Przegląd podatkowy (05-09.03.2018 r.)

| Do przeczytania w 7 min

Nie było wydatku, ale może być koszt

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-03-06
Łukasz Zalewski

Wierzytelności własne można odliczyć przy aporcie, jeśli uprzednio firma wnosząca aport zaliczyła je do przychodów – wynika z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3315/16). W spornej sprawie zarówno organ, jak i sąd stwierdzili, że objęcie udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci wierzytelności własnych skutkuje powstaniem przychodu. Jednakże – w przeciwieństwie do fiskusa – sąd orzekł, że wartość wierzytelności własnej może być kosztem uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła spółki, która dokonała konwersji wierzytelności z tytułu należnego czynszu na kapitał zakładowy spółek, którym wynajmowała infrastrukturę. Spółka stała na stanowisku, że jeżeli objęcie przez nią udziałów i akcji w zamian za wkład niepieniężny spowoduje u niej powstanie przychodu, wówczas będzie mogła zaliczyć wartość wierzytelności z tytułu czynszu do kosztów podatkowych. Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku wierzytelności własnych nie dochodzi do poniesienia wydatku na „nabycie lub wytworzenie” przedmiotu aportu, a zatem wartość wierzytelności nie będzie kosztem. Odmienne stanowisko zajął jednak WSA, który stwierdził, że wierzytelności własne podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że uprzednio spółka zaliczyła je do przychodów.

Limit kosztów dla grup kapitałowych

Rzeczpospolita, 2018-03-07
Monika Pogroszewska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.9.2018.1.SG) do części szeroko rozumianych wydatków na nabycie „usług inwestycyjnych” nabywanych od podmiotów powiązanych należy zastosować art. 15e ustawy o CIT. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka akcyjna, realizująca inwestycje nieruchomościowe za pomocą spółek celowych, także działających w formie spółek osobowych. Spółki celowe nie posiadają żadnego zaplecza, tak więc niezbędnym jest, aby ich działalność opierała się na zakupie niezbędnych usług od m.in. wnioskodawcy. Nabywane usługi inwestycyjne dotyczą m.in. wyszukania i pozyskania terenu pod budowę oraz obsługę umów bankowych. Wnioskodawca zapytał organ, czy usługi inwestycyjne nabywane od niego przez spółki osobowe podlegają limitowi odliczenia. Dyrektor KIS uznał, że ograniczenie z art. 15e nie dotyczą wydatków na projektowanie i budowę, ponieważ są to koszty ponoszone bezpośrednio w celu uzyskania przychodów. Ograniczenie w zaliczaniu wydatku do kosztów dotyczy w ocenie Dyrektora KIS natomiast wydatków pośrednio związanych z przychodami, jak np. czynności związane z wyszukaniem i pozyskaniem terenów pod budowę, obsługa umowy z bankiem, controlling projektu inwestycyjnego oraz usługi związane z marketingiem i sprzedażą powierzchni.

Fiskus nie może ograniczać preferencji

Rzeczpospolita, 2018-03-07
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I SA/Go 484/17) zakup towarów i usług od kontrahentów zewnętrznych nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów. Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, o którą wystąpiła spółka prowadząca działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ocenie spółki z preferencji korzystają także przychody ze sprzedaży materiałów produkcyjnych na rzecz kontrahentów zlokalizowanych poza SSE w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji przez spółkę – materiały te są odsprzedawane przez kontrahentów zewnętrznych na rzecz spółki. Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem spółki twierdząc, że do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania nie wystarcza fakt, iż proces produkcyjny jest jedynie rozpoczęty i zakończony na terenie SSE. Skargę spółki uwzględnił WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd uznał, że część produkcji wykonywanej poza SSE przez kontrahentów można uznać za działalność pomocniczą, stanowiącą integralną część działalności strefowej spółki. W związku z tym dochody z tego rodzaju działalności korzystają ze zwolnienia strefowego.

