Przegląd prasy podatkowej (07-11.05.2018 r.)

| Do przeczytania w 7 min

Wynagrodzenie za odroczenie terminu płatności jest zwolnione z VAT

Rzeczpospolita, 2018-05-07
Justyna Szymaszek

W dniu 7 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1167/17) orzekł, iż kwota stanowiąca wynagrodzenie za odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu dostawy towarów nie zwiększa podstawy opodatkowania VAT. Wniosek o interpretację indywidualną złożyła spółka, która, zgodnie z warunkami współpracy, przedłuża na wniosek nabywcy towaru 14-dniowy termin płatności, poprzez zastosowanie oprocentowania miesięcznego wskazanego w cenniku dostaw. Spółka przedłużając termin wstawia fakturę korygującą z nowym terminem płatności oraz podwyższoną podstawą opodatkowania VAT. Spółka zapytała organ interpretacyjny, czy kwota wynagrodzenia obliczonego od nowa i wynikającego z wystawionej faktury korygującej podlega w całości opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Zdaniem fiskusa wynagrodzenie od odroczonej płatności stanowi odrębną usługę finansową, korzystającą ze zwolnienia VAT. Stanowisko fiskusa potwierdził sąd administracyjny.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować pracowników

Rzeczpospolita, 2018-05-07
Cezary Klepacki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 10 stycznia 2018 r. (I SA/Po 988/17) uznał, że celem uznania, że dany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie jest konieczne, aby w jego skład wchodzili pracownicy. W przedstawionym stanie faktycznym spółka, po otrzymaniu pozytywnej interpretacji indywidualnej, w której organ potwierdził, że baza magazynowa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zdecydowała o wyłączeniu z niej personelu pracowniczego. Zdaniem spółki przedmiotowa baza nadal będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, z czym nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że orzecznictwo dopuszcza uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa także wtedy, gdy zostali z niego wyłączeni pracownicy, albowiem zadania pracownicze mogą zostać przekierowane na zewnętrzne podmioty (w drodze outsourcingu).

Firmowa pożyczka nie zawsze z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-08
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1105/16) stwierdził, że w sytuacji jednorazowego udzielenia przez spółkę pożyczki swojemu prezesowi należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% jej wartości. W przedmiotowej sprawie prezes nie odprowadził PCC od otrzymanej pożyczki, ponieważ uznał, że pożyczka będzie objęta podatkiem VAT. Podczas kontroli podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego uznał nie tylko, że należny jest PCC, lecz również stwierdził, że z uwagi na brak zapłaty podatku zastosowanie znajdzie 20% stawka sankcyjna. Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdził, że PCC jest należny, ale według stawki podstawowej, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania stawki sankcyjnej, gdyż to nie podatnik, a spółka wykazała pożyczkę. Również sądy obu instancji nie zgodziły się ze stanowiskiem podatnika co do opodatkowania pożyczki VAT, argumentując, że z uwagi na okazjonalny charakter pożyczki jak i fakt, że pożyczka została udzielona poza działalnością gospodarczą, PCC będzie należny przy zastosowaniu stawki podstawowej.

Skarbówka odda wydatki na kasy fiskalne

Rzeczpospolita, 2018-05-09
Aleksandra Tarka

W wyroku z dnia 2 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 726/16) orzekł iż, przekształcenie działalności w formie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową nie wyklucza skorzystania po raz kolejny z ulgi na zakup kas fiskalnych. W październiku 2014 r. doszło od przekształcenia działalności osoby fizycznej wykorzystującej w działalności kasy rejestrujące, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wystąpiła z zapytaniem do organu podatkowego, czy w związku z zakupem nowych kas, w momencie przekształcenia, przysługuje jej zwrot wydatków na kasy fiskalne. Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem fiskusa zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie daje spółce ponownego prawa do skorzystania z ulgi, gdyż z ekonomicznego punku widzenia jest tym samy podatnikiem, jakim była przed przekształceniem. Ze stanowiskiem organu zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Sprawę inaczej rozpatrzył NSA. Według sądu w sprawie nie doszło do pełnej sukcesji podatkowej, albowiem przekształcona spółka nie wchodzi z mocy prawa we wszelakie obowiązki podatkowe przekształcanego przedsiębiorcy, tak więc brak jest podstaw do odmowy przyznania ulgi.

