Przegląd prasy podatkowej (01-05.02.2021)

| Do przeczytania w 7 min

Delegowany obcokrajowiec też płaci PIT od dowozu i kwatery

Gazeta Prawna, 2021-02-01, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2021 r., sygn. akt II FSK 2419/18, Czech, który przyjechał na roboty budowlane do Polski, musi rozliczyć się w Polsce z mieszkania i z przelotu, które sfinansował mu czeski pracodawca. W związku z faktem, iż jego pobyt w naszym kraju przekroczył 183 dni był on zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów związanych z wykonywaniem pracy na terytorium Polski. Oprócz wynagrodzenia czeska spółka zapewniała mu również mieszkanie oraz pokrywała koszty przelotu do Polski. We wniosku o interpretację zostało zadane pytanie, czy dodatkowe świadczenia powinny być potraktowane jako przychód ze stosunku pracy. Organ podatkowy twierdził, że tak. Uznał bowiem, że oddelegowanie nie jest tym samym co podróż służbowa. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację podatnikowi. Ostatecznie jednak NSA przyznał rację fiskusowi.

Czy spółki holdingowe odliczą VAT

Rzeczpospolita, 2021-02-01, Michał Samborski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 12 listopada 2020 r., sygn. akt C 42/19, uznał, iż ten sam podmiot może odliczyć podatek naliczony od niektórych wydatków, a jednoczenie nie mieć tego prawa w odniesieniu do innych nabyć. Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki holdingowej Sonaecom – podmiot ten świadczył na rzecz swoich podmiotów zależnych usługi opodatkowane VAT. Sonaecom przygotowywał się do nabycia udziałów w spółce Cabovisão. W związku z tym nabył usługi doradztwa oraz badania rynku pod kątem planowanej transakcji, przy czym nabycie udziałów ostatecznie nie doszło do skutku. Spór dotyczył tego, czy Sonaecom miał prawo do odliczenia VAT od wydatków na doradztwo i badanie rynku. Mając na uwadze fakt, że Sonaecom był tzw. holdingiem zarządzającym, zgodnie z wypracowanymi przez TSUE zasadami, tego rodzaju holdingi mogą być uznane za podatników, jeśli biorą udział w zarządzaniu swoimi podmiotami zależnymi w zakresie wykraczającym poza czynności wynikające ze zwykłego wykonywania prawa własności (praw udziałowca). W konsekwencji Trybunał uznał, że Sonaecom ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków pomimo tego, że planowana transakcja nie doszła do skutku. TSUE uznał nabycie usług doradczych i badania rynku za koszt ogólny działalności Sonaecom.

Obowiązek podatkowy może powstać kilka miesięcy przed dostawą

Rzeczpospolita, 2021-02-01, Paweł Sancewicz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.487.2020.2.PK, uznał, że w sytuacji otrzymania od kontrahenta zagranicznego faktury, która nie jest fakturą zaliczkową obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może powstać nawet na podstawie faktury wystawionej kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów. Wnioskodawca zawiera kontrakty, które są realizowane na przestrzeni kilku lub kilkunastu miesięcy i obejmują wiele czynności oddalonych od siebie w czasie. Harmonogram często przewiduje płatności, fakturowane przez dostawcę, w oderwaniu od faktycznie realizowanych przemieszczeń towarów z innego kraju UE do Polski. Często nie są to faktury zaliczkowe. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku umownie ustalonego etapu obejmującego określoną część ceny, fakturowaną po wyprodukowaniu części towarów, które jeszcze nie są transportowane do wnioskodawcy, gdyż faktyczny wywóz do Polski może nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Wnioskodawca zapytał, czy otrzymując taką fakturę powinien powstać w dacie wystawienia faktury. Dyrektor KIS przyznał rację podatnikowi.