Dla zwolnienia z PIT liczy się nie tylko podpis u notariusza

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-03-08
Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 576/16) orzekł, że dochód ze sprzedaży mieszkania nie będzie podlegał opodatkowaniu, jeżeli od nabycia lokalu tj. od zawarcia aktu notarialnego potwierdzającego jego nabycie oraz dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej upłynie co najmniej pięć lat. Kwestią sporną w sprawie było ustalenie momentu, w którym nastąpiło nabycie lokalu. Podatnik twierdził, że nabycie nastąpiło z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego zakup nieruchomości, a zatem pięcioletni termin powinien biec od momentu jego podpisania. Organ podatkowy uważał natomiast, że podatnik nabył tytuł prawny do mieszkania dopiero w momencie wpisu w księdze wieczystej i dopiero od tego momentu powinien biec ustawowy termin. Sąd I instancji zgodził się z podatnikiem uznając, że nabył on mieszkanie już w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego na niego własność nieruchomości. Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że aby mówić o nabyciu, muszą być spełnione łącznie oba wskazane wyżej warunki tj. podpisanie aktu notarialnego oraz wpis w księdze wieczystej. Jeżeli oba zdarzenia miały miejsce w różnym czasie, wówczas pięcioletni termin będzie liczony od momentu wystąpienia zdarzenia, które miało miejsce później.

Nie ma podatku przy wnoszeniu gotówki do spółki

Rzeczpospolita, 2018-03-08
Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 2 marca 2018 r. (sygn. DD6.8201.1.2018) wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni nie powoduje powstania przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Przedmiotowa interpretacja rozwiewa wątpliwości związane z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. nowym brzmieniem ustawy (art. 12 ust, 1 pkt 7 ustawy o PDOP). Minister Finansów przyznał, że literalne brzmienie przepisu może prowadzić do błędnego wniosku, że wniesienie gotówki do spółki powoduje powstanie przychodu u wnoszącego. Stosowny przepis obejmuje jednak wyłącznie wkłady niepieniężne, a celem nowelizacji nie było rozszerzenie jego działania na wnoszenie wkładów pieniężnych. Dodatkowo, planowana jest korekta znowelizowanego przepisu poprzez dodanie zastrzeżenia, że dotyczy on wyłącznie wkładów niepieniężnych.

Fiskus nie może wykręcać się brakiem informacji

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-03-08
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2018 r. (sygn. akt I FSK 768/16 oraz I FSK 798/16), organ podatkowy musi wydać interpretację wskazującą co powinien zrobić komornik, gdy nie może on uzyskać informacji niezbędnych do ustalenia obowiązku podatkowego dłużnika, a zamierza sprzedać zajętą mu nieruchomość. Organ odmówił wydania interpretacji twierdząc, że nie może zająć stanowiska (z uwagi na brak pełnej informacji dotyczącej stanu faktycznego). Sądy administracyjne obu instancji uznały jednak, że w takiej sytuacji organ nie jest zobowiązany do oceny prawnej stanu faktycznego, lecz do wskazania organowi egzekucyjnemu co powinien zrobić w sytuacji, gdy nie dysponuje danymi niezbędnymi do oceny obowiązku podatkowego dłużnika.

Bocznice kolejowe bez daniny

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-03-08
Łukasz Zalewski

W wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 1035/17), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. bocznice kolejowe podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON), jeżeli są faktycznie udostępniane przewoźnikom kolejowym. Sąd wskazał, że zwolnienie dotyczy także kolejowej infrastruktury prywatnej. Rozstrzygniecie dotyczyło spółki będącej w posiadaniu gruntów, na których położone są m.in. bocznice kolejowe udostępnianie licencjonowanemu przewoźnikowi kolejowemu. Spółka uważała, że zwolnione z PON powinny być całe grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, niezależnie od tego, czy jest to infrastruktura wykorzystywana także do celów prywatnych. Organ twierdził natomiast, że infrastruktura prywatna, w skład której wchodzą bocznice, powinna być opodatkowana. WSA w Szczecinie podzielił jednak stanowisko spółki.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 362/17)

Wywłaszczenie przez organ władzy publicznej nieruchomości gruntowej oraz udostępnienie jej prywatnemu inwestorowi w celu wybudowania drogi publicznej, w zamian za zwrot kosztów wywłaszczenia oraz nieodpłatne przeniesienie nakładów na budowę drogi, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), jednakże organ władzy publicznej, w ramach tych czynności, nie działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 6 ww. ustawy.

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 126/16)

Ustalenie faktyczne kontroli jest ujawnioną nieprawidłowością, o której mowa w art. 209 § 2 pkt 5 w zw. z art. 165b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), jeżeli w przedstawionej w protokole kontroli ocenie prawnej, obowiązkowej na podstawie art. 209 § 2 pkt 6a (cyt.) ustawy, zostanie ocenione jako niezgodna z prawem podatkowym nieprawidłowość.