Przychód dopiero przy zbyciu udziałów

Rzeczpospolita, 2018-05-09
Edyta Adamus

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.21.2018.2.HD), nieodpłatne nabycie akcji od powiernika, które nastąpi na postawie umowy powiernictwa, nie generuje dla nabywającego przychodu podatkowego już w momencie nabycia akcji. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wystąpiła podatniczka, która podjęła decyzję o zawarciu umowy powiernictwa z zaufaną osobą. Podatniczka zapytała organ podatkowy, czy nieodpłatne przeniesienie akcji przez powiernika na jej rzecz, które nastąpi w drodze umowy powiernictwa, będzie skutkować powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego. Powiernik nabędzie bowiem akcje w swoim imieniu, lecz na jej rzecz. Podatniczka była zdania, że realizacja umowy powiernictwa jest neutralna w PIT, a do powstania przychodu dojdzie dopiero w momencie ewentualnego zbycia akcji. Fiskus uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe.

Spółka nie wynajmuje na cele mieszkaniowe

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-10
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 1182/16) stwierdził, że jeżeli spółka kwateruje pracowników w wynajętym przez siebie mieszkaniu, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur najmu. W analizowanym wyroku spółka uważała, że wynajęta nieruchomość wykorzystywana była do działalności gospodarczej, gdyż dzięki kwaterunkowi pracowników możliwa była sprzedaż oraz produkcja towarów. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika twierdząc, że niezależnie od faktu czy nieruchomość byłaby wynajęta bezpośrednio przez pracowników od właściciela czy nieodpłatnie wynajęta od spółki świadczone są usługi najmu na cele mieszkaniowe zwolnione z VAT. Sądy obu instancji przyznały rację spółce, potwierdzając, że spółka jest podmiotem gospodarczym, który jako taki nie ma potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji wynajem budynku będzie służył działalności gospodarczej.

Wynajmujesz mieszkania prywatnie? Podatek zapłacisz jak firma

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-10
Patrycja Dudek, Magdalena Majkowska

W orzeczeniu z dnia 8 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 887/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że do wynajmu kilkunastu lokali podatnik nie będzie mógł zastosować opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem. W przedmiotowej sprawie podatnik posiadał nieruchomość składającą się z lokali użytkowych wynajętych zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odmówił podatnikowi prawa do rozliczenia podatku ryczałtem, wskazując na skalę i zorganizowanie wynajmu, jak również na jego zarobkowy charakter. Podatnik argumentował, że może on wybrać opodatkowanie ryczałtem tak długo, dopóki nie założy działalności gospodarczej. Sądy obu instancji przyznały rację organowi, stwierdzając, że rejestracja w ewidencji nie wpływa na możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Ponadto, sędziowie wskazali, że rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika ma charakter ciągły i jest profesjonalnie zorganizowany, co jednoznacznie wyklucza możliwość ryczałtowego rozliczenia z fiskusem.

Nie ma PIT przy zamianie kryptowaluty na kryptowalutę

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-05-10
Agnieszka Pokojska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyrokach z dnia 9 maja 2018 r. (sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18) przedstawił korzystne dla podatników orzeczenie w zakresie kryptowalut. Podatnik handlujący kryptowalutami stał na stanowisku, że powinien on rozliczyć PDOF w momencie zamiany bitcoina na tradycyjną walutę lub w momencie nabycia towarów lub usług za kryptowalutę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Olsztynie uważał, że nawet w sytuacji zamiany jednej kryptowaluty na drugą podatek będzie należny. Podatnik argumentował, że nawet z technicznego punktu widzenia dokładne określenie wartości poszczególnych kryptowalut nie jest możliwe. Uwzględniając argumentację podatnika, WSA w Olsztynie stwierdził, że na moment zamiany jednej cyfrowej waluty na drugą nie trzeba płacić podatku.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Bk 70/18)

W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa skorzystał, zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego.

Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 834/16)

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przesłankę do umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) i wywołuje skutek ex tunc usuwając skutki ostateczności decyzji wymiarowej będącej podstawą egzekwowanego zobowiązania podatkowego a w rezultacie prowadzi do unicestwienia materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).