Błędy w metodologii nie prowadzą do korekty cen transferowych

Rzeczpospolita, 2021-02-01, Aleksandra Jackowska

W interpretacji indywidualnej wydanej 14 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.416.2020.1.SG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeżeli nie miała miejsca zmiana istotnych okoliczności, to nie należy kwalifikować korekty jako korekty cen transferowych według ustawy o podatku dochodowym. Spółka realizowała z krajowymi podmiotami powiązanymi transakcje dotyczące dostaw i odbioru różnych towarów oraz usług. Spółka planuje wprowadzenie retroaktywnych zmian w metodologii kalkulacji ceny transferowej dotyczących sposobu zastosowania wybranej metody ustalania cen transferowych. Istotą korekty jest formalna zmiana metodologii, której celem jest doprowadzenie do rynkowości rozliczeń. Planuje on także dokonać wstecznie zmian w metodologii kalkulacji ceny transferowej. Korekta dotyczy uwzględnienia w bazie kosztowej kosztów nieprawidłowo pominiętych przy pierwotnym rozliczeniu lub kosztów przyjętych w innej wysokości niż prawidłowa. Zdaniem wnioskodawcy wskazane zdarzenia nie stanowią korekty, o której mowa w przepisach. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Czy wypłaty z zysku spółki komandytowej i jawnej są zwolnione z CIT

Rzeczpospolita, 2021-02-01, Paweł Kuźmiak

Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie czy od wypłaty zysku na rzecz udziałowca, będącego spółką kapitałową, przez spółkę komandytową lub jawną należy pobrać 19-proc. podatek. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika jednak, że nie ma takiego obowiązku. W odpowiedzi na pytanie posła Bartłomieja Wróblewskiego, minister Jan Sarnowski w piśmie z 18 stycznia 2021 r., sygn. DD5.054.3.2021, wyjaśnił, że uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody jej wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stąd też, w opinii Ministerstwa, ilekroć ustawa mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypłatę zysku przez taką spółkę. W konsekwencji, zyski wypłacane przez taką spółkę na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem tego podatku – niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek – wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w przepisach.

Jedna ściana czy schody nie przesądzają o opodatkowaniu

Rzeczpospolita, 2021-02-03, Aleksandra Tarka

W wyroku z 8 października 2020 r., sygn. akt I FSK 1735/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dostawa terenu, w trybie sprzedaży bezprzetargowej z ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zgodnie z planem albo decyzją, nie jest przeznaczony pod zabudowę i na którym znajdują się jedynie pewne elementy przynależne do budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej, jest zwolniona z VAT. Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o interpretację w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości. Z wniosku wynikało, że działka jest w trakcie podziału. Działka została zajęta przez fragment budynku jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, które to obiekty położone są w granicach nieruchomości sąsiedniej. Właścicielami nakładów poniesionych na wybudowanie tych obiektów są osoby prywatne. Fiskus odpowiedział, że grunt nie korzystała ze zwolnienia, bo na tej działce znajdują się fragmenty budynków. Tak więc, sprzedaż części działki należy traktować jako zbycie nieruchomości stanowiącej grunt zabudowany budynkami. Sądy obu instancji przyznały jednak rację gminie.

Podatnik nie musi legitymować kontrahenta

Rzeczpospolita, 2021-02-03, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 28 października 2020 r., sygn. akt I SA/Lu 448/20, stwierdził, że w kwestii wykazania braku należytej staranności kupieckiej, której zachowanie pozwoliłoby na ustrzeżenie się przed oszukańczą działalnością kontrahenta, koniecznym jest jednoznaczne wskazanie konkretnych zaniedbań, których dokonanie i uwzględnienie pozwalałoby na stwierdzenie, że zakwestionowane faktury pochodzą od podmiotu fikcyjnego, jedynie firmującego cały lub część obrotu. Spór dotyczył rozliczenia VAT za 2016 r. Organ podatkowy uznał, że podatniczka zawyżyła podatek naliczony, gdyż w jego opinii wystawcą faktur i sprzedawcą był ktoś, kto nie prowadził samodzielnej działalności gospodarczej, a wyłącznie firmował działalność innej osoby. Podatniczka uważała, że fiskus wybiórczo rozpatrzył zebrane dowody i nierzetelnie je ocenił oraz zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uwzględnił jej skargę.

NSA: Interpretacje mogą dotyczyć MDR-ów

Gazeta Prawna, 2021-02-03, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1703/20, obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W przedmiotowej sprawie o interpretacje wystąpiła firma, która kupuje od spółki cypryjskiej usługi przewozu morskiego. Wskazała, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem przewiduje, że wynagrodzenie, jakie polska firma wypłaca za usługi zagranicznego kontrahenta, jest zwolnione z obowiązku pobrania podatku u źródła. Firma chciała wiedzieć, czy będzie musiała złożyć informację o schemacie podatkowym w związku z tym, że odniesie korzyść podatkową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji indywidualnej, co zaakceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dopiero NSA przyznał rację wnioskodawcy.