

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-06
Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek

Zgodnie orzeczeniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 758/15) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 312/16) w celu prawidłowego określenia momentu wystąpienia pierwszego zasiedlenia oprócz kalkulacji, czy ulepszenia przekraczają 30% wartości początkowej należy również przeanalizować ich istotność. Sprawy dotyczyły budynków sprzedawanych po dokonaniu ulepszeń, których dostawy właściciele usiłowali prawidłowo sklasyfikować dla celów opodatkowania VAT. W obu przypadkach sądy uznały, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16) przede wszystkim należy przeanalizować istotność dokonanych ulepszeń a dopiero w drugiej kolejności obliczyć, czy ich wartość przekracza 30% wartości początkowej budynków. Jak orzekł TSUE, o istotnym ulepszeniu można mówić na przykład, gdy po zakończeniu prac w budynku zmieni się jego przeznaczenie lub gdy odnowienie starszego budynku pozwoli na jego klasyfikację jako nowego budynku.

Firma może wystawiać zbiorczą fakturę raz na tydzień

Rzeczpospolita, 2018-02-06
Aleksandra Tarka

W dniu 2 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1906/15) orzekł, iż podatnik w porozumieniu z kontrahentem ma prawo do wystawiania jednej zbiorczej faktury za wszystkie dostawy zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym W przedmiotowej sprawie podatnik zawarł z kontrahentem umowę o współpracy, zgodnie z którą realizowane pomiędzy nimi dostawy będą dokumentowane fakturą wystawianą raz na określony okres rozliczeniowy. We wniosku o interpretację podatnik zapytał czy przedmiotowe dostawy można będzie uznać za dostawy ciągłe, a tym samym czy obowiązek podatkowy powstanie każdorazowo wraz z upływem przyjętych okresów rozliczeniowych. Fiskus podważył charakter dokonywanych dostaw uznając je za jednorazowe. W jego ocenie każdą z nich można wyodrębnić jako samodzielną. Z opinią organu nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd powołał się na dyrektywę unijną, która szeroko definiuje pojęcie usług ciągłych, uwzględniając również dostawy dokonywane w ramach stałych umów o współpracę. Ze stanowiskiem podatnika zgodził się również NSA. W jego opinii, jeżeli możliwym jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, bez zagrożenia uszczuplenia budżetu, to nie ma podstaw aby nakładać na podatnika dodatkowe obowiązki.

Premia za niską szkodowość jest bez VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-06
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 499/16) premia wypłacana przez ubezpieczyciela za niską szkodowość nie podlega opodatkowaniu VAT w przeciwności do wynagrodzenia za zgodę na wcześniejsze skrócenie umowy. Przedmiotowa sytuacja dotyczyła banku, który nabył ubezpieczenia kredytów hipotecznych z niskim wkładem kredytobiorcy. Na mocy ugody z ubezpieczycielem umowa ubezpieczeniowa została rozwiązana a bank otrzymał premię należną za niską szkodowość. Strony twierdziły, że premia nie jest opodatkowana VAT ponieważ nie spełnia przesłanek wynagrodzenia za usługę lub inną czynność, stanowi jedynie kwotę należną za określoną czynnikami zewnętrznymi sytuację. Zarówno organ podatkowy jak i oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zgodnie stwierdziły, że wypłacona premia w rzeczywistości stanowi zapłatę za korzyść ubezpieczyciela jaką jest wcześniejsze rozwiązanie umowy i ze względu na powstanie świadczenia wzajemnego podlega opodatkowaniu VAT. Naczelny Sąd Administracyjny był jednak odmiennego zdania. Zwrócił uwagę na to, że interpretacja indywidualna powinna odnosić się ściśle do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Jeżeli zaś bank wskazał, że otrzymał premię za niską szkodowość a nie wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy to nie można w tej sprawie zastosować ugruntowanej linii orzeczniczej, wskazującej na obowiązek opodatkowania VAT wynagrodzenia za rozwiązanie umowy.

Najem na krótko – niższy VAT

Rzeczpospolita, 2018-02-06
Monika Pogroszewska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.849.2017.1.AJ) pomoc pośrednika nie wpływa na możliwość opodatkowania wynajmu apartamentów na doby obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, u której w toku czynności sprawdzających fiskus zakwestionował zastosowaną stawkę podatkową. Podatniczka jest właścicielką dwóch nieruchomości, które w ramach dodatkowej działalności udostępnia turystom, rozliczając się za doby. Przygotowaniem oraz pobieraniem opłat za nocleg zajmuje się pośrednik, który obciąża podatniczkę kosztami zarządu nieruchomością oraz prowizją. Z końcem każdego miesiąca podatniczka dostaje rozliczenie określające liczbę dniówek i kwoty pobrane od klientów, wystawiając na tej podstawie fakturę dla pośrednika. W jej ocenie, fakt iż korzysta ona z usług pośrednika pozostaje bez wpływu na możliwość zastosowania 8 proc. stawki VAT. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, podkreślając, że w opisanym przypadku należy zastosować przepisy o świadczeniu usług działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z nimi nabycie usług oraz ich późniejsza odsprzedaż powinny być zawsze traktowane jako dwie odrębne transakcje, nie zmieniając przedmiotu czynności głównej, w tym przypadku najmu krótkoterminowego. Brak bezpośredniego uczestnictwa w kontaktach z klientami nie zmienia bowiem zakresu świadczonej usługi.

Niezależność menedżera nie czyni go podatnikiem

Rzeczpospolita, 2018-02-07
Aleksandra Tarka

W dniu 21 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 902/17) orzekł, iż niezależność oraz samodzielność menedżera nie przesądza o działaniu w charakterze podatnika VAT. Sprawa dotyczyła spółki zatrudniającej menedżera, na podstawie umowy menedżerskiej do pełnienia funkcji członka zarządu. Firma postanowiła zapytać czy w zakresie czynności wykonywanych na podstawie kontraktu, menedżer działa jako podatnik VAT. Ona sama uważała, że nie. Jednak zdaniem fiskusa czynności wykonywane przez menedżera należy uznać za odpłatne świadczenie usług, wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, gdyż charakter relacji między menedżerem a spółką nie tworzy stosunku prawnego, jak między pracodawcą a pracownikiem. Skargę spółki uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Zdaniem sądu wbrew zapisom umownym menedżer poza odpowiedzialnością deliktową nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez spółkę osobom trzecim. WSA nie poparł również argumentu fiskusa, dotyczącego samodzielności decyzyjnej. Według sądu od pewnego szczebla w hierarchii korporacyjnej istnieje daleko idąca samodzielność w wyznaczaniu szczegółowych celów i zadań danego pracownika. Ta swoboda nie przesądza, że zarządzający prowadzi działalność gospodarczą.

Umowy deweloperskie też z ulgą mieszkaniową

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-08
Patrycja Dudek

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 3510/17) o możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PDOF decyduje moment zawarcia umowy deweloperskiej, a nie podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Dotychczas NSA stał na stanowisku, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędne jest, by akt notarialny został zawarty w ciągu dwóch lat przewidzianych ustawowo. W analizowanym stanie faktycznym podatniczka, która sprzedała odziedziczoną nieruchomość przeznaczyła uzyskane środki na zakup własnego mieszkania od dewelopera. Nabycie i przekazanie lokalu miało miejsce w terminie przewidzianym na wydatkowanie środków w ramach ulgi mieszkaniowej. Po tym czasie został podpisany akt notarialny. Zarówno organ podatkowy jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stanęły na stanowisku, że z uwagi na fakt podpisania aktu notarialnego po upływie wymaganego okresu nie zostały spełnione przesłanki wymagane dla przyznania zwolnienia. W związku z powyższym, podatek powinien zostać zapłacony zarówno od pieniędzy przekazanych deweloperowi jak również od środków wydatkowanych na wykończenie mieszkania. NSA wskazał jednak, że istotą ulgi mieszkaniowej jest wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Z uwagi na fakt, że podatnik nie ma obowiązku budowania lokalu samodzielnie, środki wydatkowane w ciągu dwóch lat na budowę i wykończenie są objęte ulgą bez względu na to, kiedy zostanie podpisany akt notarialny.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 350/16)

Wydanie towaru komisantowi krajowemu przez komitenta, który ma siedzibę na terenie innego kraju Unii Europejskiej, w ramach umowy komisu stanowi dostawę, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.), z tytułu której obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1153/16)

Kwota zadatku otrzymanego przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku została zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.